Fastighetsindelning Visning

Visningstjänst enligt EU-direktivet INSPIRE som presenterar fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager. Kartinformationen är uppdelad i 13 separata skikt.

Kort om produkten

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.Visningstjänst enligt EU-direktivet INSPIRE.

För vart och ett av skikten i tjänsten finns ett eller flera fördefinierade presentationssätt, så kallade stilar. Genom att byta stil för ett skikt kan du påverka hur informationen i just det skiktet ska presenteras.

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsindelningen ajourhålls kontinuerligt av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Inom vissa kommunala lantmäterimyndigheter sker ajourhållningen periodiskt, vilket innebär att de månadsvis skickar in de förändringar som skett.
Efter att uppdatering av informationen är genomförd tar det cirka en timme innan den visas i tjänsten.

Vill du veta varför kartans fastighetsgränser inte alltid går att lita på?

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Tjänster som uppfyller Inspire går att utvärdera i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspires webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.


Presentation av informationsskikten

Alla exempelbilder visar de olika skikten tillsammans med Topografisk webbkarta Visning eller Ortofoto Visning. 

Fastighetsgräns

Skiktet innehåller:

 • territorial-, riks-, läns-, kommun-, trakt-, kvarterstrakt- och fastighetsgräns
 • läns-, kommun-, trakt- och fastighetsgräns JB 1:5
 • gräns för tredimensionellt utrymme
 • fastighetsstrand
 • tätningsgräns för fastighetsindelning
 • tätningsgräns för fastighetsindelning JB 1:5
 • sockennamnsgräns (Gotland)
 • sockennamnsgräns JB 1:5 (Gotland)
 • linjeredovisad samfällighet
 • punktredovisad fastighet och samfällighet
 • sinka för fastighet, symbol
 • sinka för fastighet, liten symbol

Exempelbild Fastighetsgräns, i skala 1:15 000, stil för ljus bakgrund. 
Exempelbild i skala 1:15 000, stil för ljus bakgrund.

Exempelbild Fastighetsgräns, i skala 1:15 000, stil för mörk bakgrund.
Exempelbild i skala 1:15 000, stil för mörk bakgrund.

Exempelbild Fastighetsgräns, i skala 1:15 000, enligt registerkartans stil.
Exempelbild i skala 1:15 000, enligt registerkartans stil.

Fastighetsgräns, kvalitet

Skiktets innehåll är detsamma som i skiktet Fastighetsgräns, men informationen presenteras tematiskt utifrån medelfel.

Exempelbild Fastighetsgräns, kvalitet, i skala 1:4 000 
Exempelbild i skala 1:4 000.

Fastighetsgräns, medelfel

Skiktet presenterar lägesnoggrannhet för gränser. Medelfelet i lägesangivelsen skrivs ut på respektive gränslinje.

Exempelbild Fastighetsgräns, medelfel, i skala 1:4 000.
Exempelbild i skala 1:4 000.

Fristående fiske

Skiktet innehåller:

 • fiskeområdesgräns
 • linjeredovisat jordeboksfiske, särskild fiskelott och fiskesamfällighet
 • punktredovisat jordeboksfiske, särskild fiskelott och fiskesamfällighet
 • tätningsgräns för fiske
 • registernummer för fiske
 • fiskeområde.

Exempelbild Fristående fiskeområde, i skala 1:30 000, stil för ljus bakgrund.
Exempelbild i skala 1:30 000, stil för ljus bakgrund.

Exempelbild Fristående fiskeområde, i skala 1:30 000, stil för mörk bakgrund.
Exempelbild i skala 1:30 000, stil för mörk bakgrund.

Exempelbild Fristående fiskeområde, i skala 1:30 000,enligt registerkartans stil.
Exempelbild i skala 1:30 000, enligt registerkartans stil.

Gränspunkt

Skiktet innehåller riksröse, fastighetsgränspunkt och försäkringsmarkering.

Exempelbild Gränspunkt, med stil för ljus bakgrund, i skala 1:3 500.
Exempelbild i skala 1:3 500, stil för ljus bakgrund.

Exempelbild Gränspunkt, med stil för mörk bakgrund, i skala 1:3 500.
Exempelbild i skala 1:3 500, stil för mörk bakgrund.

Exempelbild Gränspunkt, med stil enligt registerkartan, i skala 1:3 500.
Exempelbild i skala 1:3 500, enligt registerkartans stil.

Gränspunkt, kvalitet

Skiktets innehåll är detsamma som i skiktet Gränspunkt, men informationen presenteras tematiskt utifrån medelfel.

Exempelbild Gränspunkt, stil kvalitet, i skala 1:4000. 
Exempelbild i skala 1:4 000, stil kvalitet.

Exempelbild Gränspunkt, stil kvalitet, i skala 1:4 000. 
Exempelbild i skala 1:4 000, stil kvalitetsförbättrad.

Gränspunkt, medelfel

Skiktet presenterar lägesnoggrannhet för gränspunkter. Medelfelet i lägesangivelsen skrivs ut vid respektive gränspunkt.

Exempelbild Gränspunkt, medelfel, i skala 1:4 000. 
Exempelbild i skala 1:4 000.

Gränspunkt, text

Skiktet innehåller löpnummer och markeringstyp för fastighetsgränspunkt och försäkringsmarkering samt ”Rr” och löpnummer för riksröse.

Exempelbild Gränspunkt, text i skala 1:2000, stil för ljus bakgrund.
Exempelbild i skala 1:2 000, stil för ljus bakgrund.

Exempelbild Gränspunkt, text i skala 1:2000, stil för mörk bakgrund.
Exempelbild i skala 1:2 000, stil för mörk bakgrund.

Exempelbild Gränspunkt, text i skala 1:2000 enligt registerkartans stil.
Exempelbild i skala 1:2 000 enligt registerkartans stil.

Text

Skiktet innehåller:

 • kommunnamn, endast på kommunenklav
 • trakt- och kvarterstraktnamn
 • registernummer
 • registernummer inom hakparentes (sämjedelade fastigheter)
 • registernummer inom parentes (fastigheter med osäkert läge)
 • registernummer för tredimensionellt utrymme.

Fastighetsindelning Visning, text för ljus bakgrund i skala 1:3 600.
Exempelbild i skala 1:3 600, stil för ljus bakgrund.

Fastighetsindelning Visning, text för mörk bakgrund i skala 1:3 600.
Exempelbild i skala 1:3 600, stil för mörk bakgrund.

Fastighetsindelning Visning, text enligt registerkartans stil, skala 1:3 600.
Exempelbild i skala 1:3 600, enligt registerkartans stil.

Övrig administrativ indelning

Skiktet innehåller:

 • sockengräns
 • sockennamn, endast på sockenenklav (SN)

Exempelbild Övrig administrativ indelning i skala 1:7500. 
Exempelbild i skala 1:7 500.

Cadastral parcels

Skiktet innehåller ytor för fastighet och kommun samt fastighetsbeteckningar.

Exempelbild i skala 1:5 000.

Cadastral zoning

Skiktet innehåller ytor för trakt och kommun samt traktnamn.

Exempelbild i skala 1:5 000.

Cadastral boundary

Skiktet innehåller fastighetsgränser, kvarterstraktgränser, sockengränser, traktgränser, kommungränser, länsgränser och riksgränser.

 

Exempelbild i skala 1:5 000.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.2

Ny version 
Tillgänglig 2018-04-25

Utökad med tre skikt för fastighetsindelning som uppfyller kraven enligt EU-direktivet Inspire

Tjänsten är kompletterad med GetLegendGraphic för enklare åtkomst till teckenförklaring

Kvalitetsredovisningen av fastighetsgränser och gränspunkter är kompletterad med fyra klasser. Tjänsten ger nu möjlighet att välja mellan fyra eller sex kvalitetsklasser.

Version 1.1.2

Avvecklad 2018-10-24

 

Kvalitetsmärkningen för gränspunkternas och fastighetsgränsernas medelfel utökas med två nivåer och intervallen justeras. Därmed utökas färgsättningen på nivåerna med två nya färger.


Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.