Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

RT 90

Referenssystem för de allmänna kartorna var tidigare Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90).

De allmänna svenska kartorna är gjorda i Gauss' konforma projektion. Parametrarna som använts för denna Rikets kartprojektion beskrivs nedan. Det rätvinkliga plana koordinatsystemet eller rutnätet har ibland kallats Rikets nät. Den fullständiga beteckningen är RT 90 2,5 gon V 0:-15.

Samma projektionssystem användes också för det äldre systemet RT 38. Även för regionsystemen (RT R) har projektionen tillämpats, då med en lämplig lokal medelmeridian, se nedan.

Mätningar

Triangelnätet i RT 90.

Den tredje rikstrianguleringen påbörjades 1967 i Skåne och utfördes som en heltäckande triangulering med ett förstaklass-nät med sidlängder på cirka 3 mil. Detta förtätades sedan med ett andraklass-nät med sidlängder på cirka 1 mil.

Mätningarna utfördes till en början med längdmätningsinstrumentet tellurometer men ersattes senare med den modernare geodimetern.

Då mätningarna avslutades 1982 hade man mätt cirka 15 800 längder, varav cirka 85 % var mätta med olika typer av Geodimeter. Totalt kom mätningarna att omfatta cirka 3 800 triangelpunkter med en relativ avståndsnoggrannhet på 1‑2 ppm (mm/km).

Beräkningar

För att snabbt ge användarna möjligheter att få tillgång till koordinater, så indelades Sverige i tolv regioner. Efterhand som trianguleringen fortskred från söder till norr beräknades koordinater i motsvarande regionsystem, RT R01 ‑ RT R12. Varje sådant system tilldelades en fast punkt med koordinater i RT 38 (eller i något av grannregionssystemen).

Beräkningarna har gjorts på Bessels ellipsoid 1841 med geoidhöjder i RAK 70. Plana koordinater finns enligt Gauss-Krügers projektion med lokala medelmeridianer.

Två ingenjörer genomför mätning med Geodimeter i tredje rikstrianguleringen.
Mätning i tredje rikstrianguleringen.

Sedan tredje rikstrianguleringen avslutats utfördes en beräkning av nätet i dess helhet i ett rikstäckande, definitivt system, RT 90. I denna beräkning ingår även vinkelmätningar från andra rikstrianguleringen.

De allmänna svenska kartorna är gjorda i Gauss' konforma projektion som är vinkelriktig och avbildar den valda medelmeridianen längdriktig.

(Engelska beteckningar anges i vissa fall inom parentes.)

Projektionsparametrar för RT 90 2,5 gon V 0:-15
Parameter Värde
Referensellipsoid Bessel 1841
Halva storaxeln (a) (semi-major axis) 6377397,155
Inverterad avplattning (1/f) (inverse flattening) 299,1528128
Projektionstyp Gauss-Krüger (Transverse Mercator)
Medelmeridian (central meridian) 15°48'29,8" öst Greenwich
Latitud för origo (latitude of origin)
Skalreduktionsfaktor (scale on central meridian) 1.0
x0, x-tillägg (false northing) 0 m
y0, y-tillägg (false easting) 1 500 000 m

Koordinaterna som fås vid projektionen anges i ett system där x-koordinaterna räknas positiva norrut från ekvatorn och y-koordinaterna positiva österut med början från medelmeridianen i aktuellt projektionssystem. För att undvika negativa y-koordinater så har man gjort ett tillägg på 1500 km.

Medelmeridianen definierades ursprungligen som 2,5 gon väst om Stockholms gamla observatorium, men definieras nu relativt nollmeridianen i Greenwich. (1 gon = 0,9 grader.)

Indelningen i projektionszoner för RT 90.Projektionszoner, lokala medelmeridianer

Avbildningen av hela Sverige i en enda projektion innebär att projektionsfelen kan uppgå till 2 m/km vilket är oacceptabelt vid storskaliga tillämpningar (kartskala > 1:10000). Sverige har därför delats in i sex projektionssystem, vardera med en egen medelmeridian. Medelmeridianerna är indelade i intervall om 2°15' (2,5 gon). Övriga parametrar för projektionerna är samma som för 2,5 gon V. I vissa fall används dock ett lokalt origo, se nedan. Avgränsningarna för projektionszonerna (streckade linjer) har justerats för att om möjligt sammanfalla med administrativa gränser.

Förutom för RT 90 har dessa lokala medelmeridianer även använts för regionsystemen och RT 38.

Medelmeridianer

7,5 gon V motsvarar 11°18'29,8" öst Gr.
5 gon V motsvarar 13°33'29,8" öst Gr.
2,5 gon V motsvarar 15°48'29,8" öst Gr.
0 gon motsvarar 18°03'29,8" öst Gr.
2,5 gon O motsvarar 20°18'29,8" öst Gr.
5 gon O motsvarar 22°33'29,8" öst Gr.

Lokala origon

Det finns även en konvention för att ange ett lokalt origo, det vill säga avdrag i x och y, baserat på 100‑kilometersrutor. Detta anges i slutet av koordinatsystemets beteckning. Anledningen till att lokala origon används är att koordinatvärden hanterades manuellt med penna och papper. Idag, då den mesta hanteringen sker digitalt, ställer lokala origon till mer besvär än vad de underlättar. Det är främst vid transformation av geografiska data som lokala origon försvårar hanteringen.

Till exempel:

'0:-15' innebär standardfallet med
x0 = 0 och
y0 = 1 500 000 m

'61:-1' innebär
x0 = -6 100 000 och
y0 = 100 000 m

'61:-1' kan också skrivas som '61:14-15'

Olika exempel

Koordinatsystemexempel

Koordinatsystemet RT 90 5 gon V 61:-1 (RT 90 5 gon V 61:14-15) har projektionsparametrarna
Medelmeridian: 13°33'29,8" öst Greenwich
x0: -6 100 000 m
y0: 100 000 m

Exempel på en punkts koordinater i olika koordinatsystem

x = 6200000,000;
y = 1300000,000;
i 'RT 90 2,5 gon V 0:-15'

x = 6195783,588;
y = 1440736,999;
i 'RT 90 5 gon V 0:-15'

x = 95783,588;
y = 40736,999;
i 'RT 90 5 gon V 61:-1'

Andra RT-system

För RT 38 och regionsystem anges koordinatsystem på motsvarande sätt, till exempel RT 38 2,5 gon V 0:-15 eller RT R11 0 gon 69:16-15 (RT R11 0 gon 69:1).