Fastighet och Samfällighet Direkt

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om fastigheter och samfälligheter från Fastighetsregistrets allmänna del.

Beskrivning

Registrets allmänna del innehåller aktuell information om t.ex.

 • fastighetsindelning, både gällande och historisk
 • fastighetsrättsliga åtgärder, t.ex. avstyckningar
 • nuvarande och tidigare fastighetsbeteckning
 • centralpunktskoordinat
 • läns- och kommuntillhörighet
 • fastighetens areal
 • samfälligheter.
  En samfällighet är mark eller fiske som delas av flera fastigheter. Samfälligheten sköts gemensamt av de fastigheter som har andel i den. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.

Så ofta uppdateras informationen

Fastigheter: Fastighetsregistret ajourhålls av Lantmäterimyndigheterna och uppdateras omgående efter det att ett beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft.
Samfälligheter: Samfälligheter bildas och förändras i samband med lantmäteriförrättningar och uppdateras vid förrättningens avslutande.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Adress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Handbok FRL

I Handbok FRL (Lagen om fastighetsregister) framgår Lantmäteriets praxis om ändamålsprövningar och riktar sig till jurister, chefer och handläggare av FRL-ärenden. Handboken är senast uppdaterad 2018-07-01.

Beställning från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomsttjänster

Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C (nytt fönster) och OGC, The Open Geospatial Consortium (nytt fönster).

Tjänstegränssnitten är SOAP eller REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis SOAP-UI eller Postman användas. SOAP UI (nytt fönster) och Postman (nytt fönster) är verktyg för test av SOAP- eller REST-baserade Webservices.

Versionshistorik

Version och datum Ändring sedan föregående version

Fastighet och samfällighet Direkt v. 3.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-05-03

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-05-03

 • Produktens namn ändras till Fastighet och samfällighet Direkt
 • Fastighetsnyckel utgår
 • Ny sökfunktion med aktbeteckning
 • Attributet Olokaliserade fastighetsområden tillkommer
 • Vissa attribut försvinner
 • Scope läggs till i API-portalen

Fastighet Direkt v. 2.1.0

Uppdatering av befintlig version

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2019-10-15

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2019-10-15

Tjänsten är bakåtkompatibel och kräver ingen åtgärd i konsumerande system.

Avvecklas 2023-03-31

 • Olokaliserade områden levereras, även om dessa helt saknar geometrier och/eller centrumkoordinat.

Version 2.1.0

Ny version
Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2018-04-11

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2018-04-11

 • Förändring i elementet Fastighetsåtgärd och attributet åtgärdstyp.
  Byte av två värden i värdemängden:
  - "Omprövning enligt förvaltningslagen" ändras från tidigare skrivning "Omprövning enligt 27:e § FL"
  - "Rättelse enligt förvaltningslagen" ändrats från tidigare skrivning "Rättelse enligt 26:e § FL".

Version 2.0.0

Avvecklad 2018-09-28

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2018-01-26
Tillgänglig i produktionsmiljö:
2018-02-22

 • REST-gränssnitt
 • XML- och JSON-format
 • Förändrad informationsmodell
 • Avregistrerade registerenheter kommer inte med i geometrisökningar.

Version 1.6.1

Avvecklad 2018-09-28

Uppdaterad 2016-10-26

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2016-10-14
Tillgänglig i produktionsmiljö:
2016-10-26

 • Ytan för maximal sökgeometri har utökats
 • Förtydligat områdesinformaionen för enhetsområdet
 • Geometrier för outredda andelsområden visas inte och är inte sökbara
 • Områdesnummer för olokaliserade enhetsområden returneras inte.

Version 2.0.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2016-10-11

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2016-10-12

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2015-10-16
Tillgänglig i produktionsmiljö:
2016-01-11

 • Justering av schema:
  Relationerna mellan Delagare, Samfallighet och AnnanDelagare i AndelISamfallighet är mindre strikta.

Version 1.6.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
från 2015-09-15

 

 • totalFiskeomradesarea har tagits bort.
 • Forsamling har tagits bort.
 • Distrikt har lagts till.
 • Förenklade filternamn.
 • Relationerna mellan Delagare, Samfallighet och AnnanDelagare i AndelISamfallighet har förtydligats.

Version 1.5.0

Avvecklad 2016-05-31

 

 • Andelar i avregistrerade fastigheter eller samfälligheter redovisas ej längre.
 • Elementet arendestatusflaggaIM byter namn till arendestatusflagga.
 • Elementet arendestatusflaggaLM tas bort.
 • Elementet ejAjourford tas bort.

API-portal

I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.

Hjälpdokument 

Kom igång-guide (pdf)  
Användarguide (pdf)