Fastighet och samfällighet Direkt

Produkten ger möjlighet att hämta information om fastigheter och samfälligheter från fastighetsregistrets allmänna del.

Kort om produkten

Fastighet och samfällighet Direkt innehåller bland annat information om fastighetsindelning, fastighetsbeteckningar, samfälligheter och fastighetsrättsliga åtgärder.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

 • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
 • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
 • Informationen i tjänsten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
 • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
 • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsregistret ajourhålls av Lantmäterimyndigheterna och uppdateras omgående efter det att ett beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.

Dokumentation

Produkternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

  Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomstprodukter

  Våra produkter för direktåtkomst baseras främst på standarder från World Wide Webb Consortium (3WC) och The Open Geospatial Consortium (OGC). 

  World Wide Webb Consortiums webbplats (nytt fönster)

  The Open Geospatial Consortium webbplats (nytt fönster)

  Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

  Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

  För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg, som exempelvis Postman som är ett verktyg för test av REST-baserade webservices, användas.

  Postmans webbplats (nytt fönster)

  Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen.  

  Versionshistorik
  Version och datum Ändring sedan föregående version

  Fastighet och samfällighet Direkt v. 3.1

  Tillgänglig i verifieringsmiljö:
  2022-10-26

  Tillgänglig i produktionsmiljö:
  2022-10-26

   

  • Förändringar i värdelistan för Fastighetsåtgärd 
  • Det blir en ny åtkomstpunkt vilket innebär att ändringen är icke bakåtkompatibel

  Fastighet och samfällighet Direkt v. 3.0.0

  Tillgänglig i verifieringsmiljö:
  2022-05-03

  Tillgänglig i produktionsmiljö:
  2022-05-03

  Avvecklas: 2023-05-31

  • Produktens namn ändras till Fastighet och samfällighet Direkt
  • Fastighetsnyckel utgår
  • Ny sökfunktion med aktbeteckning
  • Attributet Olokaliserade fastighetsområden tillkommer
  • Vissa attribut försvinner
  • Scope läggs till i API-portalen

  Fastighet Direkt v. 2.1.0

  Uppdatering av befintlig version

  Tillgänglig i verifieringsmiljö:
  2019-10-15

  Tillgänglig i produktionsmiljö:
  2019-10-15

  Tjänsten är bakåtkompatibel och kräver ingen åtgärd i konsumerande system.

  Avvecklas 2023-03-31

  • Olokaliserade områden levereras, även om dessa helt saknar geometrier och/eller centrumkoordinat.

  Version 2.1.0

  Ny version
  Tillgänglig i verifieringsmiljö:
  2018-04-11

  Tillgänglig i produktionsmiljö:
  2018-04-11

  • Förändring i elementet Fastighetsåtgärd och attributet åtgärdstyp.
   Byte av två värden i värdemängden:
   - "Omprövning enligt förvaltningslagen" ändras från tidigare skrivning "Omprövning enligt 27:e § FL"
   - "Rättelse enligt förvaltningslagen" ändrats från tidigare skrivning "Rättelse enligt 26:e § FL".

  Version 2.0.0

  Avvecklad 2018-09-28

  Tillgänglig i verifieringsmiljö:
  2018-01-26
  Tillgänglig i produktionsmiljö:
  2018-02-22

  • REST-gränssnitt
  • XML- och JSON-format
  • Förändrad informationsmodell
  • Avregistrerade registerenheter kommer inte med i geometrisökningar.

  Version 1.6.1

  Avvecklad 2018-09-28

  Uppdaterad 2016-10-26

  Tillgänglig i verifieringsmiljö:
  2016-10-14
  Tillgänglig i produktionsmiljö:
  2016-10-26

  • Ytan för maximal sökgeometri har utökats
  • Förtydligat områdesinformaionen för enhetsområdet
  • Geometrier för outredda andelsområden visas inte och är inte sökbara
  • Områdesnummer för olokaliserade enhetsområden returneras inte.

  Version 2.0.1

  Tillgänglig i verifieringsmiljö:
  2016-10-11

  Tillgänglig i produktionsmiljö:
  2016-10-12

  Tillgänglig i verifieringsmiljö:
  2015-10-16
  Tillgänglig i produktionsmiljö:
  2016-01-11

  • Justering av schema:
   Relationerna mellan Delagare, Samfallighet och AnnanDelagare i AndelISamfallighet är mindre strikta.

  Version 1.6.0

  Tillgänglig i verifieringsmiljö:
  från 2015-09-15

   

  • totalFiskeomradesarea har tagits bort.
  • Forsamling har tagits bort.
  • Distrikt har lagts till.
  • Förenklade filternamn.
  • Relationerna mellan Delagare, Samfallighet och AnnanDelagare i AndelISamfallighet har förtydligats.

  Version 1.5.0

  Avvecklad 2016-05-31

   

  • Andelar i avregistrerade fastigheter eller samfälligheter redovisas ej längre.
  • Elementet arendestatusflaggaIM byter namn till arendestatusflagga.
  • Elementet arendestatusflaggaLM tas bort.
  • Elementet ejAjourford tas bort.

  Beställ produkt

  Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

  Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

  Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

  Beställ från Lantmäteriet 

  Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

  Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

  Vad ska du göra med informationen?

  Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

  Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

  Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
  2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

  Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

  * inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

  Beställ från återförsäljare

  Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

  API-portal

  I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

  Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, samt skapa behörighetsnycklar och behörighetsgrupper.

  API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.