Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Avgiftsfria geodata för ambulans- och räddningstjänstverksamhet

Lantmäteriet erbjuder ett urval av geodata avgiftsfritt, för att underlätta tillgången till enhetliga och aktuella datamängder som möjliggör en effektiv räddnings- och ambulansverksamhet.

Ambulansverksamheter inom region/landsting och kommunala räddningstjänster/räddningsförbund får avgiftsfri tillgång till nedanstående geodata. Avgiftsfria geodata innebär här tillgång utan kostnad för licens och leverans.

Licensvillkor

Vid användning av geodataprodukterna gäller slutkundsvillkor för offentlig användning inom ambulans- och räddningstjänstverksamheter (pdf).

Referenssystem 

Geodataprodukterna levereras i det nationella referenssystemet SWEREF 99 TM i plan samt RH 2000 i höjd.

Beställning

Geodataprodukterna kan beställas direkt från Lantmäteriet i formuläret på sidan Geodataprodukter alternativt via någon av Lantmäteriets återförsäljare
OBS! Ange att din beställning gäller Avgiftsfria geodata för ambulans- eller räddningstjänstverksamhet.

Direktåtkomsttjänster är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar. För att använda våra direktåtkomsttjänster krävs att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna.

Visningstjänster ger möjlighet att söka, visa och hämta geodata i ditt eget verksamhetssystem. 

Nedladdningstjänster ger möjlighet att använda "fördefinierade datamängder" i dina egna system eller applikationer.

Uttagsprodukter är filer du beställer och lagrar i egna databaser.

Topografisk webbkarta Visning (Visningstjänst)
En rikstäckande rasterkarta som innehåller topografisk kartinformation såsom administrativ indelning, bebyggelse, anläggningar, bestämmelser, vägar, järnvägar, fjällinformation, kraftledningar, markytor, vattenytor, höjdkurvor och terrängskuggning, ortnamn, upplysningstext och adressnummer.
Tjänsten innehåller två skikt, färgsatt och nedtonad i en gråskala.

Topografisk webbkarta Visning, cache (Visningstjänst)
En rikstäckande rasterkarta som innehåller topografisk kartinformation med hög prestanda vid många samtidiga anrop. Tjänsten innehåller ett färgsatt skikt.

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad (Visningstjänst)
En rikstäckande rasterkarta som innehåller topografisk kartinformation, där kartinformationen är uppdelad i femton informationsslag: text, adresser, administrativ indelning, bestämmelser, bebyggelse, anläggningar, kraftledningar, järnväg, fjällinformation, kommunikation, hydrografi, kurvor, hydrografi-ytor, mark och terrängskuggning. Vart och ett av informationsslagen, utom terrängskuggning, finns i två skikt, färgsatt och nedtonad i en gråskala.

Topografisk webbkarta, raster (Uttagsprodukt)
En rikstäckande rasterkarta som har samma innehåll och utseende som Topografisk webbkarta Visning, cache. Kartan har en harmoniserad kartografi mellan skalorna och finns i färg eller som nedtonad kartbild. 

Karta 1:50 000, raster (Uttagsprodukt) *
En rikstäckande rasterkarta som till utseendet liknar den Topografiska webbkartan. Kartan är framtagen för att främst användas för utskrift. Innehåller administrativa enheter, höjdkurvor, hydrografi, markdata, transportnät, bebyggelse, skyddade områden, fornlämningar, militära områden, ortnamn och upplysningstext samt jordens former och uppmätning.

*  Alternativ produkt till de produkter som Lantmäteriet slutar att tillhandahålla från och med den 1 juli 2018: GSD-Terrängkartan, raster och GSD-Vägkartan, raster samt GSD-Fjällkartan, raster.

GSD-Fastighetskartan, vektor, Topografi (Uttagsprodukt)
Innehåller samma data som den Topografiska webbkartan ovan dvs bebyggelse, transportnät, markdata, hydrografi, skyddade områden, militära områden, ortnamn och upplysningstext samt höjdkurvor (5 meter). Kartan levereras med manérfiler som gör att den kan visas med liknande utseende som Topografisk webbkarta.
Innehållet passar bra för grafisk presentation i skalområdet 1:5 000 – 1:20 000.

En belägenhetsadress definieras enligt svensk standard bland annat som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater.

I fastighetsregistret finns aktuell information om byggnader, till exempel bostadsbyggnader, byggnader som används för industri, handel eller annan enskild verksamhet av någon betydelse, byggnader som används för sociala eller kulturella ändamål och byggnader för allmän förvaltning. Dessutom finns uppgifter om ekonomibyggnader för lantbruk och komplementbyggnader, till exempel förråd, uthus och garage.

Belägenhetsadress Direkt (direktåtkomsttjänst)
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om adresser från fastighetsregistrets adressdel. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

Fastighetsavisering Fullständig: belägenhetsadresser och byggnader (uttagsprodukt)
Innehåller belägenhetsadresser (kommun, geografisk kommundel, adressområde, adressplats, bokstavstillägg, lägestillägg) och byggnader. Avisering innebär bevakning av förändringar.

Nedladdning abonnemang: belägenhetsadresser och byggnader (nedladdningstjänst)
Innehåller belägenhetsadresser (kommun, geografisk kommundel, adressområde, adressplats, bokstavstillägg, lägestillägg) och byggnader. Abonnemang innebär uppdatering genom att endast ladda ner förändringar.

Byggnad Direkt
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om byggnader från fastighetsregistrets byggnadsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

GSD-Ortnamn (uttagsprodukt) 
Innehåller alla ortnamn från GSD-Fastighetskartan till exempel bebyggelse- och naturnamn med läns- och kommunkod, objektkategori och lägeskoordinater för textplaceringen på kartan. Kan användas i applikationer för att söka på ortnamn i kartbilden.

Ortnamn Direkt (direktåtkomsttjänst)
Tjänsten ger möjlighet att söka bland de officiella bebyggelse- och naturnamn som finns i Lantmäteriets ortnamnsregister och visa dem i en karta eller ett ortofoto. Ortnamnsinformationen omfattar: länskod, kommunkod, ort-ID, ortnamn och koordinat.

Med hjälp av höjddata kan du, i ett kartprogram få fram en verklighetstrogen tredimensionell modell av landskapet.

GSD-Höjddata, grid 2+ (Uttagsprodukt)
Innehåller koordinatsatta höjdpunkter i ett tvåmeters regelbundet rutnät, ett så kallat grid, med mycket hög höjdnoggrannhet.

Höjdmodell Visning (Visningstjänst)
Rasterbilder över Sverige som visualiserar terrängens form i två varianter, en lutningsbild och en skuggningsbild.

Laserdata NH (Uttagsprodukt)
Punktmoln med klassificerade punkter skannat för den nationella höjdmodellen. Punkterna är indelade i fyra klasser: mark, vatten, broar och oklassificerat.

Kontakt

Vill du kontakta oss? Kontakta Lantmäteriets växel.