BM-Struktur

En speciell version, BM-struktur (BMS-win), används av Lantmäteriet i Dalarna vid omarronderingar. Omarronderingar utförs i nära samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Vad görs vid omarronderingar?

Vid omarronderingar görs först en laserskanning i kombination med viss flygbildstolkning där uppgifter om bestånden insamlas. Skogsuppgifterna förs över till fältdatasamlare som tas med ut i skogen för kontroll och inventering och beståndskartan tas in i ett Geografiskt Informations System.

Kartan kombineras med uppgifter om ägare från Lantmäteriets fastighetsdatasystem. Skogen värderas sen med BMS-win. Slutprodukter är värdering av varje enskild markägares skogsinnehav före och efter omarronderingen.

Fakta om omarronderingar

  • Det finns ca 500 000 hektar i Sverige som är i behov av omarrondering.
  • En omarrondering omfattar normalt 5 000 - 20 000 hektar och tar cirka tre år att genomföra.
  • Skyddsvärda större naturvårdsobjekt kan läggas som samfälld mark.
  • Läs mer om Omarrondering.

Fakta om BMS-win

  • Gradtalsvärdering utförs beståndsvis.
  • Vägtransportkostnader med 4 vägklasser ingår.