UTM är ett system av 60 projektionszoner i Transversal Mercator-projektion som täcker hela jorden, förutom kring polerna. UTM är en förkortning av Universal Transverse Mercator.

UTM-fakta

I Europa har UTM vanligen använts tillsammans med ED 50 (European Datum 1950). Numera är UTM oftast använt i samband med WGS 84/ETRS89 (till exempel i Norge).

  • UTM-zonerna numreras 1–60 från väster (longitud -180º) och har en bredd av 6º.
  • Medelmeridianen räknas från Greenwich och ligger mitt i respektive zon. Zon 1 har medelmeridianen -177º.
  • För att fördela skalfelet över de relativt breda projektionszonerna, har en skalreduktionsfaktor på 0,9996 applicerats på medelmeridianen.
  • Norr om latituden 84º nord och söder om latituden 80º syd har en stereografisk projektion tillämpats i stället för UTM, Universal Polar Stereographic (UPS).

Undantag från zonindelningen har gjorts i bland annat Norge (se karta nedan).

Parametrar

Allmänna parametrar för UTM i alla zoner

  • Medelmeridian i grader beräknas enligt formeln zonnummer * 6 - 183 (från Greenwich).
  • x-tillägg (false northing) är 0 meter norr om ekvatorn och 10 000 000 meter söder om ekvatorn.
  • y-tillägg (false easting) är 500 000 meter.
  • Skalfaktor på medelmeridianen är 0,9996.
Ellipsoidparametrar som används i samband med UTM
WGS 84, ETRS89, SWEREF 99 ED 50
Ellipsoid GRS 80 Hayford 1910
a 6378137 6378388
1/f 298,257222101 297

Rutkoder

Lägesangivelser i UTM anges även med en alfanumerisk kod, Military Grid Reference System (MGRS). Varje zon indelas mellan latituderna 80º syd och 80º nord i 8º latitudband som betecknas med en bokstav C – X, utom I och O, med bokstaven C för det sydligaste latitudbandet och X för det nordligaste. Varje zon är dessutom indelad i plana kvadrater med 100 km sida.

Global UTM-översikt

Global översiktskarta över UTM-zonerna.
Klicka på bilden för att förstora den.

Vissa modifikationer av zonindelningen har gjorts vid sydvästra Norge och Norra Ishavet. Du kan se de avvikande zongränserna som rödmarkerade i översikten.

  • Mellan latituderna 56° och 64° har zon 32 vidgats till 9° bredd på bekostnad av zon 31.
  • Mellan latituderna 72° och 84° har zonerna 33 och 35 vidgats till 12° bredd. För att kompensera för detta har zonerna 31 och 37 vidgats till 9° och zonerna 32, 34 och 36 slopats i detta område.

Användningen av UTM i Sverige

UTM har använts i Sverige i olika projekt där utbyte av data med andra länder förekommit, till exempel vid gränsdragningar på land och till sjöss.

I dessa sammanhang har tidigare UTM varit knutet till European Datum 1950 (ED 50), men numera är det som regel knutet till SWEREF 99 (WGS 84, ETRS89).

En strikt tillämpning av UTM i Sverige innebär att UTM-zonerna 32 till 35, enligt bild nedan, används. Den nationella kartprojektionen till SWEREF 99, benämnd SWEREF 99 TM, är definierad på samma sätt som UTM zon 33, med den skillnaden att den är utökad till att gälla för hela landet.

UTM-nätet markeras (i blått) i bladramen på en del av de allmänna kartorna. Det blir då förvridet i förhållande till rutnätet baserat på SWEREF 99 TM och bladramen, utom i UTM-zon 33.

Karta över UTM-zoner som är aktuella för Sverige.

Fördjupad information

Här hittar du formler för Gauss-Krügers projektion (pdf, nytt fönster).