Fakta

Beståndsmetoden (BM) är, som framgår av namnet, en värderingsmetod baserad på det enskilda beståndet. Beståndsmetoden är framtagen i samarbete mellan Lantmäteriet och Lantbruksstyrelsen, numera Jordbruksverket.

Utformning och förvaltning

Beslut om systemets utformning fattades under utvecklingen i en referensgrupp där även Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, LRF, Skogshögskolan, storskogsbruket (bolagen) och Domänverket var representerade. Statens rätt enligt upphovsrättslagen (1960:729) till metod och programvara förvaltas av Lantmäteriet.

Vidareutvecklingen av metoden sker i samråd med en användargrupp sammansatt av representanter för olika användarkategorier.

Avkastningsvärde och marknadsvärde

De faktorer som påverkar värdet på en skogsfastighet kan indelas i två kategorier: Skogliga och marknadsmässiga. Skogliga handlar om markens produktionsförmåga och den befintliga skogens möjliga avkastning i pengar, marknadsmässiga om samspelet mellan köpare och säljare. Man talar därför också om två olika värden; avkastningsvärde och marknadsvärde.

Avkastningsvärdet räknas ut med hjälp av förväntade framtida intäkter och kostnader för den aktuella fastigheten.

Marknadsvärdet blir sedan beroende av hur avkastningsvärdet plus marknadsmässiga faktorerna som fastighetens belägenhet, bosättningsmöjligheter, jaktvärden m.m. samverkar med den tänkte köparens ekonomiska förutsättningar.

Flexibelt system

Beståndsmetoden har ett persondatorstöd, BM-win. Med det kan man göra en långsiktig bedömning, en framskrivning, av beståndet utifrån de förutsättningar som värderaren konstaterar i fält.

Gallringar, slutavverkningar och skogsvårdsåtgärder simuleras i två generationer framåt. Den första generationen skog är den som redan står på skogsmarken idag. Denna generation framskrivs fram till slutavverkningen. Värderaren kan styra skötseln av bestånden under de närmaste 30 åren. Utbytet i timmer och massaved prissätts enligt prislistor som värderaren angivit i systemet. På ett liknande sätt beräknas kostnader för avverkning och skogsvård. Ransonering enligt skogsvårdslagen eller eget alternativ kan dessutom väljas i programmet.

Beräkning av nuvärde

Det sista steget är nuvärdesberäkningen. Intäkterna och kostnaderna som faller ut i olika tidsperioder belastas med en räntefaktor (diskonteringsprocent). Diskonteringsprocenten anges av värderaren. Nuvärdena för de enskilda bestånden summeras sedan för att ge fastighetens totala nuvärde.

Fortlöpande utveckling

Vi på Lantmäteriet utvecklar BM-win hela tiden.

Metoden anpassas till förändringar inom skogsbruket, virkesmarknaden och nya forskningsrön så att de värdegivande faktorerna beskrivs så bra som möjligt. För att garantera en bra utveckling finns en användargrupp bestående av personer från bl.a. Svefa, LRF Konsult, Skogsstyrelsen, skogsägareföreningar, Sveaskog och Skogssällskapet.