RT 90

Innan SWEREF 99 antogs som officiellt referenssystem i Sverige användes Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) för de allmänna kartorna i landet.

Nationell kartprojektion

RT 90 använder Gauss-Krügers projektion som är vinkelriktig (konform) och avbildar medelmeridianen längdriktigt. Projektionsparametrarna som användes för RT 90 beskrivs i tabellen nedan. Det rätvinkliga plana koordinatsystemet eller rutnätet har ibland kallats Rikets nät, men den fullständiga beteckningen är RT 90 2,5 gon V 0:-15.

Koordinaterna som fås vid projektionen anges i ett system där

  • x-koordinaterna räknas positiva norrut från ekvatorn
  • y-koordinaterna räknas positiva österut med början från medelmeridianen i projektionen. För att undvika negativa y-koordinater har man gjort ett tillägg på 1500 km.

Ursprungligen var medelmeridianen definierad som 2,5 gon väster om Stockholms gamla observatorium, men nu mäts den istället relativt nollmeridianen i Greenwich. (1 gon = 0,9 grader.)

Projektionsparametrar för RT 90 2,5 gon V 0:-15
Parameter Värde
Referensellipsoid Bessel 1841
Halva storaxeln (a) (eng. semi-major axis) 6377397,155
Inverterad avplattning (1/f) (eng. inverse flattening) 299,1528128
Projektionstyp Gauss-Krüger (Transverse Mercator)
Medelmeridian (eng. central meridian) 15°48'29,8"E
Latitud för origo (eng. latitude of origin)
Skalreduktionsfaktor (eng. scale on central meridian) 1.0
x0, x-tillägg (eng. false northing) 0 m
y0, y-tillägg (eng. false easting) 1 500 000 m

Samma projektionssystem användes också för det äldre systemet RT 38. Även för regionsystemen (RT R) har projektionen använts, då i lämplig lokal projektionszon.

Projektionszoner

Sverigekarta som visar indelningen i projektionszoner för RT 90.

Avbildningen av hela Sverige i en enda projektion innebar att projektionsfelen kunde uppgå till 2 m/km vilket inte är acceptabelt vid storskaliga tillämpningar (kartskala > 1:10000). Sverige delades därför in i sex projektionszoner med varsin medelmeridian.

Medelmeridianerna är indelade i intervall om 2°15' (2,5 gon). Övriga parametrar för projektionerna var samma som för 2,5 gon V. I vissa fall användes dock ett lokalt origo; se nedan. Avgränsningarna för projektionszonerna (streckade linjer) valdes för att sammanfalla med administrativa gränser där det var möjligt.

Medelmeridianer för RT-systemens kartprojektioner
Medelmeridian Motsvarande longitud relativt Greenwich
7,5 gon V 11°18'29,8"E
5 gon V 13°33'29,8"E
2,5 gon V 15°48'29,8"E
0 gon 18°03'29,8"E
2,5 gon O 20°18'29,8"E
5 gon O 22°33'29,8"E

Lokala origon

Det har även funnits en konvention för att ange ett lokalt origo, det vill säga koordinatavdrag i x och y, baserat på 100‑kilometersrutor. Avdragen anges i slutet av koordinatsystemets beteckning.

Anledningen till att använda lokala origon var att förenkla hanteringen av koordinatvärden som då gjordes manuellt med penna och papper. Idag kan transformation av geografiska data försvåras av dessa lokala origon, eftersom det är vanligt att uppgifterna om koordinatavdragen har försvunnit.

Några exempel på användning av lokala origon och olika medelmeridianer

  • "0:-15" innebär standardfallet med x0 = 0 och y0 = 1 500 000 m
  • "61:-1" innebär x0 = -6 100 000 och y0 = 100 000 m
    ("61:-1" kan också skrivas som "61:14-15")

Koordinatsystemet RT 90 5 gon V 61:-1 (RT 90 5 gon V 61:14-15) har projektionsparametrarna

  • medelmeridian = 13°33'29,8"E
  • x0 = -6 100 000 m
  • y0 = 100 000 m
En punkts koordinater i olika koordinatsystem
Koordinatsystem x y
RT 90 2,5 gon V 0:-15 6200000,000 1300000,000
RT 90 5 gon V 0:-15 6195783,588 1440736,999
RT 90 5 gon V 61:-1 95783,588 40736,999

Lokala origon och olika medelmeridianer i andra RT-system

För RT 38 och regionsystemen anges koordinatsystem på motsvarande sätt, till exempel RT 38 2,5 gon V 0:-15 eller RT R11 0 gon 69:16-15 (RT R11 0 gon 69:1).

Hur stor är skillnaden mellan latitud och longitud i RT 90 och andra referenssystem?

Skillnaden mellan latitud och longitud i RT 90 och globalt anpassade referenssystem (pdf, nytt fönster) (SWEREF 99, WGS 84 med flera) är ca 100–300 meter i Sverige.

För att en position som uttrycks som latitud och longitud ska vara entydig, måste man ange vilket referenssystem som avses.

Mätningar i tredje rikstrianguleringen

Sverigekarta som visar triangelnätet i RT 90.

Den tredje rikstrianguleringen påbörjades 1967 i Skåne och utfördes som en heltäckande triangulering med ett förstaklass-nät med sidlängder på cirka 3 mil. Detta förtätades sedan med ett andraklass-nät med sidlängder på cirka 1 mil.

Mätningarna utfördes till en början med längdmätningsinstrumentet tellurometer men ersattes senare med den modernare geodimetern.

När mätningarna avslutades 1982 hade man mätt cirka 15 800 längder, varav cirka 85 % var mätta med olika typer av Geodimeter. Totalt kom mätningarna att omfatta cirka 3 800 triangelpunkter med en relativ avståndsnoggrannhet på 1–2 ppm (mm/km).

Beräkning av mätningarna

För att snabbt ge användarna möjligheter att få tillgång till koordinater, så indelades Sverige i tolv regioner. Efter hand som trianguleringen fortskred från söder till norr beräknades koordinater i motsvarande regionsystem, RT R01 – RT R12.

Varje sådant system tilldelades en fast punkt med koordinater i RT 38 (eller i något av de närliggande regionsystemen).

Beräkningarna gjordes på Bessels ellipsoid 1841 med geoidhöjder i RAK 70. Plana koordinater finns i Gauss-Krügers projektion med lokala medelmeridianer.

Två ingenjörer genomför mätning med Geodimeter i tredje rikstrianguleringen.
Mätning i tredje rikstrianguleringen.

Efter att tredje rikstrianguleringen avslutats utfördes en beräkning av nätet i dess helhet i ett rikstäckande, definitivt system, RT 90. I denna beräkning ingår även vinkelmätningar från andra rikstrianguleringen.