Samfällighetsförening Direkt

Tjänsten innehåller uppgifter om Sveriges samfällighetsföreningar.

Beskrivning

Samfällighetsföreningsregistret innehåller information om

 • Typ av förening: samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet eller  samfälligheter bildade enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar (LGA) 
 • Företagsnamn, organisationsnummer eller länskod
 • Namn och adressuppgifter för styrelsemedlemmar
 • Uppgifter om vad föreningen förvaltar t.ex. vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, grönområden, bad- och/eller båtanläggning.

Utförlig information hittar du under rubriken Dokumentation. 

Samfällighetsföreningsregistret har vissa kopplingar till fastighetsregistret men ingår formellt inte i det.

Så ofta uppdateras informationen

Aktualiteten på informationen varierar eftersom föreningarna själva ska anmäla förändringar i stadgar, styrelsesammansättning med mera till Lantmäteriet. Datum för föreningsstämman införs i registret tillsammans med uppgifter om den nya styrelsen eller andra uppgifter.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Adress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Handbok FRL

I Handbok FRL (Lagen om fastighetsregister) framgår Lantmäteriets praxis om ändamålsprövningar och riktar sig till jurister, chefer och handläggare av FRL-ärenden. Handboken är senast uppdaterad 2018-07-01.

Beställning från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

  Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomsttjänster

  Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C (nytt fönster) och OGC, The Open Geospatial Consortium (nytt fönster).

  Tjänstegränssnitten är SOAP eller REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

  Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

  För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis SOAP-UI eller Postman användas. SOAP UI (nytt fönster) och Postman (nytt fönster) är verktyg för test av SOAP- eller REST-baserade Webservices.

  Versionshistorik
  Version och datum Ändring sedan föregående version
  Samfällighetsförening Direkt v.2.1

  Tillgänglig i verifieringsmiljö:
  2021-12-07

  Tillgänglig i produktionsmiljö:
  2021-12-07

  Behörighetshantering, ändrade valbara delar, ändringar i attribut.

  Urval av förändringar:

  Basinformation innehåller ett nytt objekt Styrelseinformation

  Objektet Styrelse byter namn till Styrelsemedlem

  Ändringar på attributnivå i objektet Samfällighetsföreningsattribut:

  • foreningsnamn byter namn till foreningensForetagsnamn
  • firmatecknare byter namn till firmatecknareTillaggsinformation
  • Statsbidragsnummer utökas till 80 tecken

  Ändringar på attributnivå i objektet Styrelsemedlem:

  • IDnummer – nytt attribut
  • annatID – nytt attribut
  • firmatecknare – nytt attribut

  Version 2.0.0

  Avvecklad 2021-12-07

  Uppdaterad 2017-11-08

  Tillgänglig i produktionsmiljö:
  2018-03-21

  Referenser i förvaltningsobjekt till samfällighet/gemensamhetsanläggning/rättighet kompletteras med beteckning.

  Referens till ny förening och referens till tidigare förening kompletteras med föreningsnamn.

  Referenser till samfällighetsföreningar som ingår i pågående ärende kompletteras med föreningsnamn.

  Version 2.0.0

  Uppdaterad 2017-09-25

  Attributet datumForSenasteAndringAvStyrelse som byter namn till foreningsstamma.

  Version 2.0.0

  Tillgänglig i verifieringsmiljö:
  2017-06-15

  REST-gränssnitt

  Ny informationsmodell

  API-portal

  I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

  Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

  API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.

  Hjälpdokument 

  Kom igång-guide (pdf)  
  Användarguide (pdf)