Dataskyddsförordningen

Vanliga frågor om nya dataskyddsförordningen, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Vanliga frågor om dataskyddsförordningen

En EU-gemensam förordning som styr hur vi hanterar personuppgifter. Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (1998:204).

Dataskyddsförordningen kallas på engelska General Data Protection Regulation (GDPR).

Det pågår ett projekt inom Lantmäteriet som arbetar med att implementera dataskyddsförordningen. Vad gäller Lantmäteriets registerförfattningar så ser vi inga större förändringar från dagens tillämpning utan det rör sig mer om redaktionella ändringar. Lantmäteriets tillhandahållande av t.ex. fastighetsregisterinformation enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister kommer därför inte att förändras.

För ytterligare information se:

Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, SOU 2017:39

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningar till dataskyddsförordningen, Ds 2017:19

Du kan även hitta Lantmäteriets besvarade remisser rörande dataskyddsförordningen här, remissvar

Lantmäteriet ansvarar inte för användarens personuppgiftsbehandlingar utan det ankommer på den personuppgiftsansvarige användaren att själv göra en bedömning i vilken utsträckning deras behandlingar påverkas av dataskyddsförordningen. Användaren är däremot fortfarande skyldig att följa de eventuella beslut om tillhandahållande av geodata som Lantmäteriet har meddelat samt att följa de avtal som har tecknats med Lantmäteriet.

Det är upp till användaren själv att fastställa vad som utgör en personuppgift i deras fortsatta behandling av geodata från Lantmäteriet. Det som av Lantmäteriet har betraktats som personuppgift i fastighetsregistret är t.ex. personnummer, belägenhetsadresser och fastighetsbeteckningar.

Ja det behöver användaren. Lantmäteriet är endast personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom den egna verksamheten, vilket bl.a. omfattar att tillhandahålla geodata för godkända ändamål. När geodata lämnats ut från Lantmäteriet är mottagaren som regel ansvarig för den fortsatta behandlingen av personuppgifterna.

Om du har frågor kring Lantmäteriets behandling av personuppgifter vid tillhandahållande, kontakta geodatasupport@lm.se eller partner@lm.seHar du frågor som rör implementeringen av dataskyddsförordningen i den egna organisationen, läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (nytt fönster)Kommuner kan även hitta information om dataskyddsförordningen på SKR:s webbplats (nytt fönster)