Paket och framtida behov

Här kan du läsa om paket med nationella och regionala geodata samt hur de framtida behoven ser ut.

Vilka behov finns?

Myndigheter som tillhandahåller geodata har behov av ökad kunskap om hur paket med nationella och regionala geodata skulle kunna utgöra ett stöd i klimatanpassningsaktörernas arbete. De behöver också veta hur sådana paket i så fall skulle kunna sättas samman på bästa sätt.

Det finns även ett behov av att undersöka hur geodata behöver förändras nu och på sikt för att möta användarbehoven i och med ett förändrat klimat. En arbetsgrupp, knuten till Myndighetsnätverket för Klimatanpassning med Lantmäteriet som sammankallande, genomförde därför 2019 en analys som belyser ovannämnda behov.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen bestod av Sveriges Geologiska Undersökning, Statens Geotekniska Institut, Sjöfartsverket, Boverket, Lantmäteriet samt Trafikverket med stöd av Sweco Position AB. Projektet drevs under 2019 och var finansierad av medel från SMHI.

Metod och resultat från projektet

I syfte att förstå användarbehoven bättre genomfördes en kvalitativ undersökning i form av djupintervjuer. Projektet har intervjuat 28 individer fördelat över 15 organisationer, bestående av 6 kommuner, 2 länsstyrelser, 4 konsulter och 3 lärosäten. Under intervjuerna har deltagare från stora delar av samhällsbyggnadsprocessen deltagit, från översiktsplan till förvaltning. Behovsbilden hos kommuner, länsstyrelser och forskare har varit ganska samstämmig. Konsulters behovsbild har varit mer splittrad. Representativiteten i behovsbilden bedöms som bra, möjligen med undantag för små kommuners samt konsulters behov.

Analysen har resulterat i 16 olika rekommendationer, varav 10 rör geodata- eller klimatanpassningspaket och 6 är generella för geodata.

Rekommendationer

 1. Använd begreppet Klimat-anpassningspaket
 2. Skapa paket med geodata, metodstöd, riktlinjer och tillhörande dokumentation.
 3. Det bör finnas en förvaltningsorganisation för paket
 4. Samla redaktionellt material och länkar till ingående Geodata och Metadata på ett och samma ställe.
 5. Tillgängliggör paket via Klimatanpassning.se
 6. Ta fram ett Översvämningspaket – hög nederbörd och skyfall, inklusive Geodata, metoder, riktlinjer och tillhörande dokumentation
 7. Utvärdera Översvämningspaketet - hög nederbörd och skyfall, dess användning och behov innan fler paket skapas.
 8. En och samma datamängd publiceras endast på ett ställe
 9. Publicera samma datamängd i olika varianter tillsammans
 10. Till publicering av varje datamängd kopplas olika nedladdningsformat, metadata och produktinformation
 11. Som en del av ett paket bör det finnas färdiga GIS-analyser som länkas till från klimatanpassningsportalen till ansvarig myndighets karttjänst.
 12. Ta fram gemensamt metodstöd för paket
 13. Inom geodatapaket finns exempel på scenarier och parametrar att använda. Dessa förvaltas av paketets förvaltningsgrupp.
 14. Alla metadata över statliga geodata är enhetliga.
 15. Alla metadata över statliga geodata samlade på ett ställe.
 16. Låt webbredaktioner eller kommunikatörer redigera metadata och produktbeskrivningar över geodata

Ta del av slutrapporten Geodata för klimatanpassning – Paket och framtida behov (pdf)

Sammanfattningsvis

Sweco rekommenderar att det skapas tematiska geodatapaket, som föreslås kallas något annat än geodatapaket, t.ex. klimatanpassningspaket. Dessa paket behöver bestå av metodstöd, riktlinjer, geodata och dokumentation. Förslagsvis är paketet översvämning först ut då flest respondenter visat intresse för det.

Kontakta projektet

För att komma i kontakt med projektet kan du kontakta eva.uggla@lm.se och sven.vasseur@lm.se