Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

PSI - regeringsuppdrag till Lantmäteriet

Uppdraget omfattar att identifiera så kallade ”high-value data” och vilka aktörer som berörs av dessa. Utifrån de datamängder och aktörer som identifieras ingår också att analysera de budgetära konsekvenserna av att tillgängliggöra dessa datamängder avgiftsfritt. Uppdraget ska slutredovisas den 17 januari 2020.

Den 2 maj beslutade regeringen om tre uppdrag gällande artificiell intelligens och öppna data - med avsikt att stärka välfärden och Sveriges konkurrenskraft. Ett av dessa uppdrag gick till Lantmäteriet och innebär att, i samverkan med andra, identifiera vilka datamängder som kan komma i fråga att tillgängliggöras som värdefulla datamängder enligt PSI-direktivet och vilka aktörer som kan komma att omfattas av kravet att tillgängliggöra sådana data.

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen). Läs mer om PSI-lagen.

Uppdatering av PSI-direktivet

EU-kommissionen har beslutat om en ny version av PSI-direktivet och den föreslagna förändringen innebär bland annat att kommissionen ska ges mandat att ta fram en särskild EU-gemensam lista med datamängder, så kallad ”high-value data” (särskilt värdefulla data) som anses bidra till samhällsekonomiska vinster inom EU. De datamängder som inkluderas i listan ska tillgängliggöras av medlemsstaterna utan avgifter och med minimala restriktioner. Listan kommer att fastställas av kommissionen i ett senare skede och är ännu inte definierad i detalj men utpekade områden för värdefulla data är:

  • Geospatiala data (Geospatial: t.ex. maps and postcodes)
  • Jordobservation och miljö (earth observation and environment)
  • Meteorologi (meteorological)
  • Statistik (statistics)
  • Företag och företagsägande (companies and company ownership)
  • Rörlighet (mobility)

Vill ni vara med i arbetet?

Vi behöver hjälp i arbetet med att definiera värdefulla data och göra de ekonomiska beräkningar som ett avgiftsfritt tillhandahållande av dessa värdefulla data innebär. Har ni även inspel till nyttovärderingen så dela gärna det med oss.

Under arbetets gång kommer vi att bjuda in till ett antal tillfällen för dialog, information och för att träffas fysiskt och jobba med uppdraget. Läs mer om dessa tillfällen

Hör av er till psi@lm.se om ni vill bidra i arbetet eller har tips och råd till oss.

Vi har tillsatt en arbetsgrupp för att hålla ihop detta regeringsuppdrag med uppdragsledare Anna Svedlund, anna.svedlund@lm.se