Klimatanpassningsaktörers behov av geodata och geodatatjänster

Myndigheter som tillhandahåller geodata har behov av ökad kunskap om den geodata som kommuner och länsstyrelser behöver, vilka brister som finns samt i vilken form detta bör tillgängliggöras för att klimatanpassningsarbetet ska bli effektivt. Myndighetsnätverket för Klimatanpassning startade därför en arbetsgrupp med målsättning att utföra en analys som belyser ovannämnda behov och brister.

Målsättning

Målsättningen med projektet var också att knyta dessa data till klimatanpassningsteman. Projektet genomfördes under 2018 och fick namnet " Klimatanpassningsaktörers behov av geodata och geodatatjänster".

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen är bestående av SMHI, Lantmäteriet , Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Sjöfartsverket med stöd av Structor Miljöbyrån Stockholm AB. 

Workshopar 

Under hösten 2018 genomfördes tre workshopar där kommuner och myndigheter samlades kring tre/fyra tema per workshop;

  • översvämning (hav, vattendrag, sjöar, skyfall)
  • markstabilitet (ras, skred, erosion/stranderosion)
  • värmeböljor och dricksvattenförsörjning.

Plats för workshoparna har valts med stor geografisk spridning med syfte att fånga olika klimataspekter inom nämnda tema – östra Sverige (Norrköping), norra Sverige (Luleå) och sydvästra Sverige (Halmstad). Under workshoparna varvades aktivt grupparbete utifrån ett antal skrivna frågor med gemensamma temaredovisningar och diskussioner samt korta presentationer av regionala och nationella myndigheter som input till grupparbetet.

Resultat från projektet

Resultatet från projektet är av både allmän och specifik karaktär. De mer allmänna resultaten visar på brister och önskemål som kopplar till ämnet i stort utan specifik koppling till tema eller geografi. De kan grupperas in i behov av stöd/stödfunktioner, kommunikation och information med mera, ökad tydlighet avseende samordning/sambearbetning och ansvar samt hänsynstagande till sekretess kopplat till datas tillgänglighet. Det handlar också om behov av ökad tydlighet i metadata, datas aktualitet och validitet samt givna standarder.

Andra resultat är av mer specifik karaktär och visar på brister i geodata och geodatatjänster, datas och tjänsters form och tillgängliggörande liksom behov av överlagring av geodata. En del av dessa resultat kopplar till specifika tema.

Ta del av slutrapporten  - Geodata för klimatanpassning (pdf)

Sammanfattningsvis

Fokus ligger i första hand på att skapa enkelhet, tydlighet, användarvänlighet genom ökad och tydlig samordning, ansvar, standardisering, stödfunktioner med mera, inte att skapa ytterligare geodata och geodatatjänster.

Behov av fortsatt arbete handlar därför mycket om att öka tydligheten i befintlig geodata samt att underlätta användningen av data och olika tjänster. Behovet bör utgå från olika aktörer och deras olika roller kopplat till produktion, tillgängliggörande, förvaltning och användning – nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Kontakta projektet

För att komma i kontakt med projektet kan du kontakta eva.uggla@lm.se och sven.vasseur@lm.se

Definitioner

Klimatanpassning: åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.

Myndighetsmål: mål för en myndighets arbete med klimatanpassning inom det egna verksamhetsområdet.

Geodata: är data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge. Ett geografiskt läge anges direkt, i ett geodetiskt referenssystem, eller indirekt.

Geodatatjänster: är så kallade maskin till maskin-tjänster som ger möjlighet att söka, visa och hämta; kartor, bilder, höjddata och fastighetsinformation till ditt eget verksamhetssystem.