Lantmäteriet i utbyte med Serbien

Lantmäteriet samarbetar med sin serbiska motsvarighet RGA för att bidra till en mer effektiv, transparent och hållbar samhällsutveckling i Serbien. Arbetet handlar bland annat om att etablera en digital infrastruktur för fastighetsinformation, i linje med den modell som genomförs i Sverige inom Smartare samhällsbyggnad.

Bidrar till öppen och hållbar användning av resurser

Samarbetet är möjligt tack vare finansiering av SIDA. Det kommer att pågå till slutet av 2025. Det övergripande målet är att stödja framtagande av gemensamma standarder för geodata och fysiska planer i form av kapacitetsbyggande aktiviteter, det vill säga kunskapsutbyte.

Projekten förväntas bidra till en demokratisk, öppen och inkluderande utveckling av Serbien på nationell, regional och lokal nivå. Det handlar i förlängningen om att bidra till en mer öppen och hållbar användning av befintliga resurser, inte minst när det gäller geografiska data och fastighetsinformation vid markanvändning.

RGA:s roll i Serbien

RGA är den myndighet i Serbien som ansvarar för fastighets- och adressregister, den geodetiska infrastrukturen, topografisk-kartografisk verksamhet, fastighetsvärdering och utvecklingen av landets nationella infrastruktur för geografisk information.

Aktiviteter

Under projektets uppstart våren 2023 låg fokus på att bemanna projektorganisationen, etablera arbetsrutiner och bygga ett projektteam med boende och personal från Lantmäteriet, som arbetar tillsammans med personal från RGA. Detta innefattar utbildningar, studiebesök och samordning med andra nyckelintressenter och relaterade projekt.

Viktiga intressenter är exempelvis landets kommuner samt andra statliga ministerier och myndigheter, men även bolag ingår i kretsen. Sedan andra halvan av 2023 löper projektet på med aktiviteter fram till 2025.

Exempel på aktiviteter som ingår i arbetet är så kallad portföljstyrning i syfte att ge RGA bättre kontroll över vilka projekt som ska påbörjas och mäta hur påbörjade projekt går samt att värdera resultatet av avslutade projekt.

Lantmäteriet bistår också RGA med stöd i planering och uppföljning av projektet, samt hjälper RGA att utveckla en öppen och transparent kommunikation och ledning.

Mer om Smartare samhällsbyggnad.