Uppgiftsinsamling

Uppgiftsinsamling inför förenklad fastighetstaxering 2026 av lantbruk.

Till dig som fått en blankett om uppgiftsinsamling

Blanketten ska skickas till Lantmäteriet via vår självservicetjänst eller med bifogat svarskuvert. För att logga in på självservicetjänsten använder du löp- och kontrollnummer som står högst upp till vänster på blanketten.

Ni som har tjänsten Mina meddelanden har fått uppgiftssamlingen digitalt. Ingen pappersblankett har skickats ut. Detta gäller inte Frgl-blanketten som endast skickats ut som pappersblankett.

Syftet med blanketten

De uppgifter som lämnas på blanketten kommer att användas i förberedelsearbetet inför den förenklade fastighetstaxeringen av lantbruk år 2026 för att kunna fastställa korrekta värdenivåer. Uppgifterna kommer inte att föras över till Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.

Om du har fått två blanketter

Om du har fått blanketten vid två tillfällen kan det bero på att du inte har skickat in den första blanketten, skickat in den för sent och därigenom fått en påminnelse. Den senaste utskickade blanketten är då markerad med texten ”PÅMINNELSE”.

Blanketten skickas endast till en av delägarna

Om en fastighet har flera delägare har vi valt att skicka blanketten till en av delägarna. Den delägare som fått blanketten är slumpmässigt utvald. Om du själv inte kan svara på uppgifterna, be den av delägarna som bäst kan besvara blanketten att göra det.

När behöver jag lämna in blanketten?

Senaste inlämningsdag hittar du upp till vänster på blankettens första sida. För er som fått uppgiftsinsamlingen via mina meddelande så hittar ni senaste inlämningsdag i meddelandetexten.

Kompletteringar och ändringar i efterhand

Kontakta Lantmäteriet via telefon eller e-post med de uppgifter som blanketten ska ändras/kompletteras med. Har du registrerat uppgifterna via e-tjänsten kan vi bistå med att ”låsa upp” blanketten så att du har möjlighet att göra kompletteringar.

Uppskov

Om du inte har möjlighet att skicka in blanketten i tid behöver du meddela det till oss.

Om du redan lämnat in uppgifterna i ett annat sammanhang

Du behöver ändå lämna uppgifterna på nytt. Vi saknar bland annat uppgifter om virkesförråd och vi vill även att ni kontrollerar övriga förifyllda uppgifter.

Observera att det här inte är en deklarationsblankett. Uppgifterna som lämnas på blanketten används endast i förberedelsearbetet och överförs inte till Skatteverkets Fastighetstaxeringsregister. Skatteverket kommer sedan inför den förenklade fastighetstaxeringen av lantbruk 2026 skicka ut en fastighetsdeklaration hösten 2025 där uppgifter inför själva taxeringen ska lämnas.

Vad händer om jag inte lämnar in blanketten?

Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att lämna de berörda uppgifterna. Syftet är att få så rättvisande taxeringsvärden som möjligt.

De fastighetsägare som inte lämnat in sin blankett kommer även få en påminnelseblankett.

Blankett L

Har du fått en blankett med bokstäverna L (Lantbruksköp) angivet längst upp till höger på blankettens framsida? Den har skickats till dig som har förvärvat en lantbruksfastighet.

Kontrollera de förifyllda uppgifterna. Rätta om någon av uppgifterna är felaktiga eller saknas. Fyll i virkesförråd om det finns skogsareal.

Ladda ner blanketten "L" (pdf, nytt fönster)
Blanketten är i dagsläget inte tillgänglighetsanpassad, men du kan använda e-tjänsten istället.

Blankett Frgl

Har du fått en blankett med bokstäverna Frgl (Fastighetsreglering) angivet längst upp till höger på blankettens framsida? Den har skickats till dig som förvärvat en hel eller del av fastighet genom fastighetsreglering.

Fördela ut den totala arealen för de olika ägoslagen och fyll i virkesförråd om det finns en skogsareal.

Ladda ner blanketten "Frgl" (pdf, nytt fönster)
Blanketten är i dagsläget inte tillgänglighetsanpassad, men du kan använda e-tjänsten istället.

Frågor och svar om blanketterna

Ange detta under ”Lämna övriga uppgifter”, skriv under och skicka sedan in blanketten.

För de lantbruksfastigheter som har en skogsmarksareal som understiger 30 ha behöver inte virkesförrådet anges uppdelat på barr och löv. Ange däremot det totala virkesförrådet. Om lantbruksfastigheten har en skogsmarksareal som överstiger 30 ha, ange det totala virkesförrådet och tala om svårigheten att dela upp virkesförrådet på barr och löv under ”Lämna övriga uppgifter”.

Frågor och svar om blankett L

Ja, du har fått en blankett för att du har köp en skogsfastighet. Frågorna på blanketten avser ditt köp och hur fastigheten såg ut när du köpte den, bland annat skogsmarkens virkesförråd. Saknar du kännedom om virkesförrådet, ange detta på blanketten under ”Lämna övriga uppgifter”. Ange även att fastigheten är såld, vilket datum, skriv under och skicka in blanketten.

Förifyllda uppgifter kan ha blivit inaktuella genom förändringar som inte har slagit igenom i Fastighetstaxeringsregistret varifrån uppgifterna hämtas. Om de förifyllda uppgifterna inte stämmer med förhållandena som gällde vid köpetidpunkten är det viktigt att du som fastighetsägare rättar felaktiga uppgifter.

Frågor och svar om blankett Frgl

Den förifyllda totala arealen på blanketten är hämtad från Lantmäteriets arkivakter. I de flesta fall får man ingen information om vilken/vilka ägoslag som varit föremål för regleringar utan endast en totalareal. För att få kännedom om detta vill vi att du ska fördela ut den totala arealen på de olika ägoslagen.

Med byggnad avses byggnad/byggnader som har ett ekonomiskt värde. Anser du att byggnaden/byggnaderna har påverkat priset, svara Ja på frågan om byggnad ingår i köpet.

Den totala arealen är den totala markareal som vid en fastighetsreglering överförs från en fastighet till en annan. Den totala arealen ska vara summan av arealen för skog (med eller utan avverkningsrestriktioner), skogligt impediment, åker och bete.

Ja, du har fått denna blankett för att du har förvärvat hel eller del av en lantbruksfastighet genom fastighetsreglering. På blanketten finns det förifyllt hur stor total areal som förts över till din fastighet. Fördela ut den totala arealen på de olika ägoslagen.

Kontakta oss

Om du vill ha ytterligare upplysningar rörande uppgiftsinsamling inför förenklad fastighetstaxering 2026 av lantbruksfastigheter, kan du ringa oss på telefon 026-63 36 30. Vi har telefontid helgfri måndag - fredag klockan 9-12 till och med sista inlämningsdag.
Du kan även nå oss via e-post: lantbruk@lm.se

Har du andra frågor kan du kontakta Lantmäteriets kundcenter.