Handledning

Rinexfilerna laddas upp direkt på beräkningstjänstens webbsida. Tjänsten är tillgänglig för inloggade användare med efterberäkningsabonnemang.

Här kan du se vilka krav som finns på rinexfilen som ska beräknas. Dessutom finns information om hur antenntyper och antennhöjder hanteras.

Krav på indata

Din uppladdade rinexfil kommer att kontrolleras när du beställer ett nytt beräkningsjobb, så att filen uppfyller de formella kraven och att all nödvändig information finns med.

Filformat och filhuvud

Observationsfilen som ska beräknas måste vara i rinexformat:

  • Rinex 2-observationsfiler har alltid filändelsen *.yyo, t.ex. ”punkt.21o” för en mätning utförd under 2021.
  • Observationsfiler i rinex 3-format eller senare har alltid filändelsen *.rnx, t.ex. ”punkt.rnx”.

Följande information måste finnas i rinexfilen:

  • Mätpunktens approximativa koordinater
  • Antennhöjd
  • Antenn- och mottagartyp

Beräkningstjänsten läser uppgifterna i rinexfilens huvud. Eftersom rinexfiler är i ascii-format kan du kontrollera och editera data i filhuvudet med hjälp av någon texteditor, t.ex. Notepad. Observera att värdena i filhuvudet är positionsbundna.

Observationstyper och observationstid

Rinexfilen måste innehålla statiska tvåfrekvensobservationer av GPS. Om du vill använda Glonass och Galileo vid beräkningen så måste filen även innehålla tvåfrekvensobservationer av dem. Vid beställning av beräkningen väljer du vilka satellitsystem (utöver GPS) som ska användas.

GNSS-frekvenser som används i beräkningstjänsten
GNSS
Frekvenser
GPS
L1, L2
Glonass
L1, L2
Galileo
L1 (E1), L5 (E5a)

Vid beräkningen används data från satelliter ner till 3 graders elevation. Elevationsmasken i din GNSS-mottagare bör därför vara högst 3 grader.

Beräkningen görs med 30 sekunders loggningsintervall, och därför bör den inskickade filen ha samma loggningsintervall. Om data loggats med tätare intervall – t.ex. 1, 5, 10 eller 15 sekunders intervall – så tunnas filen ut till 30 sekunders intervall. Det är olämpligt att använda 20 sekunders loggningsintervall eftersom filen vid beräkning då tunnas ut till 60 sekunders intervall.

För att få ett tillförlitligt resultat med centimeternoggrannhet rekommenderas att du mätt två timmar eller mer. Beräkningen kan inte startas om mättiden är kortare än 30 minuter. Om mättiden är mellan 30 minuter och två timmar kommer du att få en varning om att resultatet kan vara osäkert.

Om din inskickade rinexfil innehåller mer än ett dygns data så kommer endast observationerna från de första 24 timmarna att användas vid beräkningen.

Antennhöjd i rinexfilen

Beräkningstjänsten förutsätter att den antennhöjd som finns angiven i rinexfilens huvud är vertikal höjd upp till antennreferenspunkten, ARP.

ARP (antenna reference point) är vanligtvis antennens undersida, men du bör kontrollera vad som gäller för den antenntyp som du använder. Du bör kunna hitta informationen på antennen eller i utrustningens användarhandledning. Information om ARP, samt mått för att korrigera från mätt lutande antennhöjd till vertikal antennhöjd upp till ARP, finns också på följande webbplatser:

Om antennhöjd saknas i din rinexfil, så kommer beräkningen att genomföras med antennhöjden 0,000 m, och du får en varning i resultatfilen.

Antenntyper som stöds av beräkningstjänsten

Beräkningstjänsten har en stor katalog av olika antennmodeller. För att rätt antennmodell ska användas i beräkningen krävs att du har angett korrekt antenntyp i rinexfilens huvud. Antenntypen ska bestå av antenn- och radombeteckning.

Kontrollen av rinexfilen kommer att ge en varning om filen saknar uppgift om antenntyp, om antennmodellen saknar korrektionsvärden för något av de observerade satellitsystemen, eller om antenntypen inte känns igen av tjänsten.

När du är inloggad i beräkningstjänsten kan du se vilka antenntyper som stöds. Vid behov kan fler antenner läggas till.

Om din antenntyp inte finns med i förteckningen kan du titta på bilderna på NGS:s antennkalibreringssida (nytt fönster, på engelska) och identifiera din antenn där. Geo++ antennkalibreringssida (nytt fönster, på engelska) kan också vara en möjlighet att identifiera din antenn. Webbplatserna använder standardiserade beteckningar, så kallade IGS-beteckningar, för de olika antenntyperna. Beräkningstjänsten använder samma standardiserade namn. Om du inte kan identifiera din antenn på någon av dessa webbplatser så kan din instrumentleverantör hjälpa dig. Be om IGS-beteckningen för antennen.

Kontrollera därefter om den standardiserade beteckningen på antenntypen finns i listan över antenner som stöds i tjänsten. I så fall kan du antingen

  1. ändra antenntypens beteckning i rinexfilens huvud, till den standardiserade beteckningen, eller
  2. kontakta Sweposdriften och tala om vilken antenntyp som står i rinexfilens huvud och vilken antennmodell som ska användas till den, så lägger vi till en översättning mellan den beteckning som står i din rinexfil och den antennmodell som ska användas i beräkningstjänsten.

Om din antenntyp – med korrekt standardiserad beteckning – inte finns med bland de antenntyper som hanteras av beräkningstjänsten, kontakta Sweposdriften.

Antenntypen skrivs ofta automatiskt till rinexfilen när den skapas. Antennbeteckningen skrivs alltid med 16 tecken med början på kolumn 21 i den rad som är märkt med kommentaren ”ANT # / TYPE”. Om beteckningen är kortare måste den fyllas ut med blanktecken. Om antennen har en radom monterad skrivs radombeteckningens 4 tecken med början på kolumn 37 på samma rad. Om radom saknas så ska texten ”NONE” eller 4 blanktecken anges. Om radombeteckningen består av enbart blanktecken kommer beräkningstjänsten själv att lägga till radombeteckningen ”NONE”.

Om antennmodeller

En förutsättning för bra höjdbestämning är att antennens så kallade elektriska centrum beskrivs på ett bra sätt. En antennmodell är en matematisk beskrivning av hur detta elektriska centrum varierar i förhållande till en fysisk punkt (ARP) på den fysiska antennen, beroende på inkommande signal. Antennmodellerna behövs för att beskriva den specifika variationen i olika antenntyper.

En antennmodell kan innehålla värden – fascentervariationer eller fascenterkorrektioner – för ett eller flera satellitsystem, bland annat beroende på vid vilken tidpunkt som beskrivningen av antennens elektriska egenskaper gjordes.

Ibland har man kopierat dessa korrektionsvärden för ett satellitsystem till ett annat, ifall värden har saknats i antennmodellen. Man kan till exempel ha kopierat värdena för GPS, så att de kommit att gälla även för Glonass eller Galileo. I beräkningstjänsten görs inte det, utan vid beräkningen används endast de satellitsystem som har korrektionsvärden i antennmodellen. Det vill säga om du använder en antenn vars antennmodell innehåller korrektioner för GPS och Glonass, men inte för Galileo, så kommer inte Galileo att användas vid beräkningen, även om din rinexfil innehåller Galileoobservationer.

Om antennmodellen saknar korrektionsvärden för något av de satellitsystem som beräkningstjänsten stödjer, så kommer du att få en varning i den inledande kontrollen av rinexfilen.

Mottagartyper som stöds av beräkningstjänsten

Beräkningstjänsten stödjer de allra flesta mottagartyper, men behöver information om vilken mottagartyp som använts vid mätningen. Mottagartypen finns på den rad i rinexfilen som har kommentaren ”REC # / TYPE / VERS”.

Kontrollen av rinexfilen kommer att ge en varning om information om mottagartyp saknas.

Om beräkningen misslyckas

Om något fel uppstår, och beräkningen misslyckas, så kommer du att få ett felmeddelande via e-post. Sweposdriften kommer att felsöka beräkningsjobbet och återkomma till dig så snart som möjligt. Kontakta Sweposdriften om du har frågor.

Vänligen skicka inte in samma rinexfil för beräkning igen innan du har fått besked om felsökningen.