Inskrivning Direkt

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om inskrivningar från Fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Kort om produkten

Inskrivningsdelen innehåller bland annat information om:

 • lagfart (ägare)
 • tomträtt
 • förvärv (köpeskilling)
 • inteckningar
 • avtalsservitut
 • nyttjanderätter
 • anteckningar om ägare/tomträttsinnehavare, inteckning eller avtalsrättighet
 • ägarhistorik (köpare, säljare och datum för överlåtelse)

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter om cirka 3,2 miljoner fastigheter och informationen uppdateras varje vardag under året.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 3.0.0

Tillgänglig i produktionsmiljö:
från 2021-03-31

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
från 2021-03-31

 • Nytt gränssnitt
 • Fältet aktualitetsdatum blir beräknat Auktualitetsdatum.
 • Objektet Basinformation blir Inskrivningsfastighet.
 • Fastighetsnyckel är borttaget.
 • Fångeskod, blir numerisk kod, istället för text.
 • UUID till inskrivningsfastigheten kommer alltid med i svaret tillsammans med fastighetsreferens
 • Informationsdelmängder för Inskrivet ägande ändras till:
  Ägare - Aktuella
  Ägare - Alla
  Förvärv
 • Objektet Registerenhetsreferens blir Fastighetsreferens. Typ är borttaget från det objektet. 
 • Ny sökfunktion med en intecknings UUID.

Version 2.1.1

Versionen utgick 2022-02-28

 • Senaste fång hämtas för alla gällande ägare.
 • Kompletterat schema där type-attribut saknades för elementet InskrivetAgande.

Version 2.1.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
från 2014-05-09

Tillgänglig i produktionsmiljö: 2014-09-27

Har ersatts av v2.1.1

 • Elementen Avgift och periodlangdar i Avgald inte längre obligatoriska.
 • Nytt element Omfattar i Kopeskilling
 • Elementet kopeskillingtyp av typen KopeskillingtypType byter namn till kopeskillingstyp och KopeskillingstypType.

Version 2.0.0

Versionen utgick 2014-09-27

 • Helt ny informationsmodell.

Version 1.2.0

Versionen utgick 2014-09-27

 • Aktualitetsdatum börjar redovisas.
 • Alla äldre förhållanden börjar redovisas.
 • Elementet postadress byter namn till coAdress.
 • Värdet Maskinell körning av LMV (äldre from juli 1966) för elementet kod i AldreForhallande ändras till Maskinell körning av LMV (from juli 1996).

Version 1.1

Versionen utgick 2014-09-27

.

Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomstprodukter

Våra produkter för direktåtkomst baseras främst på standarder från World Wide Webb Consortium (3WC) och The Open Geospatial Consortium (OGC). 

World Wide Webb Consortiums webbplats (nytt fönster)

The Open Geospatial Consortium webbplats (nytt fönster)

Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg, som exempelvis Postman som är ett verktyg för test av REST-baserade webservices, användas.

Postmans webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen.  

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

API-portal

I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, samt skapa behörighetsnycklar och behörighetsgrupper.

API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.