Flygbilder Nedladdning

En flygbild är en centralprojektion, utan korrigering för terrängens form eller kamerans vridningar. Det innebär att skalan i bilden varierar.

Kort om produkten

Flygbilder finns över hela Sverige. Cirka 30 % av Sverige flygfotograferas årligen med intervall och upplösningar enligt det nationella bildförsörjningsprogrammet.

Upplösningen 0,15 meter/pixel finns över södra delen av landet, längs norrlandskusten, samt över tätorter (totalt cirka 44 % av hela landet). Stora delar av Norrlands inland finns med upplösningen 0,37 meter/pixel. Före 2019 har flygbilderna upplösningen 0,24 m/pixel respektive 0,48 m/pixel.

Läs om det nationella bildförsörjningsprogrammet.

Till produkten finns orienteringsdata för att kunna placera bilden i ett koordinatsystem.
Bilderna är fotograferade med övertäckning, vilket ger möjlighet för stereobearbetning, till exempel 3D-mätning.

Fler exempel på användning av digitala flygbilder:

  • Uppdatering av Lantmäteriets kartbaser med fotogrammetriska metoder, (mätning i 3D-modeller).
  • Framställning av ortofoto.
  • Kartering för framställning av planer, kartor, ägoslagsgränser, höjdkurvor/terrängmodeller, 3D-modeller etcetera.
  • Tolkning av vegetation och analyser för t.ex. skogliga ändamål, då används det infraröda färgområdet.

Geografiskt urval: Flygbild (anges med BildID).
Leveransformat flygbilder: Okomprimerad TIFF, JPEG (4-kanals flygbilder kan dock endast levereras i okomprimerad TIFF).
Leveransformat ori-data: PatB-format (.ori-fil) och projektfil för Match-AT (.prj-fil). Man kan dock istället för dessa filer erhålla förädlat orienteringsdata för ESPA-systemet eller Summit-projektet, alternativt som färdiga modellfiler för dessa.
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018).

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska eller engelska: 

Planer och utfall

Här hittar du information om planerade och utförda flygfotograferingar. Planerna kan ändras utifrån väder och andra förutsättningar. 

Demodata

Observera att demofilerna är väldigt stora och att nedladdning kan ta lång tid.

Demodata får fritt laddas ner för test och utvärdering. För kommersiell användning eller vidarespridning av data krävs att nyttjandeavgift erläggs och att avtal tecknas med Lantmäteriet

Information om avgifter, villkor, med mera för användning av digitala flygbilder erhålls från någon av Lantmäteriets återförsäljare av geodata eller Lantmäteriets geodatasupport.

Demodata från den digitala flygkameran UCEM3 (UltraCam Eagle Mark 3)
Demofiler Bildtyp
Demofiler (4 GB)  Flygbilder 4-kanaler med orienteringsdata Match-AT
Demofiler (4 GB)  Flygbilder 4-kanaler med orienteringsdata ESPA
Demodata från den digitala flygkameran UCE (UltraCam Eagle)
Demofiler Bildtyp
Demofiler (zip 2,3 GB) Flygbilder RGB-färg med orienteringsdata Match-AT
Demofiler (zip 2,2 GB) Flygbilder IR-färg med orienteringsdata Match-AT
Demofiler (zip 2 GB) Flygbilder RGB-färg med orienteringsdata ESPA
Demofiler (zip 1,7 GB) Flygbilder IR-färg med orienteringsdata ESPA

Testdata

För produktutvecklingssyfte har testdata tagits fram. Dessa data får användas enligt licensvillkoren nedan.

Licensvillkor för testdata

Licenstagaren förvärvar en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt att, för test och utvärdering, lagra och bearbeta testdata.

Licenstagaren förvärvar även rätt att framställa enstaka analoga exemplar/utskrifter innehållande delar av testdata och externt sprida dessa, t.ex. ingående i en rapport eller presentation.

Licenstagaren har även rätt att publicera resultatet av utvärderingen, inklusive delar av testdata, på Internet under förutsättning att dessa produkter inte kan spridas i obearbetad form via publiceringen.

Rätten avser användning för test- och utvärdering och medger inte rätt att tillgängliggöra testdata vidare för andra ändamål, varken inom den egna organisationen eller externt.
Licenstagaren får rätt att avgiftsfritt använda testdata i utbyte mot att Lantmäteriet får ta del av och ges möjlighet att redovisa resultat och erfarenheter från licenstagarens tester och utvärderingar på Lantmäteriets hemsida.

Testdata från kombisensor

Under sensommaren 2021 testade Lantmäteriet en kombinerad laserskanner och flygkamera. Syftet var främst att öka kunskapen kring insamling av laserdata. En kombisensor av typen Leica Terrainmapper-2 användes för insamling av olika testfall. Ett urval finns här publicerade som testdata, laserdata med fyra färgband samt flygbilder och ortofoton.

Lasertest 2021 (öppnas i nytt fönster)

Testdata finns också tillgängligt via FTP (ftp)

Produktvariant/testfiler

Via länken nedan finns bilder från testflygningar 2018 med olika flyghöjder från delar av Göteborg.

Göteborg 2018 (öppnas i nytt fönster)

Leveransinformation och metadata

En digital flygbild med upplösningen 0,37 m/pixel täcker en yta motsvarande 9,8 x 6,3 km på marken medan en flygbild med upplösningen 0,15 meter/pixel täcker en yta på 4,0 x 2,6 km. 

Produkten Flygbilder Nedladdning kan beställas med valfritt bildutsnitt och upplösning lika som eller sämre än ursprunglig.

Flygbilderna är anpassade till det koordinatsystem som gällde vid framställningen, men leveranser kan ske i valfritt koordinatsystem.

Filuppsättning

Namnet, det vill säga bildens identitet, innehåller normalt uppgift om flygfotoår, fotoområde, flyghöjd, stråknamn och bildnummer. Exempel på bildernas identitet:

  • 07i48ce50_13~2007-06-07_101807_39
  • 09b48zx08_35~2009-04-25_104838_66

Orienteringsfilen (.ori-fil) innehåller bildnamn, kameraposition och kameraorientering (rotationsmatris).

Projektfilen för Match-AT (.prj-fil) innehåller förutom orientering även kamerainställningar och inre orientering för bilderna.

Bägge filerna ingår i leveransen.

Leveransformat

Produkten levereras som standard i JPEG eller okomprimerat TIFF-format. 4-kanals flygbilder kan dock endast levereras i okomprimerat TIFF-format.

PatB (.ori-fil) och projektfil för Match-AT (.prj-fil). Man kan dock istället för dessa filer erhålla förädlat orienteringsdata för ESPA-systemet eller Summit-projektet alternativt färdiga modellfiler för dessa.

Metadata

Alla flygbilder kan vid efterfrågan levereras med uppgifter om kamera, flyghöjd, negativskala, flygfototidpunkt, stråk- och bildnummer.

I shapeformat finns alla bildpunkter, inkl. metadata om respektive flygbild, för respektive årgång från 2006 och framåt. Filerna kan du hämta på denna sida under rubriken Flygbildspunkter.

Vad betyder uppgifterna?

Metadata-uppgift Exempel och förklaring
BILD_ID Unik identitet för flygbilden, t.ex. 15a448mi37_12~2015-08-15_085754_5000
PROJEKT Beteckning på flygprojektet, t.ex. 15a448
OMR_BET  Områdesbeteckning, t.ex. 15A448
STR Stråkbeteckning (ett löpnummer), t.ex. 12
BILD_NR Bildens nummer i stråket (ett löpnummer), t.ex. 5000
X X-koordinat för fotograferingspositionen, t.ex. 6600891
Y Y-koordinat för fotograferingspositionen, t.ex. 1343532
HOJD Flyghöjd över mark i meter, t.ex. 7400
N N-koordinat för fotograferingspositionen i koordinatsystemet SWEREF 99 TM, t.ex. 6597260
E E-koordinat för fotograferingspositionen i koordinatsystemet SWEREF 99 TM, t.ex. 389163
OTIS Övertäckning i % till närliggande flygbilder i samma stråk, t.ex. 60
OTMS Övertäckning i % mellan närliggande stråk, t.ex. 26
SKUGGL Relativ skugglängd i flygbilden, t.ex. 1.3
KAMERA Kamera som använts vid fotograferingen, t.ex. Vexcel UCE-37
KAMERAK Kamerakonstant (avståndet mellan objektivets projektionscentrum och bildhuvudpunkten i mm), t.ex. 79.8
BILDTYP Anger spektral typ av flygbild, t.ex. rgb
LEVERANT Leverantör av flygbilden, d.v.s. Lantmäteriet
DATUM Faktiskt datum för flygfotograferingen, t.ex. 20150815
TID Klockslag (svensk sommartid) då fotograferingen utfördes, t.ex. 10:57:54
PIXELST Upplösning i mikrometer (bredd och längd på en pixel på bilden), t.ex. 5.2
PIXEL_MARK Upplösning i meter på marken (den bredd och längd på marken som en pixel i bild motsvaras av), t.ex. 0.48
UTBREDNING Bildens ungefärliga täckningsområde på marken i km x km, t.ex. 9,6x6,3
FILNAMN Filnamnet för flygbilden, t.ex. 15a448mi37_12~2015-08-15_085754_5000
FLYGR  Flygriktning i grader, t.ex. 359
FLYGARCY Flygår, t.ex. 2015

Hämta önskade demofiler direkt från produktlänkarna på denna sida eller gå till samlade
demodata (nytt fönster) alternativt samlade demodata på FTP-platsen (nytt fönster).

Kamerakalibrering
Förteckning över samtliga kalibreringsprotokoll som upprättats för de kameror och objektiv som använts i Lantmäteriets flygfotoverksamhet.

Söktjänst

I GeoLex, som du hittar via denna länk hittar du information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Beställ produkt

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa flygbilder eller ortofoton är du välkommen att använda beställningsformuläret eller kontakta Geodatasupport.

Telefon: 026-63 36 00
Öppettider: vardagar kl. 9-12
E-post: Geodatasupport@lm.se

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då kan du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Läs om vad som gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.