Metadata för klimatanpassning

Under 2018 och 2019 genomfördes två projekt kopplade till klimatanpassningsaktörer och deras behov av geodata. Med utgångspunkt i de behov som i dessa projekt identifierats kopplade till metadata för geodata valde Myndighetsnätverket för klimatanpassning att starta arbetsgruppen Geodata för klimatanpassning – Metadata.

Målsättning

Målsättningen med arbetsgruppen var att möta klimatanpassningsaktörernas behov av mer enhetliga och lättförståeliga metadata samt möjliggöra ökad sökbarheten för geodata för klimatanpassning temavis.

Arbetsgrupp

Gruppen bestod av Sveriges Geologiska Undersökning, Statens Geotekniska Institut, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lantmäteriet, Länsstyrelserna samt Statens fastighetsverk med stöd av Gitter Consult AB och MetaGIS AB. Projektet drevs under 2020 med Lantmäteriet som sammankallande part och var finansierad av medel från SMHI.

Metod och resultat från projektet

I syfte att fördjupa behovsbilden och skapa samsyn och ta fram rekommendationer för fortsatt arbete genomförde projektet följande utredningar:

  • Undersökning av vilket stöd det finns idag till geodataproducenter vid framtagandet av metadata i enlighet med den nationella metadataprofilen för geografisk information, vilka standarder och regeringsuppdrag som har bäring på uppdraget och ge en bedömning av behov av förändring för att möta användarbehoven.
  • Undersöka, skapa samsyn och ta fram rekommendationer för hur befintligt stödmaterial skulle kunna kompletteras/förändras för att metadata ska bli mer enhetliga och lättförståeliga samt hur implementation ska ske.
  • Undersöka samt ta fram rekommendationer för hur geodata för klimatanpassning kan bli enklare att söka fram för klimatanpassningsaktörer.

En viktig del i arbetet har även varit att genomföra omvärldsbevakning, bland annat gällande pågående arbetet med nationella grunddata och infrastruktur för dessa, arbete med ny infrastruktur för geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och europeiskt arbete med revidering av Inspire direktivets metadataprofil.

Projektets fokus har legat på att möta de behov som finns hos klimatanpassningsaktörerna och sektorn för klimatanpassning, men de lösningar som föreslås har som ambition att kunna vara en del av de nationella infrastrukturerna för data och metadata och även vara möjliga att principiellt applicera för andra sektorsintressen.

Det lösningsförslag som tagits fram för att möta de behov som användarna har uttryckt kan delas in i tre huvuddelar:

Ny metadataprofil

En ny version av den nationella metadataprofilen föreslås tas fram. Den skall både göra det möjligt att enklare publicera enkla metadata för en resurs och ge möjlighet att ange mer fullständiga metadata som motsvarar användarens behov. Den nya nationella metadataprofilen föreslås ha stöd för sektorsspecifika tillägg och nyckelord. För klimatanpassning skulle det innebära att metadataprofilen utökas med metadataelement för att ange hur data kan användas i klimatanpassningssyfte samt hur data inte bör användas. Det innebär också att användning av nyckelord kan skapa förutsättningar för att underlätta att söka och hitta relevanta data, tjänster och andra resurser som t ex metodstöd och applikationer.

Nationell redaktion för klimatanpassningsmetadata

En nationell metadataredaktion för klimatanpassning föreslås etableras. Redaktionens uppgift är att komplettera de metadata som dataproducenten skapat med sektorsspecifika metadata rörande rekommenderad användning, avrådd användning och klassificering genom att ge resurser relevanta nyckelord ur klimatanpassningssynpunkt. Genom att samla kompetens från flera expertmyndigheter inom klimatanpassning skapas förutsättningar för att ta fram harmoniserade, lättförståeliga och ändamålsenliga beskrivningar och klassificering via nyckelord av data och andra resurser.

Tekniska lösningar

De tekniska lösningar som behövs för att stödja den nationella redaktionen samt de som behövs för att publicera och presentera metadata för de som ska arbeta med klimatanpassning kan delas in i följande områden; Skapa och förvalta sektorsmetadata, Publicera metadata, Målgruppsanpassad metadatapresentation, Kvalitet för metadata FAIR.

Sammanfattningsvis

Ett införande bör ske stegvis. Dock kan vissa steg arbetas med och implementeras parallellt. Ett förslag på övergripande plan för införande har tagits fram och kan delas upp i tre huvudspår:

  1. Fastställa ny metadatadataprofil och tillhörande tekniskt ramverk
  2. Etablera en nationell redaktion för klimatanpassningsmetadata
  3. Ta fram tekniska lösningar

Ta del av slutrapporten Metadata för klimatanpassning (pdf, nytt fönster).

Kontakta projektansvariga

För att komma i kontakt med ansvariga för projektet kan du maila eva.uggla@lm.se eller sven.vasseur@lm.se