Karta 1:10 000 Nedladdning, raster

Produkten är framtagen för att i första hand användas för utskrift. Utseendemässigt har kartan anpassats så att den liknar den Topografiska webbkartan.

Kort om produkten

Kartan visar bland annat byggnader, markslag, vägar och fastighetsgränser. Karta 1:10 000 har inte ortofoto i bakgrunden. Lantmäteriets målsättning är att kartor ska likna varandra utseendemässigt, oavsett om man använder en digital produkt eller skriver ut en karta.

Observera att vid leverans kan kartan väljas med fastighetsindelning eller vägnamn (Topografi).

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsindelningen uppdateras kontinuerligt av statliga och kommunala lantmäterimyndigheter i samband med fastighetsbildning. Några av dessa ajourhåller fastighetsindelningen periodiskt.

Ajourhållningen av de topografiska objekten sker i samverkan med de myndigheter eller organisationer som ansvarar för respektive informationsslag. Som ett komplement för att uppnå heltäckande ajourhållning av informationsinnehållet görs även en omfattande periodisk ajourhållning i egen regi med fotogrammetriska metoder.

Geografiskt urval: Indexrutor (5 x 5 km), utsnitt med min/max-koordinater (N - E), kommun, län, Sverige. 
Leveransformat: LZW-komprimerad GeoTIFF, PNG. 
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018).

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen:  

Här presenteras en översiktlig presentation av kartbildens innehåll.

Vid leverans ingår:

Karta 1:10 000 med fastighetsindelning Nedladdning, raster

Fastighetsindelning
Ytor, gränser, punkter, symboler och text för fastigheter och andra administrativa enheter, till exempel länsgräns, kommungräns, fastighetsgränser och odlingsgräns. 
Dessutom ingår allt nedanstående förutom vägnamn.

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster 

Bebyggelse
Byggnader och anläggningar, till exempel landningsbana och idrottsplan och pir.
Här återfinns bland annat funktioner på olika idrottsanläggningar inklusive vissa attribut.

Transportnät
Vägar, traktorvägar, järnvägar, järnvägsstationer, färjeleder, cykelvägar, stigar och leder, linbanor, kraftledningar, transformatorstationer, bommar samt vändplaner.
Här återfinns bland annat vissa attribut på vägar, järnvägs- och tunnelbanestationer.

Vägnamn
Namn på vägar främst inom tätbebyggt område.

Markdata
Bebyggda områden, odlad mark, skog, sankmarker, sjöar och större vattendrag, kalfjäll, glaciär, torg och annan öppen mark.

Hydrografi
Mindre vattendrag, strömriktningspilar, bränning.

Skyddade områden
Nationalparker, reservat, skyddsområden och naturminnen.

Militära områden
Militära skjutfält och övningsfält.

Ortnamn och upplysningstext
Symbol som beskriver vad som finns på platsen, till exempel 'återvinningsanläggning'.

Höjdkurvor, 5 m
Ekvidistansen är 5 meter.

Demodata

På sidan Demodata finns två områden. Ett område i stadsmiljö i Göteborg, Majorna och ett område i skogsmiljö längst Emån.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.