Languages Lättläst Teckenspråk

Frågor och svar kring BAL

Här besvarar vi frågor som rör uppdatering av byggnader, adresser och lägenheter.

Byggnad

Genom att använda Fastighetsavisering och GSD-Fastighetskartan kan man identifiera gjorda förändringar i byggnaders geometrier och attribut, se vidare i denna arbetsguide (pdf).

Registrera en byggnad på varje fastighet, t.ex. radhus. Geometri som skickas till Lantmäteriet ska vara delad. Byggnad som till en liten del går över fastighetsgräns registreras enbart på fastighet där huvuddelen ligger (beror ofta på dålig kvalité av fastighetsgräns).

Registrera en byggnad i LINA och välj åtgärdstyp ”Godkänt bygglov”. Därefter skickar ni geometrin till Lantmäte­riet. När Lantmäteriet lägger in geometrin så ändras statusen från planerad till gällande.

Nej, inte helt och hållet, men ligger ganska nära. Vissa ändamål går djupare än typkoderna, t.ex. inom samhällsfunktion. Läs mer i Handbok Ajourhållning Byggnad

Nej, ingen schablon ska läggas in om tillbyggnaden ska tillhöra en befintlig bygg­nad/objekt. Om tillbyggnaden har ett annat ändamål, kan flera ändamål läggas till på samma byggnad.

Ja, gällande schabloner visas nu i GSD-Fastighetskartan.

Tills statusen ändras av kommunen i LINA eller kommunen skickar geometri till Lantmäteriet som byter ut den och gör den som gällande.

Nej, även byggnader som inte kräver bygglov kan registreras.

Att alla byggnader som är 15 kvm eller större ska redovisas. Mindre byggnader får också redovisas. Lantmäteriet mäter inte in byggnader mindre än 15 kvm i den egna ajourhållningen.

Adress

Den lagras exakt som Ni skriver/registrerar förutom att första bokstaven alltid ändras till versal även om liten bokstav skrivs.

När Lantmäteriet lägger in den inmätta byggnadsgeometrin, så ändrar Lantmä­teriet inga uppgifter för adressen. Det innebär att adresspunkten ligger kvar.

Ja, Skatteverket tar ingen hänsyn till byggnadsändamålet.

Sök på ”Status” i rapporten ”Adressplats” i LINA.

Ja, men Lantmäteriet rekommenderar att littera används (24A + 24B).

Använd adressen vid kajen och ange en ”adressplatsanmärkning” (kajplats).

Lantmäteriet har inga rutiner utvecklade för att ta emot filer för större uppdate­ringar av adresser. Kommunen får uppdatera adresserna i LINA.

Lägenheter

Kommunen kontrollerar detta i samband med att de fattar beslut om lägenhets­nummer.

LINA

Övrigt

Ja, ändamål och kvalitetsuppgifter som medelfel och insamlingsläge. Se mer information under Leverans av data

Frågan om "en lina till staten" har diskuterats länge, men i dagsläget måste kommunen skicka bygglovsrapporter till SCB separat. Bland annat för att SCB behöver uppgifter som inte Lantmäteriet lagrar.