Praktisk träning

Myndighetsnätverket för klimatanpassning startade 2019 en arbetsgrupp med Lantmäteriet som sammankallande med målsättningen att ta fram ett koncept för en workshopdag med praktisk träning med geodata för klimatanpassning.

Hur ser den praktiska träningen ut?

Under en sådan träningsdag samlas kommuner under ledning av länsstyrelser och praktisk träning varvas med presentationer. Workshopdeltagarna får möjlighet att göra klimatanpassningsbedömningar med GIS-underlag kopplat till de klimatanpassningsteman som är relevant för deltagarna, exempelvis översvämning, skyfall, skred, markstabilitet, värmebölja eller fysisk planering.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen bestod av Sveriges Geologiska Undersökning, Statens Geotekniska Institut, Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lantmäteriet, Trafikverket, Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelserna i Uppsala, Västerbotten, Västernorrland och Västmanlands län med stöd av Sweco Environment AB. Projektet drevs under 2019 och är finansierad av medel från SMHI.

Test av konceptet

Under hösten 2019 testades konceptet vid tre tillfällen med goda resultat.

  • Den 22 oktober i Uppsala med tema översvämning, skyfall, skred, markstabilitet samt fysisk planering
  • Den 6 november i Västerås med tema översvämning, skyfall samt värmebölja
  • Den 18 novemberi Umeå med tema översvämning, skyfall, skred, markstabilitet samt fysisk planering

Koncept för en dag med praktisk träning

Resultatet från projektet består av ett grundkoncept som kan modifieras efter behov och önskat tema, och två detaljerade koncept för teman översvämning, skyfall och markrörelser samt värmebölja med syfte att illustrera hur grundkonceptet kan anpassas efter ett särskilt tema. I koncepten inkluderas rekommendationer och utgångspunkter som kommit fram under framtagandet av workshopmaterialet och som visat sig vara viktiga under arbetets gång.

I det sammanlagda workshopmaterialet får arrangörer och workshopdeltagare bekanta sig med och diskutera osäkerheter kring nationella GIS-underlag, göra övningar i kartvisningstjänster, samt arbeta med data över sitt eget område utifrån föreslagna arbetssteg och frågeställningar.

Ta del av slutrapporten och konceptet - Geodata för klimatanpassning – Praktisk träning:

Sammanfattningsvis

Tänkta användare av workshopkonceptet (arrangörer) är framförallt länsstyrelser. Målgruppen för workshopen är kommunala tjänstemän som arbetar inom t.ex. fysisk planering, klimat- eller GIS-samordning.

Kontakta projektet

För att komma i kontakt med projektet kan du kontakta eva.uggla@lm.se och sven.vasseur@lm.se