Markreglering Direkt

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om planer och bestämmelser från Fastighetsregistrets plandel.

Beskrivning

I fastighetsregistret redovisas information om vilka planer och bestämmelser som gäller för en viss fastighet eller ett visst område. Planerna och bestämmelserna reglerar användningen av mark och vatten. Exempel på sådana planer och bestämmelser är detaljplaner, fornlämningar och naturvårdsbestämmelser.

Varje plan och bestämmelse har en aktbeteckning som är kopplad till Lantmäterimyndighetens arkiv. Ibland anges en alternativ aktbeteckning som du kan använda för att ta del av dokumenten hos ansvarig myndighet.

Så ofta uppdateras informationen

En statlig eller kommunal lantmäterimyndighet ska registrera alla lagakraftvunna planer och bestämmelser enligt fastighetsregisterförordningen. Målet är att uppgifterna i fastighetsregistret ska vara aktuella och kompletta. Några veckor efter det att en plan eller bestämmelse fått laga kraft bör de finnas registrerade. I realiteten finns dock vissa brister, vilket är bra att känna till när du söker information.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.   

Tillgänglighet                                                                                                      

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Adress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Handbok FRL

I Handbok FRL (Lagen om fastighetsregister) framgår Lantmäteriets praxis om ändamålsprövningar och riktar sig till jurister, chefer och handläggare av FRL-ärenden. Handboken är senast uppdaterad 2018-07-01.

Beställning från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Dokumentation för kommande version, med reservation för eventuella förändringar:

Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomsttjänster

Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C (nytt fönster) och OGC, The Open Geospatial Consortium (nytt fönster).

Tjänstegränssnitten är SOAP eller REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis SOAP-UI eller Postman användas. SOAP UI (nytt fönster) och Postman (nytt fönster) är verktyg för test av SOAP- eller REST-baserade Webservices.

Versionshistorik

Version och datum Ändring sedan föregående version

Markreglerande bestämmelse Direkt v.2.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-10-04

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-10-04

 • Helt ny informationsmodell
 • Ändrat produktnamn

Markreglering Direkt v1.5.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
Under januari 2019

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2019-03-27

Versionshistoriken uppdaterad:
2019-01-18

Avvecklas 2023-05-31

 • Attributet mellanlagringsflagga i objektet MarkregleringsattributType utgår
 • Attributet behorigLogiskMyndighet utgår från objekten PlanattributType, NaturvardsbestammelseattributType, OvrigBestammelseattributType och GruvattributType
 • Förändring i värdemängd för attributet objektstatus i objektet MarkregleringType
 • Förändring i värdemängd för attributet klartext objektet PlanforkortningType
 • Förändring i värdemängd för attributet omradestyp i objektet DelomradesinformationType
 • Förändring i värdemängd för attributet hanvisningstyp i objektet HanvisningsPlanbeslutType
  .

Version 1.4.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2014-10-13
Tillgänglig i produktionsmiljö:
2016-01-11

Avvecklades 2019-03-27

 • planerad förändring av Delomradestyp återtagen.

Version 1.4

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2015-12-11

 • Förenklade filternamn.
 • Datum borttagna från Delomradesinformation.
 • Ändrade värden i PlanforkortningText.
 • Borttaget värde ur Delomradestyp.

Version 1.3.1

Avvecklades 2016-04-14

API-portal

I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.

Hjälpdokument 

Kom igång-guide (pdf)  
Användarguide (pdf)