Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

PSI - regeringsuppdrag till Lantmäteriet

Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag att identifiera så kallade ”high-value data” och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade PSI-direktivet. I uppdraget ingår också att analysera de budgetära konsekvenserna av att tillgängliggöra dessa datamängder avgiftsfritt. Uppdraget har förlängts och ska slutredovisas den 12 juni 2020.

Vill du vara med i arbetet?

Vi behöver hjälp i arbetet med att definiera särskilt värdefulla data och analysera konsekvenserna som ett avgiftsfritt tillhandahållande av dessa värdefulla data innebär. Välkommen att kontakta psi@lm.se för att bidra i arbetet eller ställa frågor. Uppdragsledare för regeringsuppdraget är Anna Svedlund, anna.svedlund@lm.se. En arbetsgrupp för de i uppdraget utpekade aktörerna är etablerad, läs mer och se dokumentation från detta arbete.

Här kan du ta del av en kort inspelning som sammanfattar arbetet med regeringsuppdraget. Nedan finns en inpelning som ger en status av arbetet i december 2019. 

Tyck till om Sveriges förslag på särskilt värdefulla data


Här kan du ta del av listorna och tycka till (öppnas i nytt fönster). om de förslag på särskilt värdefulla data som nu är under bearbetning. Vi tar tacksamt emot input på dessa listor!

Du kan välja att tycka till om en eller flera kategorier:

Observera att endast datamängder som idag omfattas av PSI, dvs redan framtagna datamängder hos offentliga aktörer, kan finnas på listorna.

Bakgrund om uppdatering av PSI-direktivet

EU-kommissionen har beslutat om en ny version av PSI-direktivet (nytt fönster).
Direktivet har bytt namn och heter nu EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Förändringen innebär bland annat att kommissionen ges mandat att ta fram en särskild EU-gemensam lista med datamängder, så kallad ”high-value data” (särskilt värdefulla data) som anses bidra till samhällsekonomiska vinster inom EU. De datamängder som inkluderas i listan ska tillgängliggöras av medlemsstaterna utan avgifter och med minimala restriktioner. Listan kommer att fastställas av kommissionen i ett senare skede och är ännu inte definierad i detalj men utpekade områden för värdefulla data är:

  • Geospatiala data (Geospatial: t.ex. maps and postcodes)
  • Jordobservation och miljö (earth observation and environment)
  • Meteorologi (meteorological)
  • Statistik (statistics)
  • Företag och företagsägande (companies and company ownership)
  • Rörlighet (mobility)

Den 2 maj 2019 beslutade regeringen om tre uppdrag gällande artificiell intelligens och öppna data - med avsikt att stärka välfärden och Sveriges konkurrenskraft. Ett av dessa uppdrag gick till Lantmäteriet och innebär att, i samverkan med andra, identifiera vilka datamängder som kan komma i fråga att tillgängliggöras som värdefulla datamängder enligt PSI-direktivet och vilka aktörer som kan komma att omfattas av kravet att tillgängliggöra sådana data. Läs Lantmäteriets regeringsuppdrag i sin helhet här (pdf) och beslutet om ändring och förlängning här (pdf).