Uppgiftsinsamling

Uppgiftsinsamling inför allmän fastighetstaxering 2025 av hyreshus och industri.

Till dig som fått en blankett om uppgiftsinsamling

Blanketten ska skickas till Lantmäteriet via vår självservicetjänst eller med bifogat svarskuvert. För att logga in på självservicetjänsten använder du löp- och kontrollnummer som står högst upp till vänster på blanketten.

Ni som har tjänsten Mina meddelanden har fått uppgiftssamlingen digitalt. Ingen pappersblankett har skickats ut. Detta gäller inte Ib-blanketten som endast skickats ut som pappersblankett.

Blankett Hb och Hk

De uppgifter som lämnas på blanketten kommer att användas i förberedelsearbetet inför den allmänna fastighetstaxeringen av hyreshus år 2025 för att kunna fastställa korrekta värdenivåer. Uppgifterna kommer inte att föras över till Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.

Sista inlämningsdag hittar du upp till vänster på blankettens första sida. För er som fått uppgiftsinsamlingen via mina meddelanden så hittar ni sista inlämningsdag i meddelandetexten.

Om du inte har möjlighet att skicka in blanketten i tid meddela detta till Lantmäteriet.

E-post: hyreshus@lm.se

Tel: 026-63 36 30 (måndag-fredag kl 9-12)

Om en fastighet har flera delägare har vi valt att skicka blanketten till en av delägarna. Det kan vara den som i registret står först utav ägarna. Om du själv inte kan svara på uppgifterna, be den av delägarna som bäst kan besvara blanketten att göra det.

Ange det under "Lämna övriga uppgifter", skicka sedan in blanketten.

Kontakta Lantmäteriet via telefon eller e-post med de uppgifter som blanketten ska ändras/kompletteras med. Vi kan även bistå med att skicka en ny blankett.

E-post: hyreshus@lm.se

Tel: 026-63 36 30 (måndag-fredag kl. 9-12)

Hb-blanketten: Ange under ”Lämna övriga upplysningar” storleken på den årliga hyresintäkten och förklara att det avser en 3G/4G-mast.

Hk-blanketten: Ange i rutan ”Annan hyresintäkt” storleken på den årliga hyresintäkten som avser 3G/4G-mast.

Med boarea (BOA) menas boutrymmen, dvs. ett mått på utrymmena som ligger inom bostadslägenhetens ytterväggar.

Förråd som nås utanför lägenheten räknas inte med i boarean.

Gemensamma utrymmen såsom trapphus räknas inte med i boarean.

Med lokalarea (LOA) menas utrymmen som används för annat ändamål än boende.

Om det inte finns exakta uppgifter om nybyggnadsår i fastighetstaxeringsregistret och byggnaden är uppförd 1929 eller tidigare anges 1929 som nybyggnadsår. Det förifyllda värdeåret hämtas från fastighetstaxeringsregistret och ska spegla fastighetens ålder med avseende på eventuella omfattande om- och tillbyggnader eller renoveringar som har skett på fastigheten senare än nybyggnadsåret men före år 2023. Har inga sådana förändringar skett för fastigheten är normalt värdeår lika som nybyggnadsår. Om nybyggnadsår är 0 så saknas uppgift om detta i Fastighetstaxeringsregistret.

Har en om- eller tillbyggnad av hyreshusbyggnaden skett som kan ha påverkat värdet för fastigheten ska det beskrivas under ”Lämna övriga uppgifter”. Ange vad om- eller tillbyggnaden omfattar och när den avslutades (år och månad). Ange också alla kostnader det har medfört.

Fyll i hur stor hyran är under beräknad årshyra men ange även under ”Lämna övriga uppgifter” vilken tidsperiod hyran avser och att det handlar om säsongsuthyrning.

Förifyllda uppgifter kan ha blivit inaktuella genom förändringar som inte har slagit igenom i Fastighetstaxeringsregistret varifrån uppgifterna hämtas. Om de förifyllda uppgifterna inte stämmer är det viktigt att du som fastighetsägare rättar felaktiga uppgifter.

Ja, om fastigheten är såld nyligen och du har uppgifter om hyresintäkter under år 2023. Har du inte tillgång till hyror under 2023, ange detta på blanketten under ”Lämna övriga uppgifter”. Ange även att fastigheten är såld, vilket datum, skriv under och skicka in blanketten.

Detta innebär att det inte finns några uppgifter om bostäder enligt Fastighetstaxeringsregistret varifrån uppgifterna hämtas. Dock kan förifyllda uppgifter blivit inaktuella genom förändringar som inte har slagit igenom i Fastighetstaxeringsregistret.  

Om någon av fastighetens byggnader innehåller bostäder, fyll i uppgifter om bostaden/bostäderna under värderingsenhet bostad (nybyggnadsår, värdeår, area och hyra om bostaden är uthyrd) för pappersblanketten alternativt beskriv bostaden/bostäderna under ”Lämna övriga uppgifter” i webformuläret. 

Stryk ett streck över lokalen på pappersblanketten alternativt lämna tomt för lokalen i webformuläret.

Fyll i uppgifter om bostaden/bostäderna under ”värderingsenhet bostad” på pappersblanketten alternativt beskriv bostaden/bostäderna under ”Lämna övriga uppgifter” (nybyggnadsår, värdeår, area och eventuell hyra) i webformuläret.

Blankett Hk

Har du fått en blankett med bokstäverna Hk (Hyreshusköp) angiven längst upp till höger på blankettens framsida? Den har skickats till dig som förvärvat en hyreshusfastighet.

Kontrollera de förifyllda uppgifterna. Rätta om någon av uppgifterna är felaktiga eller saknas.

Fyll i uppgifter om areal och hyra för bostäder och/eller lokaler.

Blankett Hk

Köpet kan bestå av flera fastigheter, dock syns bara en fastighetsbeteckning på blanketten.

Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att lämna de berörda uppgifterna. Syftet är att få så rättvisande taxeringsvärden som möjligt.

Om du som fastighetsägare inte skickar in blanketten, eller om blanketten skickas in tom, kommer du att få en påminnelseblankett.

Om du har fått blanketten vid två olika tillfällen kan det bero på att du inte har skickat in den första blanketten, skickat in den för sent eller skickat in den utan uppgifter och därigenom fått en påminnelse. Den senaste utskickade blanketten är då markerad med texten ”PÅMINNELSE”.

Ja, du är tvungen att lämna uppgifterna på nytt. Vi saknar bl.a. hyresuppgifter och vi vill även att ni kontrollerar övriga förifyllda uppgifter.

Observera att detta inte är en deklarationsblankett. Uppgifterna som lämnas på blanketten används i förberedelsearbetet och överförs inte till Skatteverkets Fastighetstaxeringsregister. Skatteverket kommer sedan inför den allmänna fastighetstaxeringen av hyreshus skicka ut en fastighetsdeklaration hösten 2024 där uppgifter inför själva taxeringen ska lämnas.

Om ni har hyresgäster (hyresrätter) ska dessa redovisas under uthyrd area och beräknad årshyra. Area för bostäder och lokaler som är upplåtna med bostadsrätt ska redovisas under outhyrd area.


Blankett Hb

Har du fått en blankett med bokstäverna Hb (Bestånd av hyreshus) angiven längst upp till höger på blankettens framsida? Den har skickats till dig som är ägare till en hyreshusfastighet.

Kontrollera de förifyllda uppgifterna. Rätta om någon av uppgifterna är felaktiga eller saknas. Fyll i uppgifter om areal och hyra för bostäder och/eller lokaler.

Blankett Hb

Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att lämna de berörda uppgifterna. Syftet är att få så rättvisande taxeringsvärden som möjligt.

Om ni har hyresgäster (hyresrätter) ska dessa redovisas under uthyrd area och beräknad årshyra. Bostäder och lokaler som är upplåtna med bostadsrätt ska inte tas med.

  1. Börja med att kontrollera förifyllda uppgifter. Rätta om någon av de förifyllda uppgifterna är felaktiga eller om något saknas.
  2. Svara på Ja- och Nej-frågorna (kryssfrågorna).
  3. Ange uthyrd årshyra och uthyrd lokalarea/boarea om lokalen/bostaden är uthyrd.
  4. Skriv under blanketten med namn och telefon.

Är du tveksam angående någon av frågorna, lämna en förklaring under ”Lämna övriga uppgifter”.

Blankett Ik och Ib

De uppgifter som lämnas på blanketten kommer att användas i förberedelsearbetet inför den allmänna fastighetstaxeringen av industrienheter år 2025 för att kunna fastställa korrekta värdenivåer. Uppgifterna kommer inte att föras över till Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.

Sista inlämningsdag hittar du upp till vänster på blankettens första sida. För er som fått uppgiftsinsamlingen via mina meddelanden så hittar ni sista inlämningsdag i meddelandetexten.

Om du inte har möjlighet att skicka in blanketten i tid meddela detta till Lantmäteriet.

E-post: industri@lm.se

Tel: 026-63 36 30 (måndag-fredag kl 9-12)

Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att lämna de berörda uppgifterna. Syftet är att få så rättvisande taxeringsvärden som möjligt.

De fastighetsägare som inte lämnat in sin Ik-blankett (köp av industrienhet) kommer även få en påminnelseblankett.

Om en fastighet har flera delägare har vi valt att skicka blanketten till en av delägarna. Det kan vara den som i registret står först utav ägarna. Om du själv inte kan svara på uppgifterna, be den av delägarna som bäst kan besvara blanketten att göra det.

Ange detta under "Lämna övriga uppgifter", skriv under och skicka sedan in blanketten.

Kontakta Lantmäteriet via telefon eller e-post med de uppgifter som blanketten ska ändras/kompletteras med. Vi kan även bistå med att skicka en ny blankett.

E-post: industri@lm.se

Tel: 026-63 36 30 (måndag-fredag kl 9-12)

Förifyllda uppgifter kan ha blivit inaktuella genom förändringar som ännu inte har slagit igenom i Fastighetstaxeringsregistret från vilket uppgifterna hämtas. Om de förifyllda uppgifterna inte stämmer är det viktigt att du som fastighetsägare rättar felaktiga uppgifter.

Om det inte finns exakta uppgifter om nybyggnadsåret i fastighetstaxeringsregistret och byggnaden är uppförd 1929 eller tidigare anges 1929 som nybyggnadsår. Det förifyllda värdeåret hämtas från fastighetstaxeringsregistret och ska spegla fastighetens ålder med avseende på eventuella omfattande om- och tillbyggnader eller renoveringar som har skett på fastigheten senare än nybyggnadsåret men före år 2023. Har inga sådana förändringar skett för fastigheten är normalt värdeår lika som nybyggnadsår. Om nybyggnadsår är 0 så saknas uppgift om detta i Fastighetstaxeringsregistret.

På blanketten: Stryk ett streck över kontorslokalen som byggts om till lager. Fyll i uppgifter om lagret under ”värderingsenhet lokal” alternativt beskriv lagret under ”Lämna övriga uppgifter” (nybyggnadsår, värdeår, lokalarea och eventuell hyra).

I webformuläret: Ändra lokaltyp till Lager. Se över så att uppgifterna om nybyggnadsår, värdeår, lokalarea stämmer.


Blankett Ik

Har du fått en blankett med bokstäverna Ik (Industriköp) angivet längst upp till höger på blankettens framsida? Den har skickats till dig som förvärvat en industrifastighet.

Kontrollera de förifyllda uppgifterna. Rätta om någon av uppgifterna är felaktiga eller saknas.

Blankett Ik

Köpet kan bestå av flera fastigheter, dock förtrycks bara en av fastighetsbeteckningarna på blanketten.

Börja med att kontrollera de förifyllda uppgifterna. Rätta om någon av de förifyllda uppgifterna är felaktiga eller om något saknas.

Skriv under blanketten och skicka in den.

Lämna uppgifter (area, standard och värdeår) om den lokaltyp som saknas under ”Lämna övriga uppgifter”.

Ja, du är tvungen att lämna uppgifterna på nytt. Kontrollera och rätta ifall någon av de förifyllda uppgifterna är felaktiga eller om något saknas. Skriv under blanketten och skicka in den.

Observera att detta inte är en deklarationsblankett. Uppgifterna som lämnas på blanketten används endast i förberedelsearbetet och överförs inte till Skatteverkets Fastighetstaxeringsregister. Skatteverket kommer inför den allmänna fastighetstaxeringen av industri skicka ut en fastighetsdeklaration under hösten 2024 där uppgifter inför själva taxeringen ska lämnas.


Blankett Ib

Har du fått en blankett med bokstäverna Ib (Bestånd av industri) angivet längst upp till höger på blankettens framsida? Den har skickats till dig som är ägare till en industrifastighet.

Kontrollera de förifyllda uppgifterna. Rätta om någon av uppgifterna är felaktiga eller saknas. Fyll i uppgifter om hyra för lokaler.

Blankett Ib

Ja, du är tvungen att lämna uppgifterna på nytt. Vi saknar bl.a. hyresuppgifter och vi vill även att ni kontrollerar övriga förifyllda uppgifter. Observera att detta inte är en deklarationsblankett. Uppgifterna som lämnas på blanketten används endast i förberedelsearbetet och överförs inte till Skatteverkets Fastighetstaxeringsregister. Skatteverket kommer inför den allmänna fastighetstaxeringen av industri skicka ut en fastighetsdeklaration under hösten 2024 där uppgifter inför själva taxeringen ska lämnas.

Ja, om fastigheten är såld nyligen och du har uppgifter om hyresintäkter under år 2023. Har du inte tillgång till hyror under 2023, ange detta på blanketten under ”Lämna övriga uppgifter”. Ange även att fastigheten är såld, vilket datum, skriv under och skicka in blanketten.

Börja med att kontrollera de förifyllda uppgifterna. Rätta om någon av de förifyllda uppgifterna är felaktiga eller om något saknas.

Ange uthyrd lokalarea och årshyra om industribyggnaden är uthyrd. Fördela ut årshyran på byggnadens olika lokaltyper om det finns fler än en lokaltyp.

Svara på Ja- och Nej-frågorna angående om värme, el eller vatten ingår i årshyran.

Skriv under blanketten med namn och telefon.

Fyll i hur stor del av arean som är uthyrd för de olika lokaltyperna P, K och L (Produktionslokal, Kontor och Lager). Ange lokaltypernas totala årshyra i rutan ”Årshyra”.

Har en om- eller tillbyggnad av industribyggnaden skett som kan ha påverkat värdet för fastigheten ska det beskrivas under ”Lämna övriga uppgifter”. Ange vad om- eller tillbyggnaden omfattade samt när den avslutades (år och månad) och till vilket belopp.

 

Lämna uppgifter (area, standard och värdeår) om den lokaltyp som saknas under ”Lämna övriga uppgifter”. Ange även en årshyra om lokalen är uthyrd.

Kontakta oss

Om du vill ha ytterligare upplysningar rörande uppgiftsinsamling inför allmän fastighetstaxering 2025 av hyreshus- och industrifastigheter, kan du ringa oss på telefon 026-63 36 30. Vi har telefontid helgfri måndag - fredag klockan 9-12 t.o.m. sista inlämningsdag. Har du andra frågor kan du kontakta Lantmäteriets kundcenter, telefon 0771-63 63 63.

Du kan även nå oss via e-post: hyreshus@lm.se eller industri@lm.se