Remissvar till Regeringskansliet 2016-2020

Här hittar du alla våra besvarade remisser till Regeringskansliet från åren 2016-2020.

Remissvar 2020

Besvarade remisser till Regeringskansliet 2020
Departement
Remissvar

Infrastrukturdepartementet

Lantmäteriets yttrande över promemoria avseende tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi

Dnr LM2020/024739

Finansdepartementet

Yttrande över Utkast till lagrådsremiss - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Fi2020/05179) (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/030474

Finansdepartementet

Remiss av promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29) (pdf, nytt fönster)

LM2020/030241

Finansdepartementet

Skatteverkets promemoria Vissa ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering av lantbruksenheter (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/004358

Finansdepartementet

Skatteverkets promemoria Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/004355

Finansdepartementet

Klimatdeklaration för byggnader (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/002656

Infrastrukturdepartementet

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:5 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/022541

Kulturdepartementet

Yttrande över Härifråntill evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) (pdf, nytt fönster)

LM2020/003003

 

Finansdepartementet

Yttrande avseende promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19) (pdf, nytt fönster)

LM2020/017983

Regeringskansliet, Näringsdepartementet

Remiss av promemoria med förslag om ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/029041

Infrastrukturdepartementet

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamheten (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/028862

Miljödepartementet

Yttrande över En översyn av förordningen 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/027539

Finansdepartementet

Lantmäteriets yttrande av promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29) (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/005785

Utrikesdepartementet

Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/020583

Utbildningsdepartementet

Promemoria Förordning om skolenhetsregister (pdf, nytt fönster).

Dnr LM2020/021321

Kulturdepartementet

Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning, SOU 2020:27 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/014881

Finansdepartementet

Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SOU 2020:8 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/004430

Miljödepartementet

Yttrande över betänkandet Hållbar terrängkörning SOU 2019:67 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/005451

Infrastrukturdepartementet

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/004845 

Finansdepartementet

Betänkandet Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat SOU 2019:68 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/002574

Finansdepartementet

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter inom folkbokföringen (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2020/000755

Remissvar 2019

Besvarade remisser till Regeringskansliet 2019
Departement

Remissvar

Finansdepartementet

Ökad statlig närvaro i Härnösand, SOU 2019:33 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/018565

Infrastrukturdepartementet

Promemoria: Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/013735

Justitiedepartementet

Promemoria om ändrade sammansättningsregler i mark- och miljödomstolarna samt mark- och miljööverdomstolen (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/015626

Justitiedepartementet

Digital kommunikation i domstolsprocesser, Ds 2019:18 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/012648

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät, SOU 2019:30 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/010337

Infrastrukturdepartementet

Remiss av ändringar av järnvägsförordningens bestämmelser om upphörande av underhåll, nedläggning, upplåtelse av järnväg (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/010957

Kulturdepartementet

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/010592

Utbildningsdepartementet

Inbjudan att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik U2019/02263/UH (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/010383 

Finansdepartementet

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Justering av vissa avgiftsklasser i avgiftsförordningen (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/009177

 Justitiedepartementet

Remittering av MSB:s rapporter om ändring i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/006968

Infrastrukturdepartementet

Remissyttrande beträffande Skatteverkets promemoria "Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar" (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/005260

Justitiedepartementet

Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöter i nämnderna (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/008258

Näringsdepartementet

Betänkandet Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning, SOU 2019:9 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/003415

Justitiedepartementet

Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen, SOU 2018:82 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/000218

Näringsdepartementet

Betänkandet verkställbarhet av beslut om lov, SOU 2018:86 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/000577

Utbildningsdepartementet

Yttrande över slutbetänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, SOU 2018:78 (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/000063

Miljö- och energidepartementet

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktigt vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2019/001210

Remissvar 2018

Besvarade remisser till Regeringskansliet 2018
Departement Remissvar
Näringsdepartementet

Ett snabbare bostadsbyggande, SOU 2018:67 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/9662

Miljö- och energidepartementet

Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/9896

Näringsdepartementet

Yttrande över Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/7911

Miljö- och energidepartementet 

Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, NV-02386-17 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/6756

Miljö- och energidepartementet

Betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34 (pdf, nytt fönster).

Dnr 102-2018/5337

Näringsdepartementet

Betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer, SOU 2018:46 (pdf, nytt fönster).

Dnr 102-2018/5945

Justitiedepartementet

Betänkandet Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen, SOU 2018:64 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/7786

Näringsdepartementet

Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering, SOU 2018:46 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/5944 

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/5169

Näringsdepartementet

Förslag till förordning om ändring i luftfartsförordningen, 2010:770 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/5064

Näringsdepartementet

Yttrande över Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan – analys och förslag (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/5000
Finansdepartementet

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, SOU 2018:25 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/4153

Justitiedepartementet

Promemoria Förslag till förordningsändringar till följd av proposition 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/5454

Finansdepartementet

Yttrande över Förslag till vissa ändringar i avgiftsförordningen (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/4257

Finansdepartementet

Promemorian Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen om lägenhetsregister (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/3467

Näringsdepartementet

Betänkandet Vägen till självkörande fordon – introduktion, SOU 2018:16 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/2440

Miljö- och energidepartementet

Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses, SOU 2017:34 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/2427
Finansdepartementet

Betänkandet Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift, SOU 2018:13 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/2364

Näringsdepartementet

Betänkande: Lån och garantier för fler bostäder, SOU 2917:108 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/2263

Finansdepartementet 

 

Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (pdf, nytt fönster)

 

Dnr 102-2018/2179

 

Näringsdepartementet

Delbetänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet, SOU  2017:73 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/2023

Finansdepartementet

Förslag till ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/1885

 Justitiedepartementet

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott, SOU 2018:6 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/1749

 Finansdepartementet

Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/1276

Kulturdepartementet

Förslag till lagändring och ny förordning om Riksantikvarieämbetes digitala system för kulturhistorisk information (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/1242

Näringsdepartementet

 

Deltänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106 från Kommitten för modernare byggregler (pdf, nytt fönster)

 

Dnr 102-2018/758

 

Finansdepartementet

Slutbetänkandet reboot - omstart för den digitala förvaltningen, SOU 2017:114 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/611

Näringsdepartementet

Betänkandet Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring, SOU 2017:95 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/109

Regeringskansliet Finansdepartementet

Yttrande över utredningsbetänkande Möjlighet, tillåtet och tillgängligt – SOU 2018:44 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2018/8228

Finansdepartementet

Yttrande över Skatteverkets promemoria Vissa fastighetstaxeringsfrågor (pdf, nytt fönster)

Dnr LM2018/001350

Remissvar 2017

Besvarade remisser till Regeringskansliet 2017
Departement

Remissvar

Näringsdepartementet

Remiss - Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/6680
Kulturdepartementet

Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik, SOU 2017:88 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/6289

Justitiedepartementet

Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer, SOU 2017:90 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/6048

Finansdepartementet

Yttrande över En jämnare utveckling av arbetskostnadsindex i pris-och löneomräkningen (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/6216

Näringsdepartementet

Promemorian Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/6210

Justitiedepartementet

Följdändringar till ny förvaltningslag, Ds 2017:42 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/5993

Justitiedepartementet

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning, SOU 2017:86 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/5850

Näringsdepartementet

Boverkets rapport 2017:26, Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/5364

Miljö- och energidepartementet

Remiss Remittering av promemorian elmarknadslagen, Ds 2017:44 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/4510

Kulturdepartementet

Konsultation i frågor som rör det samiska folket, Ds 2017:43 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/4489

Justitiedepartementet

Remissvar - En omarbetad domstolsdatalag - Anpassning till Eu:s dataskyddsförordning, Ds 2017:41 (pdf, nytt fönster)


Dnr 102-2017/4110

Näringsdepartementet

Yttrande över Ds 2017:40 - Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsrefor (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/3880

Näringsdepartementet

Delbetänkandet Detaljplanekravet, SOU 2017:64 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/3245

Näringsdepartementet

Yttrande över Ds 2017:28 En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/3188

Justitiedepartementet

Yttrande över promemorian "Kommunikation för vår gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordning" (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/3132

Kulturdepartementet

Remiss av betänkandet Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik, SOU 2017:60 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/3164

Näringsdepartementet

Yttrande över elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/3104

Justitiedepartementet

En ny kameraövervakning (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/3009

Miljö- och energidepartementet

Yttrande över promemoria Mikroplatser – Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/2943

Utbildningsdepartementet

Yttrande över SOU 2017:50 - Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/2784

Justitiedepartementet

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen, Ds 2017:19 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/2646

Miljö- och energidepartementet

Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande Vem har ansvaret?, SOU 2017:42 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/2617

Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag (pdf, nytt fönster)

102-2017/2341

Justitiedepartementet

Yttrande över Domarnämndens promemoria med begäran om författningsändring avseende lagen (2010:1390) om utlämning av ordinarie domare, KAN 20-2017 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/2306

Justitiedepartementet

Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, SOU 2017:36 (pdf, nytt fönster)

Dnr: 102-2017/2459

Utrikesdepartementet

Yttrande över Europadepartementets och Rådets förslag till förordning COM (2017) 256 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (pdf, nytt fönster)

Dnr: 102-2017/2265

Finansdepartementet

Remiss avseende Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet, SOU 2017:27 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/1591

Finansdepartementet

Digitalförvaltning.nu, SOU 2017:23 (pdf, nytt fönster)

Dnr: 102-2017/1297

Näringsdepartementet

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Cykelregler (pdf, nytt fönster)

Dnr: 102-2017/1875

Justitiedepartementet

Yttrande - Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, Ds 2017:7 (pdf, nytt fönster)
Dnr 102-2017/1208

Justitiedepartementet

Elektronisk övervakning av kontaktförbud, Ds 2017:1 (pdf, nytt fönster)

Dnr: 102-2017/632

Näringsdepartementet

 

1. Näringsdepartementets promemoria Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov mm
2. Boverkets rapport (2016:26) Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen
3. Förslag till ändring i 9 kap 41 b§ plan- och bygglagen i Näringsdepartementets promemoria Nya steg för en effektivare plan- och bygglag, Ds 2014:31 (pdf, nytt fönster)

 

Dnr: 102-2017/622

 

Miljö- och energidepartementet

Tydligare regler för små avloppsanläggningar (pdf, nytt fönster)

Dnr: 102-2017/479

Näringsdepartementet

Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande, SOU 2017:1 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2017/399

Näringsdepartementet

Förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018 - 2029 (pdf, nytt fönster)

Dnr 119-2017/4014

 

Remissvar 2016

Besvarade remisser till Regeringskansliet 2016
Departement

Remissvar 

Justitiedepartementet

Betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande, SOU 2016:81 (pdf, nytt fönster)

Dnr: 102-2016/5971

Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet (SOU 2016:79) En känneteckensrättslig reform (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/5618

Miljö- och energidepartementet

Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/5586

Justitiedepartementet

Kameraövervakningslagen och möjligheten att använda drönare för berättigade ändamål (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/5861

Näringsdepartementet

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet SOU 2015:91 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/4979

Näringsdepartementet

Promemoria om tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder (pdf, nytt fönster) Dnr 102-2016/5075

Miljö- och energidepartementet

Yttrande över Riksintresseutredningens slutbetänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/4794

Näringsdepartementet

Yttrande över Skogsstyrelsens meddelande skoglig skattning från laserdata (pdf, nytt fönster) Dnr 102-2016/4619

Kulturdepartementet

Kraftsamling mot antiziganism, SOU 2016:44 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/4329

Näringsdepartementet

Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/4074

Näringsdepartementet

Frågor kring 2009 års renskötselkonvention, Ds 2016:27 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/3957

Miljö- och energidepartementet

Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan, redovisning av regeringsuppdrag (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2015/3844

Miljö- och energidepartementet

Remiss gällande Europeiska kommissionens förslag COM(2016) 479 om ingripande av utsläpp och upptagande av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitik fram till 2030 och förändring av förordning nummer 525/2013 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/3643

Miljö- och energidepartementet

Remiss gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 482 om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 samt ändring av förordning nummer 525/2013 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/3642

Finansdepartementet

Regional indelning - tre nya län, SOU2016:48 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/3309

Socialdepartementet

Kompletterande remiss avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassning m.m. (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/3304

Miljö- och energidepartementet

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/3001

Justitiedepartementet

Remiss av departementspromemorian Ersättning vid expropriation av bostäder, Ds 2016:16 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/2468

Näringsdepartementet

Remiss Promemorian Undantag från vissa bestämmelser i plan-och bygglagen vid tillströmning av asylsökande (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/2753

Utrikesdepartementet

Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/2274

Finansdepartementet

Yttrande över betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el-och värmeproduktion (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/1932

Miljö- och energidepartementet

Informationsansvar enligt Inspiredirektivet (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/1630

Kulturdepartementet

Yttrande över betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016:13 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/1582

Näringsdepartementet

Betänkande: Plats för fler som bygger mer, SOU 2015:105 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/1484

Miljö- och energidepartementet

Miljömålsberedningens delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, SOU 2016:21 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/1093

Näringsdepartementet

Remiss av delbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden, SOU 2015:91 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/846

Näringsdepartementet

Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/708

Näringsdepartementet

Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar, SOU 2016:3 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/272

Försvarsdepartementet

Underlagsbegäran till Sveriges Individuella partnerskapsprogram med Nato för 2016 (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/278

Finansdepartementet

Yttrande över promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdeskattelagen (pdf, nytt fönster)

Dnr 102-2016/250