Rättighet Direkt

Produkten ger möjlighet att hämta information om rättigheter från fastighetsregistrets allmänna del.

Kort om produkten

Rättighet Direkt innehåller information om rättigheter som är knutna till fastigheter. Exempel på rättigheter är väg, brygga och elledning.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

 • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
 • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
 • Informationen i tjänsten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
 • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
 • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsregistret uppdateras av Lantmäterimyndigheterna efter det att ett beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft. Informationen uppdateras varje vardag.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.

Begränsningar i innehållet

Många äldre rättigheter saknas i fastighetsregistret, exempelvis officialservitut eftersom före 1972 inte fanns krav på att dessa skulle redovisas. Efter 1972 registreras officialservitut när de nybildas eller berörs av en lantmäteriförrättning. Registreringen är inte komplett och vissa undantag förekommer.

Dokumentation

Produkternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

   Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomstprodukter

   Våra produkter för direktåtkomst baseras främst på standarder från World Wide Webb Consortium (3WC) och The Open Geospatial Consortium (OGC). 

   World Wide Webb Consortiums webbplats (nytt fönster)

   The Open Geospatial Consortium webbplats (nytt fönster)

   Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

   Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

   För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg, som exempelvis Postman som är ett verktyg för test av REST-baserade webservices, användas.

   Postmans webbplats (nytt fönster)

   Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen.  

   Versionshistorik
   Version och datum Ändring sedan föregående version

   Rättighet Direkt v. 2.1

   Tillgänglig i verifieringsmiljö:
   2022-10-26

   Tillgänglig i produktionsmiljö:
   2022-10-26

   • Förändringar i värdelistan för Fastighetsåtgärd
   • Det blir en ny åtkomstpunkt vilket innebär att ändringen är icke bakåtkompatibel

   Rättighet Direkt v. 2.0.0

   Tillgänglig i verifieringsmiljö:
   2022-05-03

   Tillgänglig i produktionsmiljö:
   2022-05-03

   Avvecklas: 2023-05-31

   • Nytt gränssnitt
   • Fastighetsnyckel utgår
   • Ny sökfunktion med aktbeteckning
   • Attributet Fastighetstillbehör tillkommer
   • Scope läggs till i API-portalen

   Version 1.4.3

   Tillgänglig i verifieringsmiljö:
   2019-03-27

   Tillgänglig i produktionsmiljö:
   2019-03-27

   Avvecklas 2023-03-31

   Versionen är bakåtkompatibel.

   Ändringar i informationsmängden, viss information utgår

   Referens till identiskt avtalsservitut i inskrivningsdelen utgår.

   Version 1.4.2

   Avvecklades 2019-03-27

   Version 1.4.2

   Tillgänglig i verifieringsmiljö:
   2017-02-28

   Tillgänglig i produktionsmiljö:
   2017-04-04

   Möjlighet att söka på aktbeteckning som innehåller punkt.

   Version 4.0.1 har aldrig existerat

   Version 1.4.0

   Tillgänglig i verifieringsmiljö:
   2015-09-15

   Tillgänglig i produktionsmiljö:
   2016-01-11

   Förenklade filternamn.

   Möjlighet att söka på ledningshavare.

   Vid sökning på fastighet delas svaret in i förmån och last.

   Version 1.3.1

   Avvecklades 2016-03-14

   Endast beskrivningen av elementet Officialservitutsattribut är justerad.

   Version 1.3.0

   Avvecklades 2014-05-13

    

   Sökning med icke existerande ID:n ger inte längre ett felmeddelande.

   Version 1.3.0

   Ny fråga beteckningssökning.

   Ny klass Forrattningsstatus.

   Nytt element identisktAvtalsservitutObjektidentitet i Avtalsservitutsattribut.

   Nytt element identisktAvtalsservitutDagboksnummer i Avtalsservitutsattribut.

   Värdet Rattigheten har bildats för elementet forandringstyp i Fastighetsatgard ändras till Rättigheten har bildats.

   Version 1.2

   Avvecklades 2014-05-13

   Beställ produkt

   Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

   Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

   Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

   Beställ från Lantmäteriet 

   Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

   Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

   Vad ska du göra med informationen?

   Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

   Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

   Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
   2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

   Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

   * inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

   Beställ från återförsäljare

   Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

   API-portal

   I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

   Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

   API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.