Lagfartsguide - Köpehandling

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

*) markerar obligatoriska fält

1. Har du upprättat en köpehandling?

En köpehandling är oftast ett köpekontrakt och/eller ett köpebrev. Är du osäker på hur en köpehandling kan se ut, se ett exempel på köpebrev (pdf).

Nej, jag har inte upprättat en köpehandling:

Upprätta en köpehandling.

Ja, jag har upprättat en köpehandling

Kontrollera att alla uppgifter finns med i köpehandlingen: 

  • Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Det ska tydligt framgå att säljaren överlåter fastigheten. Dessutom ska det framgå om det är hela fastigheten eller bara en andel som överlåts (till exempel ½ om det är hälften).
  • Köpeskillingen ska finnas med.
  • Köpehandlingen ska vara undertecknad av både säljare och köpare.
  • Säljarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

Bifoga köpehandlingen i original till ansökan. Om köpekontrakt och köpebrev skickas in tillsammans ska minst en av dessa vara i original.

2. Finns det villkor i köpehandlingen?

Nej, det finns inga villkor i köpehandlingen:

Gå vidare till nästa steg. 

Ja, det finns villkor i köpehandlingen:

När det finns villkor i köpehandlingen behöver även en handling som visar att villkoren är uppfyllda bifogas. Finns det till exempel villkor i ett köpekontrakt om att ett köpebrev ska upprättas behöver även köpebrevet bifogas.

Bifoga eventuell handling som visar att villkoren är uppfyllda till ansökan

3. Krävs medgivande enligt äktenskapsbalkens bestämmelser?

Säljaren är ogift:

Inget medgivande behövs, gå vidare till nästa steg. 

Säljaren är gift och make/maka/partner har inte lagfart:

Är säljaren gift behövs i de flesta fall ett medgivande till försäljning från hans eller hennes make/maka/partner. Medgivandet kan skrivas direkt på köpehandlingen eller på ett separat papper som bifogas i ansökan.

Är fastigheten säljarens enskilda egendom kan man istället skicka med en handling som visar att medgivande inte behövs, till exempel kopia av ett gåvobrev eller testamente där det framgår att fastigheten är enskild egendom. En kopia av äktenskapsförord som gör egendomen enskild kan skickas med om inte fastigheten är gemensam bostad, då behövs ett skriftligt medgivande.

Säljaren är skild och före detta make/maka/partner har inte lagfart:

Är säljaren skild, men har varit gift under tiden som denne har ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från dennes före detta make/maka/partner. Har säljaren tilldelats fastigheten genom bodelning på grund av äktenskapsskillnad, kan istället en kopia av bodelningshandlingen skickas in.

En kopia av äktenskapsförord som gör egendomen enskild kan skickas med, om inte fastigheten är/varit gemensam bostad, då behövs ett skriftligt medgivande. Är fastigheten säljarens enskilda egendom kan man istället skicka med en handling som visar att medgivande inte behövs, till exempel en kopia av ett gåvobrev eller ett testamente där det framgår att fastigheten är enskild egendom.

Bifoga eventuellt medgivande eller kopia av till exempel gåvobrev, testamente, äktenskapsförord eller bodelningshandling till ansökan.

4. Finns det förbehåll på fastigheten?

Nej, det finns inget förbehåll på fastigheten:

Gå vidare till nästa steg.

Ja, det finns förbehåll på fastigheten:

När det finns förbehåll antecknat i fastighetsregistret kan det till exempel betyda att fastigheten får överlåtas endast med någons medgivande. Du behöver ta reda på vad förbehållet är och vad som krävs för att uppfylla förbehållet. Det går att läsa i handlingen som säljaren fick lagfart på.

Kontakta fastighetsinskrivningen för att ta reda på mer om förbehållet. Om handlingen inte finns tillgänglig där så kan den beställas från www.riksarkivet.se (öppnas i nytt fönster). Du behöver ange fastighetsbeteckning och aktnummer för säljarens gamla lagfartsärende i beställningen.

Bifoga eventuell kopia av handling som beskriver förbehållet till ansökan. Om ett medgivande krävs, ska detta också bifogas. 

5. Är säljaren eller köparen en juridisk person?

Nej, säljaren eller köparen är inte en juridisk person:

Gå vidare till nästa steg.

Ja, överlåtaren eller förvärvaren är en juridisk person:

Är säljaren eller köparen en juridisk person som inte registreras av Bolagsverket, behöver registreringsbevis bifogas, som visar behöriga firmatecknare vid tidpunkten för avtalets upprättande.

Bifoga eventuellt registreringsbevis till ansökan

6. Har någon undertecknat köpehandlingen enligt fullmakt för en av parterna?

Nej, ingen har undertecknat köpehandlingen enligt fullmakt:

Gå vidare till nästa steg.

Ja, någon har undertecknat köpehandlingen enligt fullmakt:

Om någon har skrivit under förvärvshandlingen genom fullmakt, skicka med fullmakten i original.

Bifoga eventuell fullmakt till ansökan

7. Är fastigheten taxerad som lantbruksegendom och ligger i glesbygdsområde/omarronderingsområde?

Nej, fastigheten är inte taxerad som lantbruksegendom:

Gå vidare till nästa steg.

Ja, fastigheten är taxerad som lantbruksegendom:

Har du förvärvat en fastighet som är taxerad som lantbruksegendom och ligger i glesbygdsområde/omarronderingsområde kan förvärvet vara beroende av jordförvärvstillstånd.

Kontakta Länsstyrelsen för att få veta vad som gäller för just din fastighet. Jordförvärvstillstånd ska sökas inom tre månader från förvärvsdatum enligt köpekontraktet och skickas med ansökan om lagfart.

Bifoga eventuellt jordförvärvstillstånd till ansökan

8. Saknar fastigheten taxeringsvärde eller är samtaxerad?

Nej, fastigheten har taxeringsvärde och är inte samtaxerad:

Gå vidare till nästa steg.

Ja, fastigheten saknar taxeringsvärde eller är samtaxerad:

Då krävs ett värdeintyg som ska innehålla uppgift om fastighetens uppskattade taxeringsvärde när köpehandlingen undertecknades. Värdeintyget ska vara utfärdat av sakkunnig, till exempel auktoriserad fastighetsvärderare, behörig fastighetsvärderare eller fastighetsmäklare som utför värderingsutlåtanden.

Bifoga eventuellt värdeintyg till ansökan

9. Bifoga handlingar och ansök om lagfart

Bifoga eventuella handlingar i din ansökan när du ansöker om lagfart.

Ansök om lagfart.

Du kan också ansöka via blankett som du skickar in till nedan adress:

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Ansök om lagfart (pdf, nytt fönster).

Här kan du se aktuell handläggningstid för inskrivningsärenden.