Fastighetsavisering

Produkten kommer på sikt att avvecklas och ersättas av Fastighetsinformation Nedladdning och Taxering Nedladdning.

Kort om produkten

Fastighetsavisering kommer att ersättas av produkterna Fastighetsinformation Nedladdning och Taxering Nedladdning.

Fastighetsavisering Fullständig

Produkten bevakar och aviserar förändringar för det urval av tabeller/objekt, innehållande fastighetsinformation, som beställs utifrån ett geografiskt område (Län/Kommun) eller en viss bestämd stock av fastigheter i semikolonseparerade textfiler enligt överföringsformatet (ÖFF).

Med Fastighetsavisering Fullständig kan du bland annat få tillgång till de förändringar som sker i Fastighetsregistrets allmänna del, Inskrivningsdelen samt i Adress- och Byggnadsdelen.

I produkten kan även information från Taxeringsuppgiftsdelen beställas. Taxeringsinformation aviseras en gång per år. Inteckningar aviseras endast för eget fastighetsbestånd eller efter beviljad särskild prövning.

Fastighetsavisering Fullständig inleds alltid med ett startuttag som sedan följs av avisering av samtliga förändringar inom leveransintervallet. Leveransintervallet för aviseringen är antingen dagligen eller veckovis.

Fastighetsavisering Förenklad

Produkten bevakar och aviserar förändringar utifrån ett geografiskt område (Län/Kommun) eller en viss bestämd stock av fastigheter.

Produkten kan endast väljas för ett mycket begränsat antal tabeller, tabell 01A-C Registerenhet, 90B Adressplats light (obligatorisk).

Fastighetsavisering Förenklad inleds med ett startuttag som sedan följs av avisering av förändringar. Om det skett flera förändringar för samma objekt sedan du senast fick en leverans, levereras endast den senaste förändringen.

Leveransintervallet för aviseringen är antingen månad, kvartal, halvår eller år.

Produktutveckling - Inom Lantmäteriet sker ett kontinuerligt arbete med att erbjuda nya och förbättrade sätt att konsumera informationen. Införandet sker successivt. När samtliga informationsmängder finns tillgängliga är avsikten att avveckla Fastighetsavisering via ÖFF-formatet. 

Dokumentation

Tillhandahållande Fastighetsinformation (pdf, nytt fönster).
Dokumentet beskriver samtliga tabeller i överföringsformatet på en övergripande nivå.

Formatbeskrivning

Detaljerad beskrivning av överföringsformatet version 11.50.

Formatbeskrivning ÖFF 11.50 (pdf, nytt fönster).
Versionen gäller från 30 september 2023.

Översikt tabeller, grupper och regler (xlsx, nytt fönster).
Översikten redovisar vilka grupper/tabeller som går att beställa tillsammans med en kort beskrivning och övrig viktig information. En mer detaljerad beskrivning av tabeller och hur du beställer finns i dokumentet Tillhandahållande av Fastighetsinformation, information på fältnivå samt datamodeller finns i Formatbeskrivning.

Koder

Information och förklaring av typkod (fastigheters olika användning) och förteckning över koder för juridisk form finns på Skatteverkets webbplats.

Se leveranser under storhelger

Så här hämtar du filerna när du har beställt fastighetspris- eller fastighetsinformation

Hämtning kan ske via sftp-klient eller https-prototokoll som är krypterade åtkomstsätt. Varje kund identifieras med sitt användarnamn samt lösenord som har skickats via e-post om så angetts vid beställning.

Tillgängligheten är i princip 24 timmar/dygn med avbrott för service och uppgraderingar med mera.

Hämtning via sftp-klient

Som sftp-klient kan t.ex. Filezilla, Winscp eller sftp.exe (ingår i PuTTY) användas.

Server/hostname: sftp://hamtplats.lantmateriet.se 
Login ID:
Password:

Hämtning via webbläsare och https-protokoll

Ange: https://hamtplats.lantmateriet.se/katalognamn
Sedan visas en dialogruta och där anger man användarnamn samt lösenord.
Exempel: https://hamtplats.lantmateriet.se/AD_288_180024_01

Leveransfiler

Aviseringsfiler levereras med en fil för alla objekt/tabeller. Aviseringsfiler sparas upp till 2 månader på hämtplatsen. Första månaden sparas aviseringsfiler under leveranskatalogen. Därefter flyttas och sparas filerna under leveranskatalogens undermapp ”backup”. Vi kan återskapa raderade filer, upp till 6 månader bakåt, mot en avgift om 800 kr per fil.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. 

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.