Taxering Direkt

Tjänsten ger möjlighet att hämta taxeringsinformation från Fastighetsregistrets taxeringsdel.

Kort om produkten

Registrets taxeringsdel innehåller taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader.

Information om taxeringsuppgifter kan hämtas genom att ange taxeringsenhetens id. I svaret returneras alltid id samt önskad informationsmängd.

Så ofta uppdateras informationen

Uppgifterna i fastighetstaxeringen gäller årsvis. Dessa fastställs årligen av Skatteverket och görs tillgängliga via Lantmäteriet. I tjänsten Taxering Direkt blir årets beslutade taxering tillgänglig i början av oktober. Uppgifterna uppdateras veckovis med omprövningar från Skatteverket.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomsttjänster

Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C (nytt fönster) och OGC, The Open Geospatial Consortium (nytt fönster).

Tjänstegränssnitten är SOAP eller REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis SOAP-UI eller Postman användas. SOAP UI (nytt fönster) och Postman (nytt fönster) är verktyg för test av SOAP- eller REST-baserade Webservices.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 2.0.1

Tjänsten är bakåtkompatibel och kräver ingen åtgärd i konsumerande system.

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-10-01

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-10-01

2020-års taxering blir tillgänglig 2020-10-01. 

Avser: Allmän fastighetstaxering av alla lantbruksfastigheter. Särskild fastighetstaxering av bland annat småhus, hyreshus och industrienheter som är nybildade eller ändrade. 

Ny justeringskod:  139 = Stor värdeyta tillkommer. Justeringskoden avser förhållande för småhusbyggnad på lantbruk.

Buggrättning i JSON-schemat.

Redaktionella ändringar i  dokumentationen.

Version 2.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2019-10-01

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2019-10-01

Uppdateras till v. 2.0.1:
2020-10-01

2019-års taxering blir tillgänglig
2019-10-01

Brutit ut TaxeradGemensamhetsanlaggning från TaxeradRegisterenhet.

REST-gränssnitt. 

Samma innehåll som i version 1.7.1

Värdeordning på småhusbyggnad och småhusbyggnad på lantbruk

Version 1.7.1

Tjänsten är bakåtkompatibel och kräver ingen åtgärd i konsumerande system.

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2019-10-01

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2019-10-01

Avvecklad:
2020-04-01

2019-års taxering blir tillgänglig 
2019-10-01

Det här utgår:

 • I värderingsenhetstyp Skog utgår posten Kostnadsklass och Kostnadspoang
 • I värderingsenhetstyp ByggnadVattenfallsenhet utgår posten MarkPaVattenfallsenhet
 • I värderingsenhetstyp IndustribyggnadProduktionskostnad utgår posten Byggnadskategori.

Det här tillkommer:

 • I värderingsenhetstyp IndustribyggnadProduktionskostnad i posten byggnastypkod tillkommer tre nya byggnadstyper för produktionskostnadsberäknade industribyggnader:
  7 = Övriga
  7 = Bensinstation
  8 = Mast
  9 = Övrig verksamhet
 • I värderingsenhetstyp Taktmark i posten fyndighetskod tillkommer två nya koder:
  TOE = Torv (energitorv)   
  TOS = Torv (strö & växttorv)
 • En ny typkod tillkommer
  739 = Elproduktionsenhet, vindkraftverk byggn.värde <50 000
 • Två nya justeringskoder tillkommer
  300 = Omfattande ombyggnation
  400 = Väntetid vid fördröjd byggnation

Version 1.7.0

Uppdaterad
2018-10-01

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2017-09-04

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2017-10-02

Uppdateras till v. 1.7.1
2019-10-01

2018-10-01

2018-års taxeringinformation finns med i produkten från 2018-10-01. Det innebär framför allt nya uppgifter för samtliga småhus.

Två nya justeringskoder för småhusenheter har tillkommit.

Kod Kodbeskrivning

200 Andel i gemensamhetsanläggning
239 Stor värdeyta

............................................................
2017-10-02:

En ny värderingsenhet för skogsmark med avverkningsrestriktioner (tillkommer från
och med 2 oktober).

Ny taxeringslängd för 2017.

Fastighetsnyckel borttagen från objektet. Registerenhetsreferens och som sökingång.

Sökfrågorna förändrade.

Version 1.6.0

Uppdaterad
2016-05-12

Avvecklad
2018-04-04

Beskrivning av avloppskod för småhusmark och småhusmark på landsbygd samt beskrivning av typkod för Småhusenhet är förändrade.

Version 1.6.0

Tillgänglig i ver-miljö
från 2015-09-15

Tillgänglig i prod-miljö
2016-01-11

Forsamlingskod har tagits bort.

Förenklade filternamn.

Inte längre gällande taxeringsenheter visas nu bara vid Get/FindAllaVersioner.

Version 1.5.0

Avvecklad
2016-03-14

ID redovisas för personer med tillfälligt personnummer.

Nytt element idHyrbygg.

Version 1.4.0

Versionen utgick
2015-03-11

Nytt element arealOvrigMark i Taxeringsenhetsattribut.

Hyreshusbyggnader får en referens till den mark som byggnaden är kopplad till:

Nytt element HyreshusmarkBostad i HyreshusbyggnadBostad.

Nytt element HyreshusmarkLokal i HyreshusbyggnadLokal.

Version 1.3.0

Versionen utgick
2014-10-15

Den information om mark som låg i byggnadsklasser ersätts med en referens till den mark som byggnaden är kopplad till. När värderingsenheten mark inte ligger i samma taxeringsenhet som byggnaden redovisas även referens till markens taxeringsenhet.

Registerenhetsreferens börjar redovisas i svaret på frågan GetAllaVersionerAvTaxeringsenhetRequest

Frågan FindTaxeringsenhetRequest hämtar bara taxeringsenheter där sökkriteriet uppfylls av nu gällande taxeringsenheter.

En ny fråga FindAllaVersionerAvTaxeringsenhetRequest läggs till. Den har samma funktionalitet som FindTaxeringsenhetRequest hade tidigare, se ovan.

Version 1.2

Tillgänglig: Nej

Versionen utgick
2014-05-13

API-portal

I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.