Om Hydrografi i nätverk

Ett rikstäckande hydrografinätverk i skala 1:10 000 var målet för det samverkansprojekt som SMHI och Lantmäteriet startade år 2013.

Nyttan med nätverksbildad hydrografi

Genom att nätverksbilda hydrografin ökar samhällsnyttan avsevärt. Att kunna beskriva vattenflöden på ett sätt som medger analyser i GIS-programvaror ger möjlighet att förutse och hantera konsekvenser och påverkan på miljön.

Några exempel på miljöproblem där analyser med hjälp av nätverksbildad hydrografi är av stort värde:

  • Spridning av föroreningar i vattendragen
  • Försurning av sjöar och kalkningsbehov
  • Stigning av vattennivåer vid översvämningar i riskområden
  • Landskapets och vattensystemets påverkan i miljökänsliga områden
  • Skogsbrukets och infrastrukturprojekteringens påverkan i landskapet

Kombinationen av olika data såsom hydrografi och höjdinformation bidrar även till att göra bättre analyser främst inom klimatrelaterade områden. När Sverige och övriga EU-länder tillhandahåller data enligt Inspiredirektivets specifikationer blir det dessutom möjligt att på ett enklare sätt utföra olika typer av miljömodelleringar och miljöanalyser över större områden och över nationsgränserna.

Bakgrund

Lantmäteriet och SMHI beslutade 2010 att initiera en samverkan kring hydrografi, d.v.s. sjöar, vattendrag och dess flöden. Skälen som lett fram till samarbetet mellan SMHI och Lantmäteriet är bland annat de krav och rekommendationer som ställts genom miljödirektivet Inspire, Miljöinformationsförordningen samt Svensk standard för vatten.

Målet var att ett rikstäckande hydrografinätverk i skala 1:10 000 skulle finnas framtaget 2017 och att informationen skulle kunna tillhandahållas enligt den svenska vattenstandarden och Inspire.

Lantmäteriet skulle ansvara för den nya datamängden och genom samverkan med SMHI säkerställa en effektiv hantering av ajourhållning, lagring och tillhandahållande.

Fortsatt arbete

Nu när projektet har avslutats har arbetet gått in i en förvaltningsfas där ajourhållning av nätverket, ändringshantering med mera, utförs i samverkan mellan Lantmäteriet och SMHI. Det kommer även att ske en del gemensamma kommunikations- och informationsaktiviteter gentemot användarna.