Markreglerande bestämmelse Visning

Tjänsten presenterar information om markreglerande bestämmelser som redovisas i Fastighetsregistrets allmänna del.

Kort om produkten

Informationen är uppdelad i fem separata skikt:

 • Bestämmelser
 • Gränspunktstext, bestämmelser
 • Fastighetsplaner
 • Detaljplaner
 • Ändring av detaljplaner 

Se presentation av de olika informationsskikten.

Så ofta uppdateras informationen

En statlig eller kommunal lantmäterimyndighet ska registrera alla lagakraftvunna bestämmelser. Målet är att uppgifterna i fastighetsregistret ska vara aktuella och kompletta.

Några veckor efter det att en bestämmelse vunnit laga kraft bör den vara införd i fastighetsregistret. I realiteten finns dock vissa brister, vilket är bra att känna till när du söker information. Nya och förändrade fornlämningar hämtas från Kulturmiljöregistret och registreras i fastighetsregistret en gång per månad.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.


Presentation av informationsskikten

Bestämmelser

Skiktet innehåller bestämmelser enligt:

 • Miljöbalken (nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskydd, djurskyddsområde, växtskyddsområde, strandskydd, interimistiskt förbud, miljöriskområde, täkttillstånd, samrådsområde och landskapsbildsskydd inom område)
 • Väglagen (vägplan och nybyggnadsförbud)
 • Vattenlagen (ytvattenskyddsområde och grundvattenskyddsområde)
 • Kulturminneslagen (fornlämningsområde, skyddsföreskrift för fornlämning och byggnadsminne)
 • Byggnadslagen (byggnadsförbudsområde och schaktnings- och trädfällningsförbud)
 • Mineral-, gruv- och torvlagen (bearbetningskoncession och anvisad mark)
 • Lagen om byggande av järnväg (järnvägsplan).

Exempelbild "Bestämmelser" i skala 1:5 000 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:20 000.

Gränspunktstext, bestämmelser

Skiktet innehåller gränspunktsbeteckning.

Exempelbild "Gränspunktstext, bestämmelser" i skala 1:500 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:500.

Fastighetsplaner

Skiktet innehåller fastighetsplan och tomtindelning.

Exempelbild "Fastighetsplaner" i skala 1:5 000 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:5 000.

Detaljplaner

Skiktet innehåller detaljplan, stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan, fastställd generalplan, områdesbestämmelser och avgränsat område för fördelning av gatukostnader.

Exempelbild "Detaljplaner" i skala 1:5 000 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:5 000.

Ändring av detaljplaner

Skiktet innehåller ändring av detaljplan och ändring av områdesbestämmelser.

Exempelbild på "Ändring av detaljplaner" i skala 1:5 000 ur tjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Exempelbild i skala 1:5 000.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version 

Version 1.0

Ny version 
Tillgänglig 2022-05-02

Ny visningstjänst

Tekniskt ramverk och standard för visningstjänster

Våra visningstjänster för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av OGC, The Open Geospatial Consortium (nytt fönster). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS (nytt fönster).

OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation (nytt fönster) kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

Vill du ha djupare teknisk information om våra visningstjänster, läs den tekniska beskrivningen som finns på respektive produktsida.