Karta 1:50 000 Nedladdning, raster

Produkten är en rasterkarta i form av en digital bild och innehåller bland annat byggnader, markslag och vägar. Den är framtagen för att i första hand användas för utskrift.

Kort om produkten

Lantmäteriets målsättning är att kartor ska likna varandra utseendemässigt oavsett om man använder en digital produkt eller skriver ut en karta. Utseendemässigt har kartan anpassats för att likna den Topografiska webbkartan och informationen har hämtats från datakällan för Topografi 50 Nedladdning, vektor.

Så ofta uppdateras informationen

Karta 1:50 000 Nedladdning, raster uppdateras löpande med information om byggnader, anläggningsområden, idrottsanläggningar, kraftledningar, naturvård, militära områden, järnvägar, vägar och upplysningstext. Campingplatser, gästhamnar, flygplatser, flygfält, järnvägsstationer och sjukhus uppdateras årligen. Nya filer för leverans tas fram en gång per månad.

Geografiskt urval: Indexrutor (50 x 50 km), kommun, län, Sverige. 
Leveransformat: LZW-komprimerad GeoTIFF, PNG. 
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018).

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen.

Karta 1:50 000 Nedladdning, raster innehåller följande information, samlat i en 8-bitsbild. 

Administrativa enheter
Riksgräns, länsgräns och kommungräns. Riksrösen och kommunnamn.

Höjdkurvor
Höjdkurvor med 5 m intervall. I fjälltrakterna förekommer istället ekvidistansen 10 m.

Hydrografi
Vattendrag och strömriktningspilar.

Markdata
Sjöar och större vattendrag, skog, odlad mark, bebyggda områden, sankmark, berg i dagen, blockig mark, kalfjäll, och annan öppen mark.

Transportnät
Järnvägar, vägar, traktorvägar, färjeleder, stigar, vandringsleder, linbanor, cykelvägar, kraftledningar, transformatorstationer, vändplaner, rastplatser, broar och vägbommar.

Bebyggelse
Byggnader och anläggningar, till exempel flygbana, idrottsplats, gästhamn med mera.

Skyddade områden
Nationalparker, reservat och olika typer av skyddsområden, till exempel djurskydd och kulturskydd samt restriktionsområden i fjällen.

Kulturhistoriska lämningar
Fornlämningar, ruiner och gruvhål.

Militära områden
Militära skjutfält och övningsfält.

Ortnamn och upplysningstext
Ortnamn och text som beskriver vad det är på platsen, till exempel 'skola'.

Jordens former och uppmätning
Polcirkeln, triangelpunkter, fixpunkter och höjdpunkter.

Beställ produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data. Beställning sker via Geotorget.

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data, Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)