RT 38

RT 38 var det officiella referenssystemet för nationell kartframställning innan det ersattes av RT 90. Referenssystemet har även använts som grund i en del lokala koordinatsystem.

Andra rikstrianguleringen och Rikets koordinatsystem 1938

Det kransformiga triangelnätet för RT 38.Referenssystemet RT 38 är resultatet av den andra rikstrianguleringen under 1900-talets första hälft.

Den andra rikstrianguleringen genomfördes mellan 1903 och 1950 och skulle ligga till grund för den allmänna kartframställningen. Mätningarna gjordes som vinkelmätning i trianglar i ett kransformigt nät. Skalan bestämdes genom basmätning med invarstänger.

Koordinaterna beräknades först i ett preliminärt system över södra Sverige, kallat RT P (eller RT F38), på Bessels ellipsoid 1841.

Utifrån ett tiotal nya astronomiska orts- och azimutbestämningar och fem nya basmätningar i södra Sverige transformerades sedan RT P genom en vridning 0,00005 radianer medurs kring punkten (x = 6 300 000, y = 5 gon V), och en skaländring med faktorn 1,00002, till ett definitivt system, RT 1938 eller kort RT 38.

När den andra rikstrianguleringen avslutades 1951 omfattade RT 38

  • 366 första ordningens punkter
  • cirka 2 000 huvudpunkter
  • cirka 13 000 detaljpunkter,

vilket betyder att RT 38 hade en punkttäthet på ungefär 3–4 punkter per kvadratmil.

Plana koordinater finns i Gauss-Krügers projektion i det rikstäckande systemet RT 38 2,5 gon V 0:‑15, eller med ett antal lokala medelmeridianer för storskalig geografisk information.
För information kring parametrar och formler, se motsvarande information för RT 90, respektive Kartprojektioner.

Skillnaden mellan RT 38 och RT 90

Kartan visar koordinatskillnader mellan RT 38 och RT 90, för de triangelpunkter som har koordinater i båda systemen.
Koordinatskillnader mellan RT 38 och RT 90. Klicka på bilden för att förstora den.

Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) baseras på den tredje rikstrianguleringen (1967–82) och skiljer sig (om man bortser från vissa beräkningstekniska detaljer) huvudsakligen från det tidigare systemet RT 38 (baserat på den andra rikstrianguleringen) genom att:

  • Triangelnätet innehåller ett betydligt större antal punkter (cirka 3 800) och har en bättre yttäckning än det gamla nätet.
  • Mätningarna utfördes huvudsakligen som avståndsmätningar med elektrooptisk teknik (EDM-teknik). I det gamla nätet utfördes de huvudsakligen som vinkelmätningar.
  • Hela nätet utjämnades i en beräkning.

Resultatet är att RT 90 har en högre noggrannhet än RT 38. Relativt medelfel i koordinaterna är cirka 1–2 ppm. RT 90 har även en mycket mer homogen kvalitet än RT 38.

Absolutskillnaden mellan punktkoordinater i RT 90 och RT 38 är generellt av storleksordningen 1–2 meter och uppgår som mest till omkring 5 meter.

Transformation mellan RT 38 och RT 90

Det finns inget generellt transformationssamband mellan RT 38 och RT 90.
Det finns dock möjlighet att genomföra transformation genom interpolation i trianglar, i en så kallad restfelsmodell, mellan RT 38 och RT 90, med programmet Gtrans.