Klimatanpassningspaket

Hur kan man på bästa sätt möta klimatanpassningsaktörers behov av sammanställningar av geodata och stödmaterial för att identifiera och hantera klimatrisker och hur kan dessa paket tillgängliggöras på ett enkelt och bra sätt?

Två projekt 

Under 2018 och 2019 genomfördes två projekt kopplade till klimatanpassningsaktörer och deras behov av geodata. Med utgångspunkt i de behov som i dessa projekt identifierats kopplade till sammanställningar av geodata och stödmaterial, s.k. paket, valde Myndighetsnätverket för klimatanpassning att starta en arbetsgrupp ”Geodata för klimatanpassning – Klimatanpassningspaket” under 2021 med målsättningen att undersöka hur man på bästa sätt kan möta klimatanpassningsaktörernas behov av paket bestående av geodata och tillhörande stödmaterial.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen bestod av Statens Geotekniska Institut, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsernas Planeringskatalog, Rymdstyrelsen, Boverket samt Trafikverket med projektledarstöd från SMHIs konsultverksamhet. Projektet drevs under 2021 med Lantmäteriet som sammankallande part och var finansierad av medel från SMHI.

Metod och resultat från projektet

Projektet har genomfört en pilot för klimatanpassningspaket samt tagit fram ett föreslaget arbetssätt för att skapa, publicera och förvalta framtida klimatanpassningspaket. Den samlade dokumentationen av projektet i form av pilotprodukt, utvärdering av piloten och det föreslagna arbetssättet för framtida paketeringar av geodata och tillhörande stödmaterial ska fungera som underlag för fortsatt arbete med klimatanpassningspaket.

I piloten ingick tre tematiska paket, där temat i vardera paket utgjorde en klimateffekt (händelsetema). Ingående händelseteman i piloten var värmebölja, översvämning orsakad av skyfall samt markrörelser. I paketen samlades relevant geodata tillsammans med ett metodstöd som beskriver hur data kan användas och dess begränsningar, osäkerheter och klimatscenarion samt hur det kan användas i lokala GIS-analyser. Målbild för paketeringen är att bidra i arbetet med att initiera och underlätta kommunens förebyggande arbete med klimatrelaterade risker relaterat till frågor som kan uppkomma i samband med kommunal fysisk planering men också inom andra ansvarsområden hos kommunen. Riskanalyser som kan vara aktuella listas i metodstödet med ett antal frågeställningar där förslag på tillvägagångssätt för att svara på frågeställningarna presenteras. Slutsatser från analysarbetena kan lyftas in i planprocessen men också andra fördjupade arbeten inom klimatanpassning och beredskapsplanering.

Paketeringarna i piloten publicerades i Planeringskatalogen under november månad 2021 för fullskaligt test och utvärdering. Piloten utvärderades av en referensgrupp med representanter från tre kommuner i Sverige och visade att behovet av föreslagna paketeringar är störst hos kommuner som inte kommit så långt i sitt klimatanpassningsarbete. Piloten har därefter tagits ur publiceringsläge med anledning av att det i dagsläget inte finns någon beslutad förvaltningsorganisation för de tre händelsetemana som ingått i piloten samt att paketeringar utifrån sin nuvarande form behöver bearbetas vidare för kvalitetssäkring och användbarhet.

För att möjliggöra en effektiv övergång från projekt till förvaltning har övergripande nyckelförmågor inom framtida förvaltning identifierats.  För snabb start på arbetet med framtida paketeringar inom händelseteman föreslås ett arbetssätt där en myndighet utses ansvarig för styrning, skapande och drift inom ett händelsetema möjlig med dagens resurser och medel. Även om en sektorsmyndighet har stort ansvar för ett specifikt händelsetema sker det i samverkan med en expertgrupp av berörda myndigheter. Paketeringar inom händelsetemat tas fram i projektform där publiceringsförmågor inkluderas.

Ta del av slutrapporten Geodata för klimatanpassning – Pilot och framtida arbetssätt för klimatanpassningspaket (pdf, nytt fönster)

Kontakta projektet

För att komma i kontakt med projektet kan du kontakta eva.uggla@lm.se och sven.vasseur@lm.se