Topografi 10 Nedladdning, vektor

Produkten passar utmärkt som bakgrundskarta och som indata till GIS-tillämpningar. Den är lämplig att använda i skalområdena 1:1 000 - 1:20 000. Innehållet består bland annat av byggnader, markslag, vägar, hydrografi, samt Lantmäteriets granskade och fastställda namn som finns i Ortnamnsregistret.

Kort om produkten

Produkten bygger på Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser där informationen har samlats in med olika kvalitet gällande lägesosäkerhet, innehåll och aktualitet.

Den innehåller bland annat byggnader, anläggningar, markslag, hydrografi och vägar från Trafikverket samt Lantmäteriets granskade och fastställda namn som hämtats från Ortnamnsregistret.

Topografi 10 Nedladdning, vektor kan kombineras med andra vektor produkter, till exempel Administrativ indelning Nedladdning, vektor eller Fastighetsindelning Nedladdning, vektor. Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.

Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system
  • kombinera med information från Fastighetsregistret, till exempel uppgifter om byggnader
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen

Geografiskt urval:  Indexrutor (5 x 5 km), valfri polygon, kommun, län, Sverige.
Leveransformat: GeoPackage
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018).

Så ofta uppdateras informationen

Uppdateringen av informationen sker dels periodiskt i Lantmäteriets egen regi, dels mer kontinuerligt i samverkan. Insamlingen i egen regi genomförs genom tolkning i flygbilder i stereo och ortofoto. Samverkan över hela landet sker för byggnader, vägar, kraftledningar, NSL-objekt (Nationell strandlinje), naturvårdsområden och militära områden.

För att uppnå fullständighet krävs dock kompletteringar genom fotogrammetrisk uppdatering. Där ingen samverkan sker uppdateras data med hjälp av flygbildstolkning. Aktualiteten i olika områden beror därför på bildförsörjningsprogrammet och de avtal som finns med samverkansparterna.

Förproducerade data

Vissa leveranser av geodata sker från ett förproducerat lager, som uppdateras veckovis. Det gäller leveranser av läns-, kommun- och riksuttag. När läns- och riksuttagen levereras i koordinatsystemet SWEREF 99 TM eller när kommunuttagen levereras i lokala SWEREF-system hämtas data från det förproducerade lagret. I alla övriga leveranser sker uttagen mot datakällor som uppdateras dagligen.

Är ni med i geodatasamverkan?

Abonnera på förproducerade data via Geotorget.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, ta del av gällande produktbeskrivning (pdf, nytt fönster).

För uppritning med Lantmäteriets föreslagna utseende kan dessa filer användas:

Nedanstående filer i excelformat kan användas för att få hjälp med översättningen från GSD-Fastighetskartan, vektor till den Topografi 10 Nedladdning, vektor.

Informationsskikten innehåller markytor, hydrografianläggningar, vattendrag, byggnader, byggnadsanläggningar, anläggningsområden samt flygplatser. Dessutom ingår kommunikationsinformation som vägar, järnvägar och transportled i fjällen samt information om kraftledningar, skyddad natur, restriktionsområden i fjällen, militära områden, norra polcirkeln och även Lantmäteriets granskade och fastställda namn som finns med i Ortnamnsregistret.

I produkten finns också höjdkurvor, i 5 meters ekvidistans, som genererats av Lantmäteriet utifrån laserdata.

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram, till exempel ArcGIS eller QGIS.

På sidan Demodata finns två områden. Ett område i stadsmiljö i Göteborg, Majorna och ett område i skogmiljö längst Emån.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. 

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du tjänsten Geotorget.

Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Läs mer om vad som gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.