Referens Uppslag Organisation

Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till taxeringsinformation och fastighetsinformation genom att ange ett organisationsnummer.

Kort om produkten

Tjänsten används för att få en lista på de registerenheter och taxeringsenheter som
ett företag/organisation är lagfaren/taxerad ägare till eller tomträttsinnehavare till.
Svaret kan användas i andra geodatatjänster för att hämta information.

Så ofta uppdateras informationen

Referensuppgifternas aktualitet bygger på nedanstående uppdateringsintervall.

Taxeringsinformation
Uppgifterna i fastighetstaxeringen gäller årsvis. Dessa fastställs årligen av Skatteverket och görs tillgängliga via Lantmäteriet

Inskrivningsinformation 
Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter och informationen uppdateras dagligen, varje vardag under året.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomsttjänster

Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C (nytt fönster) och OGC, The Open Geospatial Consortium (nytt fönster).

Tjänstegränssnitten är SOAP eller REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis SOAP-UI eller Postman användas. SOAP UI (nytt fönster) och Postman (nytt fönster) är verktyg för test av SOAP- eller REST-baserade Webservices.

Versionshistorik

Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 2.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2019-10-22

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-01-08

  • REST-gränssnitt
  • Ändring av frågorna. "Hämta registreringsreferens" och "Hämta taxeringsreferens" har slagits ihop till en fråga "Hitta inskrivet och taxerat ägande med organisationsnummer"
  • Namnbyte från Registerenhetsreferens till Fastighetsreferens.
  • Ny möjlighet att söka på flera organisationer i en fråga, max 250 stycken.
  • Borttaget attribut: Typ i Fastighetsreferens 
  • Borttaget attribut: Fastighetsnyckel i Fastighetsreferens 
  • Nytt attribut Beslut i Fastighetsreferens
  • Nytt attribut: Status i Fastighetsreferens
  • Ägande visas för tidigare inskrivet ägande vilket innebär att fastighetsstatus kan vara avregistrerad 

Version 1.0

Uppdaterad 2015-02-19

Avvecklad 2020-08-26

  • Tekniska beskrivningen uppdaterad med information avseende organisationsnummer.