Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Handledning

Rinex-filerna laddas upp direkt på beräkningstjänstens webbsida. Uppladdningen är tillgänglig för inloggade användare med efterberäkningsabonnemang.

Här kan du se vilka krav som finns på rinex-filen som ska beräknas. Dessutom finns information om hur antenntyper och antennhöjder hanteras.

Krav på indata

En kontroll av den uppladdade rinex-filen görs i samband med beställning av nytt beräkningsjobb, för att säkerställa att all nödvändig information finns med.

Den information som behövs för att kunna beräkna en rinex-fil är

  • mätpunktens approximativa koordinater
  • antennhöjd
  • använd antenn- och mottagartyp.

Detta läser beräkningstjänsten ur rinex-filens huvud. Eftersom rinex-filer är i ascii-format kan man lätt kontrollera och editera data i filhuvudet med hjälp av någon texteditor, t.ex. Notepad. Observera att värdena i filhuvudet är positionsbundna.

Observationsfilen som ska beräknas måste vara i rinex 2.1x-format eller rinex 3-format:

  • Rinex 2-observationsfiler har alltid filändelsen *.yyo, t.ex. ”punkt.21o” för en mätning utförd under 2021.
  • Rinex 3-observationsfiler har alltid filändelsen *.rnx, t.ex. ”punkt.rnx”.

Rinex-filen måste innehålla statiskt mätta GPS tvåfrekvensdata (L1/L2) för en punkt. Rinex-filen kan även innehålla observationer av andra GNSS, men dessa kommer inte att användas vid beräkningen. Glonass är dock inkluderat som ett tillval i tjänsten och kan användas om så önskas.

Vid beräkningen används data från satelliter ner till 10 graders elevation. Elevationsmasken i mottagaren bör därför vara högst 10 grader.

Beräkningen görs med 30 sekunders loggningsintervall, och därför bör den inskickade filen ha samma loggningsintervall. Om data loggats med tätare intervall t.ex. 1, 5, 10 eller 15 sekunders intervall så tunnas filen ut till 30 sekunders intervall. Det är olämpligt att använda 20 sekunders loggningsintervall eftersom filen vid beräkning då tunnas ut till 60 sekunders intervall.

För att få ett tillförlitligt resultat med centimeternoggrannhet rekommenderas en mättid på två timmar eller mer. Kortare mättider ger decimeternoggrannhet. Kortare mättider än 30 minuter hanteras inte av beräkningstjänsten. Maximal observationstid för beräkning är 24 timmar, men det finns inga krav på att hela mättiden måste vara inom ett kalenderdygn. Filen får vara längre än 24 timmar men resterande data används inte i beräkningen.

Approximativa koordinater i rinex-filen

De approximativa koordinaterna i rinex-filens huvud används för att välja ut de närmaste Swepos-stationerna för beräkningen.

Dessutom används de som utgångsvärde (s.k. a priori-koordinater) vid den absolutpositionsbestämning som först görs i beräkningen. Koordinaterna uppdateras sedan successivt under beräkningens gång.

Om de approximativa koordinaterna har stora fel kan det få till följd att fel Swepos-stationer väljs och därmed blir baslinjerna onödigt långa. Dessutom kan inpassningen mot SWEREF 99 komma att medföra extrapolation av nypunkten och därmed troligen ett sämre resultat.

Antennhöjd i rinex-filen

Beräkningstjänsten förutsätter att den antennhöjd som finns angiven i rinex-filens huvud är vertikal höjd upp till antennreferenspunkten, ARP.

ARP (antenna reference point) är vanligtvis antennens undersida, men det bör kontrolleras för varje antenntyp.

ARP, samt mått för att korrigera från mätt antennhöjd till vertikal antennhöjd upp till ARP, framgår av följande webbsidor:

Antenntyper som stöds av beräkningstjänsten

En förutsättning för bra höjdbestämning är att antennens s.k. elektriska centrum beskrivs på ett bra sätt.

En antennmodell är en matematisk beskrivning av hur detta elektriska centrum varierar i förhållande till ARP på den fysiska antennen, beroende på inkommande signal. Antennmodellerna behövs för att beskriva den specifika variationen i olika antenntyper.

Beräkningstjänsten har en stor katalog av olika antennmodeller. För att identifiera lämplig antennmodell för beräkningen krävs alltså att korrekt antenntyp anges i rinex-filens huvud. Antenntypen ska bestå av antenn- och radombeteckning.

Antenntypen skrivs ofta automatiskt till rinex-filen när den skapas. Antennbeteckningen skrivs alltid med 16 tecken med början på kolumn 21 i den rad som är märkt med kommentaren ”ANT # / TYPE”. Om beteckningen är kortare måste den fyllas ut med blanktecken. Om antennen har en radom monterad skrivs radombeteckningens 4 tecken med början på kolumn 37 på samma rad. Om radom saknas så ska texten ”NONE” eller 4 blanktecken anges. I det senare fallet kommer beräkningstjänsten själv att lägga till radombeteckningen ”NONE”. Om information om rätt antennbeteckning saknas och du inte är intresserad av nypunktens höjdvärde så kan beteckningen "NONE" för såväl antenn- som radomtyp.

Se vilka antenntyper som stöds av beräkningstjänsten (nytt fönster). Vid behov kan fler antenner läggas till.

Om din antenntyp inte finns med i förteckningen, så titta på bilderna på NGS:s antennkalibreringssida (nytt fönster, på engelska) och försök identifiera din antenn där. Geo++ antennkalibreringssida (nytt fönster, på engelska) kan också vara en möjlighet att identifiera din antenn.

Kontrollera därefter om den ”nya” beteckningen på antenntypen finns i listan över antenner som stöds i tjänsten. Om så är fallet bör du antingen:

  1. Ändra antenntypen i rinex-filens huvud till korrekt beteckning enligt listan, eller
  2. Kontakta Swepos-driften och tala om vilken antenntyp som står i rinex-filens huvud och vilken antennmodell som ska användas till denna, så lägger personalen till en översättning mellan den beteckning som står i din rinex-fil och den antennmodell som ska användas i beräkningstjänsten.

Om din antenntyp – med korrekt beteckning enligt NGS:s och/eller Geo++ webbplats – inte finns med bland de antenntyper som hanteras av beräkningstjänsten, kontakta Swepos-driften.

Mottagartyper som stöds av beräkningstjänsten

Beräkningstjänsten behöver information om vilken mottagartyp som använts vid den statiska GNSS-mätningen.

Mottagartypen anges på den rad i rinex-filen som har kommentaren ”REC # / TYPE / VERS”. Se vilka mottagartyper som stöds av beräkningstjänsten (nytt fönster). Vid behov kan fler mottagare läggas till.

Om din mottagartyp saknas i listan, kontakta Swepos-driften.