Beräkningsresultatet

Efter slutförd beräkning levereras resultatet till dig, både via Mina sidor på Swepos Tjänsteportal och via e-post.

Beräknad tid från beställning till leverans beror dels på rinexfilens längd/mättid, dels på om ditt jobb hamnar i kö, men i normalfallet kommer resultatet inom 10 minuter till en timme. Kontakta Sweposdriften om du inte har fått svar inom några timmar.

Vad innehåller resultatet?

Beräkningsresultatet innehåller bland annat information om

  • beställarens namn och den e-postadress som resultatet levereras till
  • den statiska GNSS-mätningen, till exempel punktnamn, mättid, samt använd antenn- och mottagartyp
  • vilka Sweposstationer som varit referensstationer vid beräkningen
  • vilka beräkningsinställningar, till exempel GNSS-bandata, som använts vid beräkningen
  • koordinater i SWEREF 99 och RH 2000, och den kartprojektion som valts vid beställning av beräkningen, samt ITRF2020
  • kvalitetstal från baslinjebestämning och inpassning mot SWEREF 99.

Med hjälp av kvalitetsparametrar kan du bedöma vilken kvalitet resultatet håller.

Dessutom innehåller pdf-versionen av resultatfilen en omfattande rapport över rinexfilens datainnehåll, med kvalitetsmått och diagram. 

Exempel på beräkningsresultat

I resultatfilerna finns mer detaljerade beskrivningar av de olika delarna.

Tumregler för utvärdering

Några viktiga parametrar vid utvärdering av resultatet är bl.a. medelvärdet för andelen lösta periodobekanta, osäkerheten i slutlig fixlösning (RMS) och RMS i Helmertinpassningen på SWEREF 99. Utifrån detta kan man bedöma ungefärlig mätosäkerhet för positionsbestämningen. En annan parameter att beakta är stora differenser mellan fix- och flytlösning, eftersom det ofta indikerar problem med bestämningen av periodobekanta (eller att mättiden är för kort).

Om mätningen utförts under minst 2–3 timmar, och den lokala mätmiljön är bra, gäller följande gränsvärden:

  • Medelvärdet för andelen lösta periodobekanta ska vara större än 30 %.
  • RMS i slutlig fixlösning ska vara mindre än 3 mm.
  • Grundmedelfelet i inpassningen mot SWEREF 99 ska vara mindre än 10 mm.
  • Differens i höjd i elevationsgränstestet ska vara mindre än 30 mm.

Om dessa kriterier är uppfyllda, och chokering-antenn använts vid mätningen, kan du förvänta dig en mätosäkerhet i positionsbestämningen i SWEREF 99 på ca 1‑2 cm i plan och 2‑3 cm i höjd över ellipsoiden. Dessa värden förväntas täcka in 95 % av alla mätningar. Mätosäkerheten blir något högre om andra geodetiska antenner används. Osäkerhet i centrering är inte inkluderad i värdena. För höjder i RH 2000 tillkommer även osäkerheten i geoidmodellen.

Observera att beräkningstjänsten inte är anpassad för kortare mättider än två timmar. För kortare observationstider än två timmar får man ha siktet inställt på resultat på decimeternivå snarare än centimeternivå. Kortare observationstider än 30 minuter hanteras inte alls i beräkningstjänsten.

Om du har behov av hög noggrannhet rekommenderar vi 2x24 timmars observation med chokering-antenn, vilket ger en lägesosäkerhet på ungefär 6 mm i plan och 12 mm i höjd på 95 %-nivån.