Intrång i skogsmark

Här hittar du rekommendationer för värdering av skogsmark i intrångssituationer. Till exempel byggande av ny kraftledning, väg eller järnväg, samt beräkning av graderingsvärde för skogsmark vid delning av en fastighet. I Sverige tillämpas för närvarande 2018-års Skogsnorm och Lantmäteriets förenklade metod vid intrångsvärdering.

Tillämpningar i 2018-års skogsnorm

2018-års Skogsnorm, i kombination med aktuella typträdspriser, har ersatt 2009-års Skogsnorm inom Lantmäteriets förrättningsverksamhet.

En hjälptabell för bestämmande av korrektionsfaktor vid förtidig avverkning har tagits fram för att underlätta manuell beräkning. Tabellen motsvarar tabellerna B1 och B3 i ordinarie tabellverk.

Hjälptabell för bestämmande av korrektionsfaktor (pdf, nytt fönster)

P30-priser

Benämns även typträdspriser. Tillämpas som ingångsfaktor i 2018-års skogsnorm för nivåläggning av ersättning vid intrång i skogsmark. Uppdateras årligen. 

Produktionsförmåga vid olika ståndortsindex och konvertering av ståndortsindex mellan trädslag

Följande dokument är ett komplement till anvisningarna till 2018-års skogsnorm. Av dokumentet framgår vilken produktionsförmåga som olika ståndortsindex motsvarar vid tillämpning i skogsnormen.

Produktionsförmåga och konvertering av ståndortsindex (pdf, nytt fönster)

Lantmäteriets förenklade metod vid intrång i skogsmark

Förenklad metod för intrång handledning (pdf, nytt fönster)

Förenklad metod för intrång - tabeller - priser

Enkel metod för bestämmande av ersättning för enstaka träd

Ersättning vid intrång

Ändrade ersättningsregler gäller från och med 1 augusti 2010.

Information (pdf, nytt fönster)

För information och anvisningar om 1950 och 2009-års skogsnorm

Tillämpningar i 2009-års skogsnorm (har ersatt 1950-års skogsnorm)

En hjälptabell för bestämmande av korrektionsfaktor vid förtidig avverkning har tagits fram för att underlätta manuell beräkning. Tabellen motsvarar tabellerna B1 och B3 i ordinarie tabellverk.

Hjälptabell för bestämmande av korrektionsfaktor

Rekommendationer för ersättning vid intrång i skogsmark i samband med dragning av ledningar, vägar, järnvägar, etcetera. Gällande rekommendationer saknas för närvarande.

P30-priser 2009-2017

Kallas också typträdspriser. Tillämpas som ingångsfaktor i 2009-års skogsnorm för nivåläggning av ersättning vid intrång i skogsmark.

Tillämpningar i 1950-års skogsnorm (har ersatts av 2009-års skogsnorm)

Rekommendationer för ersättning vid intrång i skogsmark i samband med dragning av ledningar, vägar, järnvägar, etcetera.

P30-priser 2001-2009

Benämns även typträdspriser. Har tillämpats som ingångsfaktor i 1950-års skogsnorm för nivåläggning av ersättning vid intrång i skogsmark.

Graderingsvärde vid markbyte/klyvning av fastighet

Det finns ett tabellverk för att beräkna graderingsvärde i skogsmark. Tabellverket bygger på samma grundprincip som återfinns i föregångaren i Tabellmetoden från 1976 och Backlunds tabeller från 1962.

Anvisningar och tabellverk (pdf, nytt fönster)