Fastighetsprisuttag

Produkten levererar ett engångsuttag av fastighetsöverlåtelser t.ex. för ett geografiskt område i kombination med informationsurval. Det är en ögonblicksbild över hur informationen såg ut vid överlåtelsetillfället.

Kort om produkten

Produkten ger dig möjlighet att beställa fastighetsprisinformation i digital form för hela riket eller för ett eller flera län/kommuner.

Informationen levereras enligt fastighetsprisformatet som semikolonseparerade textfiler för integrering i dina egna system.

Förutom geografisk avgränsning så kan alla typer av fastigheter eller bara vissa typer t.ex. småhus väljas. Du kan välja enbart köp eller alla typer av fång (köp, arv, byte, gåva).

Dokumentation

Formatbeskrivning fastighetsprisinformation

Fastighetsprisregistret innehåller information om fastighetsöverlåtelser med laddningsdatum efter 29 september 2014.

Informationen som är strukturerad objektvis med semikolon som fältavskiljare, levereras i digital form enligt termkatalog.

Formatbeskrivning version 2.3

Termkatalog version 2.3 - gällande version (pdf, nytt fönster)

Termkatalog version 2.3 - kommande version (pdf, nytt fönster)

Koder version 2.3

Information och förklaring av typkod (fastigheters olika användning) och juridisk form (ägarkod) finns på Skatteverkets webbplats.

Förteckning över typkoder (nytt fönster)

Kodtabeller
Fil
Klartext
K_LANKOD.txt Län
K_KOMKOD.txt Kommun
K_FORSKOD.txt Församling
K_FANGESKOD.txt Fångeskod
K_OMF.txt Omfattning
K_KOD_JUST.txt Justeringskod
K_KOD_TAXDEL.txt Taxdelskod
K_IND_TILLBEHOR.txt Industritillbehör
K_KAT_BYGGN.txt Byggklar
K_KL_BESKAFF.txt Beskaffenhet
K_KL_DRANERING.txt Dränering
K_OTYP.txt Objekttyp
K_KL_FASTRAETT.txt Fastighetsrättsliga förhållanden
K_KL_KOSTN.txt Kostnadsklass
K_KL_STAND_KONT.txt Standard Kontor
K_KL_STAND_LAGER.txt Standard Lager
K_KOD_VATTEN.txt Vatten
K_KOD_AVLOPP.txt Avlopp
K_KODJMF.txt Jämförbarhet
K_KOD_BELAG.txt Belägenhet
K_KATAGARE.txt Ägarkategori
K_OLTFORM.txt Överlåtelseform
K_TYPKOD.txt Typkod

Produktdokumentation för kommande version 3.0

Skatteverket ändrar sitt tillhandahållande av taxeringsinformation till Lantmäteriet vilket påverkar fastighetsprisprodukterna. Anpassningar av produkterna Fastighetsprisuttag och Fastighetsprisavisering till version 3.0 pågår och ytterligare förändringar kan tillkomma. 

Nedanstående tabell beskriver de förändringar vi i dagsläget känner till. De nya versionerna av produkterna planeras att driftsättas Q1 2024 med en hård övergång, vilket innebär att de gamla versionerna avvecklas.

Observera att anpassningar inte påverkar tidigare laddade överlåtelser. Därför kan fält som levereras tomt i den nya versionen fortfarande innehålla information för tidigare laddade överlåtelser. 

Otyp Fältnamn Förändring
09 Taxdel Fält 6 (ID_EGENDOM)  Levereras tomt från och med version 3.0
09 Taxdel Fält 9 (KOD_TAXDEL)  Levereras tomt från och med version 3.0
09 Taxdel Fält 10 (AREAL)  Levereras tomt från och med version 3.0
10 Taxeringsenhet Fält 6 (AREAL) Från och med version 3.0 levereras areal för alla taxeringsenheter, tidigare levererades areal bara vid sammanföringar. 
10 Taxeringsenhet Fält 9 (NR_SORTSAMF) Levereras tomt från och med version 3.0
30 Hyrbygg Fält 3 (ID_HYRBYGG)  Från och med version 3.0 är inte ID_HYRBYGG unikt för sig, måste kombineras med OLTNR och ID_TAXENHET för att vara unikt.

31 Lokalmark

32 Bostadsmark

33 Lokal

34 Bostad

Fält 7 (ID_HYRBYGG) Koppling till HYRBYGG. Måste kombineras med OLTNR och ID_TAXENHET eftersom ID_HYRBYGG i version 3.0 inte längre är unikt för sig.
35 Avkast Fält 3 (ID_AVKAST)  Från och med version 3.0 är inte ID_AVKAST unikt för sig, måste kombineras med OLTNR och ID_TAXENHET för att vara unikt.
 

36 Avkast-ubygg

37 Produktion

38 Lager

39 Kontor

Fält 7 (ID_AVKAST)  Koppling till AVKAST. Måste kombineras med OLTNR och ID_TAXENHET eftersom ID_AVKAST i version 3.0 inte längre är unikt för sig.
 

Så här hämtar du filerna när du har beställt fastighetspris- eller fastighetsinformation

Hämtning kan ske via sftp-klient eller https-prototokoll som är krypterade åtkomstsätt. Varje kund identifieras med sitt användarnamn samt lösenord som har skickats via e-post om så angetts vid beställning.

Tillgängligheten är i princip 24 timmar/dygn med avbrott för service och uppgraderingar med mera.

Hämtning via sftp-klient

Som sftp-klient kan t.ex. Filezilla, Winscp eller sftp.exe (ingår i PuTTY) användas.

Server/hostname: sftp://hamtplats.lantmateriet.se 
Login ID:
Password:

Hämtning via webbläsare och https-protokoll

Ange: https://hamtplats.lantmateriet.se/katalognamn
Sedan visas en dialogruta och där anger man användarnamn samt lösenord.
Exempel: https://hamtplats.lantmateriet.se/AD_288_180024_01

Leveransfiler

Aviseringsfiler levereras med en fil för alla objekt/tabeller. Aviseringsfiler sparas upp till 2 månader på hämtplatsen. Första månaden sparas aviseringsfiler under leveranskatalogen. Därefter flyttas och sparas filerna under leveranskatalogens undermapp ”backup”. Vi kan återskapa raderade filer, upp till 6 månader bakåt, mot en avgift om 800 kr per fil.

Testdata

Informationen som är strukturerad objektvis med semikolon som fältavskiljare, levereras i digital form enligt testfil.

Fastighetsprisinformation skapad fr.o.m. 20 september 2014 levereras i
version 2.3

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.