ISO:s kommitté för geodata

1994 bildades en ISO-kommitté för geografisk information (ISO Technical Committee 211 Geographic Information/ Geomatics). Målet med arbetet i kommittén är att arbeta fram globala standarder och riktlinjer för ett effektivt och hållbart sätt att utbyta geodata mellan organisationer och länder.

Vad gör kommitén?

Kommittén leds av Agneta Gren Engberg (Lantmäteriet), och arbetar med att utveckla olika standarder för data, metoder och system. Några av de prioriterade områdena för Sverige är att utarbeta standarder för är dataproduktspecikationer, kvalitet och metadata, datautbyte via webben, samt markanvändning och markägande (land administration) och geodetisk infrastruktur. Standarderna baseras på vedertagna IT-standarder. 

Viktigt att samarbeta med andra

Inom ramen för FN:s expertkommitté UN-GGIM (Global Geospatial Information Management) samarbetar ISO-kommittén med OGC (Open Geospatial Consortium) och IHO (International Hydrographic Organization) för att stödja i standardiseringsarbetet. Samarbete med internationella aktörer är både en uttalad strategi och nödvändighet för ISO-kommittén.

70 länder deltar i kommittén, varav 33 som observatörer, och kommittén ansvarar för ett 70-tal publicerade standarder och ett 25-tal pågående projekt. Lantmäteriet deltar och har representanter i flera av dessa arbeten som berör geodata. 

Myndigheter och organisationer har gemensam nytta

Nyttan av standarder är stor, för att möte viktiga samhällsutmaningar som beskrivs i Nationell geodatastrategi. Inom ramen för detta arbete deltar aktiva representanter från Lantmäteriet, Bisnode, Boverket, Geoforum Sverige, Trafikverket, Trimble Solutions Sweden AB, Skogforsk - Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut samt Gisassistans AB.

Påverkan på standardisering sker på flera nivåer, genom ledning och styrning, genom utvecklare som deltar i framtagningen av standarder, genom användare som kravställer med hjälp av standarder samt genom användare som behöver en ”best practice” för sitt arbete.

Pågående standardprojekt

Kommittén har en omfattande webbplats som hålls aktuell. Där återfinns allt från långsiktiga planer, till användningsexempel (user stories).

ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics webpage (nytt fönster).

Användningsexempel (nytt fönster).

Vilka standardprojekt som kommittén arbetar med för närvarande, och vem som leder arbetet, framgår under pågående standardprojekt (nytt fönster).

Publicerade standarder

Kommitteen har tagit ansvar för ca 70 publikationer. En bra sammanställning av publicerade standarder inklusive pågående standardprojekt finns på följande webbplats:

ISO/TC 211 Publicerade standarder inkl. pågående projekt (nytt fönster).

Delta i standardiseringsarbetet

Lantmäteriet efterlyser fler deltagare från samhällsviktiga verksamheter för arbete i standardiseringsarbetet.

Om du vill veta mer om hur ni kan delta i standardiseringsarbetet i samarbete med andra myndigheter och organisationer, kontakta Helen Eriksson på Lantmäteriet, helen.eriksson@lm.se, 0980-670 75, eller Mats Åhlin på SIS 08-555 523 10.

Svenska institutet för standarder (SIS) och den svenska geodatakommittén (nytt fönster).