Typer av hydrografinätverk

Hydrografinätverk kan konstrueras som topologiska eller geometriska nätverk. Den datamängd som Lantmäteriet nu byggt upp gör det möjligt att konstruera båda typerna. Nedan beskrivs hur de två typerna av nätverk är uppbyggda och fungerar.

Topologiskt nätverk - enligt svensk vattenstandard

Topologiskt nätverk
Figur 1 - Topologiskt nätverk. Alla bilder på sidan är hämtade från SIS standard för Ytvattensystem SS 637008:2006.

I ett topologiskt nätverk kan alla vattenförekomster (dvs. sjöar, vattendrag, våtmarker etc.) vara en del av nätverket. Varje enskild vattenförekomst blir då en nod i ett nod-länk-system. Länkarna binder ihop vattenförekomsterna. Varje länk håller reda på vilken nod som är start- respektive slutnod för länken. I Figur 2 nedan visas hur noder och länkar hänger ihop, samt hur ett topologiskt nätverk kan lagras med hjälp av en länktabell i en databas.

Beskrivning av noder och länkar i ett topologiskt nätverk.
Figur 2 - Beskrivning av noder och länkar i ett topologiskt nätverk, samt hur det kan lagras i en databastabell.

Denna typ av nätverk använder sig alltså inte av någon fiktiv stomlinje genom sjöar och vattendrag. Geometrier behövs heller inte, utan det är objektens inbördes ordning som beskriver nätverket. Detta gör det bland annat enklare att visa hur ett nätverk även hänger ihop med glaciärer och våtmarker samt att visa på sambandet mellan ytvatten och grundvatten.

Det topologiska nätverket kan både användas för att binda ihop objekt till ett nätverk för att därmed kunna följa vattnets väg och de ämnen som transporteras av eller på vattnet, men även för att beskriva olika detaljeringsnivåer. Med detaljeringsnivåer menas en hierarki med ett antal vattenförekomster i ett nätverk. Varje nivå, utom den finaste som datamängden tillåter, går att dela upp i ytterligare beståndsdelar.

En nod representerar ett objekt i en bestämd detaljeringsnivå. Objekten kan ha en inre struktur, en finare detaljeringsnivå. Den inre strukturen är i sin tur ett nätverk bestående av noder och länkar. Detta senare nätverk ärver egenskaper från den nod som i en överliggande detaljeringsnivå utgör hela nätverket, se Figur 3. Om man vill öka detaljeringsnivån görs detta genom att expandera noden med de objekt som ligger i nodens inre struktur.

Nätverkets inre struktur av noder
Figur 3 - Nätverkets inre struktur av noder.

Geometriskt nätverk – enligt Inspire

Geometriskt nätverk
Figur 4 - Geometriskt nätverk.

Det geometriska nätverket förutsätter en sammanhängande geometri, d.v.s. det får inte finnas några "glapp" mellan sjöar och vattendrag eller mellan delar av vattendrag. Genom sjöar och breda vattendrag som representeras som en yta (och inte som en linje) måste det skapas en stomlinje. Stomlinjen och vattendrag som representeras som en linje blir länkarna i nätverket. Noderna skapas i förgreningspunkterna.

Stomlinjer och noder i ett geometriskt nätverk.
Figur 5 - Stomlinjer och noder i ett geometriskt nätverk.

Ett geometriskt nätverk kan relativt enkelt översättas till ett topologiskt nätverk.

Det går däremot inte att visa samband mellan detaljeringsnivåer med ett geometriskt nätverk. Det är även svårare att visa samband mellan ytvatten och grundvatten.