Rinex-data

Med referensdata från Swepos-stationerna kan du beräkna dina GNSS-observationer i egen programvara.

Vad är Rinex-data?

Du laddar själv ned rinex-data, i tim- eller dygnsfiler, för efterberäkning i egen programvara.

En rinex-fil innehåller observationer av GNSS-signalernas kod och bärvåg, från en Swepos-station. Varje datafil innehåller antingen en timmes observationer eller ett dygns observationer. Metadata i början av rinex-filen innehåller bl.a. information om punktbeteckning, GNSS-antenn/mottagare, approximativa koordinater och mättid.

Rinex-data ingår i abonnemanget på Efterberäkning.

Rinex dygnsfiler är tillgängliga utan avgift. Läs mer om Rinex-data – dygnsfiler.
Rinex-data är dessutom fritt tillgängliga för forskning och undervisning; särskilda villkor gäller. Kontakta Swepos-driften för mer information.

Hur hämtar jag data?

Skärmklipp från vyn i utforskaren som visar hur man använder Utforskaren för ftp-överföring.

Om du har ett efterberäkningsabonnemang så har du åtkomst till Swepos ftp-server:

Vid inloggning skriver du ditt användarnamn och ditt lösenord.

Endast passiv ftp-anslutning stöds.

Om du har en Windows-dator kan du t.ex. använda Utforskaren för ftp-överföring. Annan valfri ftp-klient går också bra. Däremot rekommenderas inte ftp-överföring direkt i webbläsaren. För att använda sftp-anslutning krävs en ftp-klient som stödjer sftp.

FTP-serverns innehåll och struktur

Så här ser fil- och katalogstrukturen ut på ftp-servern:

Ftp-serverns fil- och katalogstruktur
Datatyp Katalog
Bandata bandata/
Dygnsfiler, rinex 2 rinex2/se_swepos_daily/yyyy/ddd/
Timfiler, rinex 2 rinex2/se_swepos_hourly/yyyy/ddd/
Dygnsfiler, rinex 3 rinex3/se_swepos_daily/yyyy/ddd/
Timfiler, rinex 3 rinex3/se_swepos_hourly/yyyy/ddd/

Rinex 3-filer

Loggningsintervallen är, för

 • timfiler 1 sekund
 • dygnsfiler 30 sekunder.

Filnamnen för data i rinex 3-format består av en given uppsättning parametrar,

nnnnxxccc_s_yyyydddhhmm_ppp_iii_tt.fff.gz

där de olika parametrarna beskrivs i tabellen nedan.

De olika delarna av filnamnen för rinex 3-filer
Filnamnsparameter, rinex 3-format Beskrivning
nnnnxxccc

Stations-ID, där

 • nnnn är stationsbeteckning; översättning till stationsnamn finns i koordinatlistan (se nedan)
 • xx är monument- eller markeringsnummer samt mottagarnummer
 • ccc är landskod.
s

Datakälla, där

 • R betyder att data kommer direkt från en GNSS-mottagare
 • S betyder att data sparats med fristående program från strömmade data.
yyyydddhhmm Filens starttid (år, dag på året, timme, minut)
ppp Filens längd
iii Loggningsintervall
tt

Datatyp, där

 • GO = GPS-observationer
 • RO = GLONASS-observationer
 • EO = Galileo-observationer
 • JO = QZSS-observationer
 • CO = BDS-observationer
 • IO = IRNSS-observationer
 • SO = SBAS-observationer
 • MO = Observationer av alla GNSS-system
 • GN = GPS-navigationsmeddelanden
 • RN = GLONASS-navigationsmeddelanden
 • EN = Galileo-navigationsmeddelanden
 • JN = QZSS-navigationsmeddelanden
 • CN = BDS-navigationsmeddelanden
 • IN = IRNSS-navigationsmeddelanden
 • SN = SBAS-navigationsmeddelanden
 • MN = Navigationsmeddelanden för alla GNSS-system
 • MM = Meteorologiska observationer
fff

Filtyp, där

 • rnx är observationsfil
 • crx är Hatanaka-packad observationsfil.

Läs mer om rinex 3 på IGS:s webbplats (nytt fönster, på engelska).

Rinex 2-filer

Rinex 2 är en äldre version av rinex-standarden, som inte stödjer alla GNSS-signaler som nu finns tillgängliga. Swepos fortsätter att tillhandahålla data i rinex 2-format, vid sidan av rinex 3-formatet, men på sikt kommer rinex 2 att fasas ut.

Loggningsintervallen är, för

 • timfiler 1 sekund
 • dygnsfiler 15 sekunder.

Jämfört med rinex 3-filerna så har rinex 2-filerna kortare namn,

nnnndddp.yyt.zip

där de olika parametrarna beskrivs i tabellen nedan.

De olika delarna av filnamnen för rinex 2-filer 
Filnamnsparameter, rinex 2-format Beskrivning
nnnn Stationsbeteckning. Översättning till stationsnamn finns i koordinatlistan (se nedan).
ddd Dag på året
p

Kod för filens längd och starttid, där

 • 0 är helt dygn
 • a-x betecknar dygnets 24 timmar.
yy År
t

Filtyp, där

 • o = observationsfil
 • d = Hatanaka-packad observationsfil
 • n = navigationsfil GPS
 • g = navigationsfil Glonass
 • s = kvalitetsinformation för observationsfilen.

Information om Swepos-stationerna

Vid efterberäkning med egen programvara behövs information om antenntyp och excentriciteter (antennhöjder) för Swepos-stationerna.

Dessutom behövs noggranna koordinater för stationerna. Du kan hämta koordinatlista för ett specifikt datum via e-tjänsten Hämta koordinatlista.

Stationsinformation

Information om antenntyp och excentriciteter för Swepos-stationerna hittar du i e-tjänsten Hämta koordinatlista (nytt fönster)

En del stationer har flera mottagare varför vi valt att endast redovisa antenntyp och inte mottagartyp i stationsinformationen. Mottagartyp framgår i rinex-filerna. Även antenntyp, koordinater och excentriciteter finns i rinex-filerna, men informationen är mer tillförlitlig i filen med stationsinformation.

I filen används beteckningar för markeringarna, då det för vissa stationer finns eller har funnits fler än en markering. Översättning mellan markeringsbeteckning, filnamnsbeteckning och stationsnamn framgår av koordinatlistan.

Swepos-stationernas antenner har en skyddshuv, s.k. radom, som betecknas "OSOD" eller "OSOP" i rinex-filerna. Om ditt beräkningsprogram inte känner igen radombeteckningen kan du använda "NONE" i stället, eftersom påverkan från OSOD- och OSOP-radomerna är liten.

Koordinater

Du kan hämta koordinatlista för ett specifikt datum via e-tjänsten Hämta koordinatlista (nytt fönster), och spara som Excel- eller pdf-fil.

Koordinaterna är beräknade med absoluta antennmodeller. Stationskoordinaterna kontrolleras löpande och vid behov görs uppdateringar, t.ex. vid byte av antenn. När en station är ny, eller efter ett antennbyte, beräknas först preliminära koordinater baserat på fem dygns mätningar.

Två gånger per år görs uppdateringar av dessa stationer till s.k. definitiva koordinater. Dessa är baserade på tre veckors data under vår eller höst. Tidpunkten är vald för att minimera effekten av eventuella årstidsvariationer samt för att undvika perioder med snö på antennerna. Normalt ligger skillnaden mellan preliminära och definitiva koordinater inom 5 mm. Undantag är om de preliminära koordinaterna är bestämda under en period med snö eller om stationen inte är helt stabil.

Om du mätt under en längre period uppmanas du att ta ut en koordinatlista i början och i slutet av perioden. Om koordinaterna för en önskad station skiljer mellan början och slutet av perioden kan det t.ex. bero på att ett antennbyte skett.