Referens Uppslag Organisation

Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till taxeringsinformation och fastighetsinformation genom att ange ett organisationsnummer.

Kort om produkten

Tjänsten används för att få en lista på de registerenheter och taxeringsenheter som
ett företag/organisation är lagfaren/taxerad ägare till eller tomträttsinnehavare till.
Svaret kan användas i andra geodatatjänster för att hämta information.

Så ofta uppdateras informationen

Referensuppgifternas aktualitet bygger på nedanstående uppdateringsintervall.

Taxeringsinformation
Uppgifterna i fastighetstaxeringen gäller årsvis. Dessa fastställs årligen av Skatteverket och görs tillgängliga via Lantmäteriet

Inskrivningsinformation 
Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter och informationen uppdateras dagligen, varje vardag under året.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik

Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 2.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2019-10-22

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-01-08

  • REST-gränssnitt
  • Ändring av frågorna. "Hämta registreringsreferens" och "Hämta taxeringsreferens" har slagits ihop till en fråga "Hitta inskrivet och taxerat ägande med organisationsnummer"
  • Namnbyte från Registerenhetsreferens till Fastighetsreferens.
  • Ny möjlighet att söka på flera organisationer i en fråga, max 250 stycken.
  • Borttaget attribut: Typ i Fastighetsreferens 
  • Borttaget attribut: Fastighetsnyckel i Fastighetsreferens 
  • Nytt attribut Beslut i Fastighetsreferens
  • Nytt attribut: Status i Fastighetsreferens
  • Ägande visas för tidigare inskrivet ägande vilket innebär att fastighetsstatus kan vara avregistrerad 

Version 1.0

Uppdaterad 2015-02-19

Avvecklad 2020-08-26

  • Tekniska beskrivningen uppdaterad med information avseende organisationsnummer.

Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomstprodukter

Våra produkter för direktåtkomst baseras främst på standarder från World Wide Webb Consortium (3WC) och The Open Geospatial Consortium (OGC). 

World Wide Webb Consortiums webbplats (nytt fönster)

The Open Geospatial Consortium webbplats (nytt fönster)

Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg, som exempelvis Postman som är ett verktyg för test av REST-baserade webservices, användas.

Postmans webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen.  

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. 

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.