Remissvar till Regeringskansliet

Här hittar du alla våra besvarade remisser till Regeringskansliet från år 2021 och framåt.

Se även remissvar till Regeringskansliet från åren 2016-2020

Söker du äldre remissvar kan du vända dig till registrator.

Besvarade remisser till Regeringskansliet 2024
Departement Remissvar
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Yttrande över utredningen En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72)

Dnr: LM2024/012828

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Digitala rättshandlingar på fastighetsrättens område

Dnr: LM2023/061778

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Yttrande över Renmarkskommitténs delbetänkande Jakt och fiske i renbetesland (SOU 2023:46)

Dnr: LM2024/005751

Klimat- och näringslivsdepartementet

Rätt frågor på regeringens bord – en ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet, del 1 och 3 (SOU 2024:11)

Dnr: LM2024/018256

Försvarsdepartementet

Yttrande över Nya regler om cybersäkerhet - Delbetänkande av Utredningen om genomförande av NIS2 och CER-direktiven (SOU 2024:18)

Dnr: LM2024/012713

Finansdepartementet

Remissvarets över Post- och telestyrelsens hemställan om ändring i förordning (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

Dnr: LM2024/025913

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Yttrande över Remiss av förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader, (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2024/011306

Klimat- och näringslivsdepartementet

Yttrande över Areella näringar vid vatten - SOU 2023:103 Betänkande av Utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna (pdf, nytt fömster)

Dnr: LM2024/009781

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Yttrande över Remiss om Ändring i 2 kap. 17§ Vägmärkesförordningen (2007:90) av märke F10 Platsmärke (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2024/002429

Finansdepartementet

Yttrande över Slutbetänkande En reform för datadelning (SOU 2023:96) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2024/006030

Finansdepartementet

Remissvar över SOU 2023:100 Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden, Fi2023/03321 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2024/002921

Finansdepartementet

Remissvar Remittering av betänkande Förändring genom försök från Försöksverksamhetskommittén, SOU2023:94 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2024/001880

Kulturdepartementet

Som om vi aldrig funnits - exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset SOU 2023:68 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2024/002364

Finansdepartementet

Remiss på Förändrad deklarationstidpunkt vid fastighetstaxering (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2024/000072

Klimat- och näringslivsdepartementet

Remissvar av promemorian Ytterligare steg för ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/067617

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Yttrande över betänkandet Bättre information om hyresbostäder – kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister (SOU 2023:65) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/064233

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Remissvar- Promemorian Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus ska tas bort (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/062546

Justitiedepartementet

Yttrande över Skatteverkets promemoria E-tjänst för inlämning av bouppteckningar (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/058987

Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/058449

Finansdepartementet

Remissvar delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation, SOU 2023:61 (pdf, nytt fönster).

Dnr: LM2023/057679

Utbildningsdepartementet

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering: Underlagsrapporter (SOU 2023:19) (pdf, nytt fönster).

Dnr: LM2023/056042

Justitiedepartementet

Remissvar över betänkandet av Utredningen om skärpta kontroller vid fastighetsförvärv Vem äger fastigheten (SOU 2023:55) , Ju2023/02078 (pdf, nytt fönster).

Dnr: LM2023/055476

Justitiedepartementet

Yttrande över promemorian En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider justitiedepartementets diarienummer Ju2023/02346 (pdf, nytt fönster).

Dnr: LM2023/056012

Besvarade remisser till Regeringskansliet 2023

Departement


Remissvar 

Försvarsdepartementet

Remiss avseende SOU 2023:50: En modell för svensk försörjningsberedskap (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/049408

Justitiedepartementet

Yttrande över Lantmäteriets hemställan Ändrade avgifter i förordningen om pantbrevsregister (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/055865

Finansdepartementet

Lantmäteriets yttrande över förslag till Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning, DS 2023:24 (pdf, nytt fönster).

Dnr: LM2023/036114

Klimat- och näringslivsdepartementet

Remissvar över EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/036120

Klimat- och näringslivsdepartementet

Synpunkter inför energiforskningspropositionen med riktlinjer och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/050592

Klimat- och näringslivsdepartementet

Remissyttrande - Rapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och parallella processer (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/038986

Finansdepartementet

Yttrande över promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/024963

Finansdepartementet

Promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/024963

Klimat- och näringslivsdepartementet

Betänkandet Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften, SOU 2023:18 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/024829

Klimat- och näringslivsdepartementet

Lantmäteriets yttrande över promemorian/rapporten Slutna distributionssystem och interna nät (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/019896

Finansdepartementet

Lantmäteriets yttrande över promemorian ”Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och för-enklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster inför budgetpropositionen 2024” (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/021997

Finansdepartementet

Yttrande över betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/011536

Finansdepartementet

Lantmäteriets yttrande över förslag till förordning om gigabitinfrastruktur – förslag från europeiska kommissionen, KOM(2023)94 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/016216

Justitiedepartementet

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap, SOU 2022:57 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/000678

Miljödepartementet

Yttrande av EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/058893

Finansdepartementet

Yttrande över betänkandet: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder, SOU 2022:51 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/000374

Justitiedepartementet

Lantmäteriets yttrande över promemorian Delegation i mark- och miljödomstol (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/062416

Justitiedepartementet

Harmonisering av vissa delar av insolvensrätten, yttrande Lantmäteriet (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2023/000330


Besvarade remisser till Regeringskansliet 2022

Departement


Remissvar 

Miljödepartementet

Lantmäteriets yttrande över reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/054760

Miljödepartementet

Remiss av Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/045653

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/035613

Miljödepartementet

Yttrande över Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023, M2022_01830 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/045761

Miljödepartementet

Yttrande över Näringslivets klimatomställning (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/045523

Miljödepartementet

Lantmäteriets yttrande över Naturvårdsverkets
skrivelse med redovisning av regeringsuppdrag om EUförordning
om minimikrav för återanvändning av vatten (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/042546

Finansdepartementet

Yttrande över departementspromemorian Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/042286

Miljödepartementet

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om restaurering av natur- COM [2022] 304 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/035222

Finansdepartementet

Yttrande över Ett register för alla bostadsrätter – betänkande av bostadsrättsregisterutredningen (pdf, nytt fönster).

Dnr: LM2022/035010

Finansdepartementet

Yttrande över promemorian Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation (pdf, nytt fönster).

Dnr: LM2022/026110

Finansdepartementet

Yttrande över Boverkets rapport (2021:27) Översikts och regionplan i en digital miljö (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/032221

Näringsdepartementet

Yttrande över Förslag till ändring i jordförvärvslagen i syfte att hindra att lagens syfte kringgås (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/030900

Miljödepartementet

Yttrande över Förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021, ärendenummer: NV-02027-15 (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2021/043153

Näringsdepartementet

Remissvar av promemoria - Ändringar i jordförvärvsförordningen (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/018690

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmo-niserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM (2022) 68 fina (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/022471

Infrastrukturdepartementet

Remiss – Utredningen om betrodda tjänsters slutbetänkande ”Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen” (SOU 2021:62) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/008576

Finansdepartementet

Yttrande över Boverkets rapport 2021:25 – Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/007701

Utbildningsdepartementet

Remissvar över betänkandet SOU 2021:91 En ny rymdlag (U2021/04610) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/003244

Justitiedepartementet

Ny förverkandelagstiftning, (SOU 2021:100) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/003229

Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet

Yttrande över promemorian Parkering av elsparkcyklar (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/003557

Finansdepartementet

Yttrande från Lantmäteriet angående PM om Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina, (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2022/013310


Besvarade remisser till Regeringskansliet 2021

Departement


Remissvar 

Socialdepartementet

Yttrande över Promemoria om nya könstillhörighetslagar (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2021/045358

Finansdepartementet

Yttrande över Boverkets rapport Tillsynsavgifter och byggsanktionsavgifter (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2021/023434

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över It-driftsutredningens slutbetänkande. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift" (SOU 2021:97) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2021/052811

Näringslivsdepartementet

Yttrande över SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
(N 2021/02620) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2021/048275

Regeringskansliet, Finansdepartementet

Yttrande över promemorian Ds 2021:36 Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2021/050710

Justitiedepartementet

Yttrande över SOU 2021:87 – Granskning av utländska direktinvesteringar (pdf, nytt fönster)

LM2021/047663

Näringsdepartementet

Yttrande över Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60), (pdf, nytt fönster)

LM2021/039945

Försvarsdepartementet

Lantmäteriets yttrande angående remiss avseende Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63) (pdf, nytt fönster)

LM2021/035362

Infrastrukturdepartementet

Remiss av Transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar TSV 2019-5394 (pdf, nytt fönster)

LM2021/038264

Miljödepartementet

Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (pdf, nytt fönster)

LM2021/022388

Finansdepartementet

Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47) (pdf, nytt fönster)

LM2021/021739

Finansdepartementet

Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer SOU 2021:57 (pdf, nytt fönster)

LM2021/022522

Justitiedepartementet

Yttrande över Ds 2021:21 – Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU (Ju2021/02498) (pdf, nytt fönster)

LM2021/023079

Infrastrukturdepatrementet

Yttrande över Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon SOU 2020:22 (pdf, nytt fönster)

LM2021/006211

Infrastrukturdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång (SOU 2021:25)

LM2021/008469

Miljödepartementet

Yttrande över utfasningsutredningens betänkande – SOU 2021:48 (pdf, nytt fönster)

LM2021/022912

Infrastrukturdepartementet

Öppna data-utredningens slutbetänkande ”Avgifter för information i elektronisk form” – SOU 2020:82 (pdf, nytt fönster)

LM2021/002183

Miljödepartementet

Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (pdf, nytt fönster)

LM2021/002934

Miljödepartementet

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd – SOU2020:78 (pdf, nytt fönster)

LM2021/002787

Miljödepartementet

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999 (pdf, nytt fönster)

LM2021/025120

Finansdepartementet

Yttrande över delar av betänkande Stärkt planering för en hållbar utveckling SOU 2021:23 (pdf, nytt fönster)

LM2021/015479

Finansdepartementet

Yttrande över betänkande av Utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner SOU 2021:16 (pdf, nytt fönster)

LM2021/012401

Infrastrukturdepartementet

Utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9 (pdf, nytt fönster)

LM2021/010069

Finansdepartementet

Yttrande över Skatteverkets promemoria Ersättning vid markintrång – införande av kontrolluppgift (pdf, nytt fönster)

LM2021/008635

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (pdf, nytt fönster)

LM2021/015571

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över promemoria Genomförande av ändringar i diretktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867) (pdf, nytt fönster)

LM2021/008417

Justitiedepartementet

Yttrande över promemorian Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar (Ds 2021:8) (pdf, nytt fönster)

LM2021/007169

Justitiedepartementet

Betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25), (pdf, nytt fönster)

LM2021/006429

Finansdepartementet

Yttrande över Remiss av Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader (pdf, nytt fönster)

LM2021/005304

Justitiedepartementet

Andra chans för krisande företag,
(
SOU 2021:12) (pdf, nytt fönster). 

LM2021/006651

Miljödepartementet

Yttrande över Miljödepartementets utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen

LM2021/006354

Infrastrukturdepartementet

It-driftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1) (pdf, nytt fönster).

LM2021/002553 

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över Trafikverkets rapport: Uppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar (pdf, nytt fönster).

LM2021/001941

Finansdepartementet

Yttrande över betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75) (pdf, nytt fönster).

LM2021/001296