Läsarkivet

Här hittar du diverse information och lästips med koppling till HMK-området, bland annat HMK:s tekniska rapporter med förstudier och ämnesfördjupningar. Här finns även de äldre riktlinjer som föregick HMK.

HMK:s tekniska rapporter (HMK-TR)

Här finns samtliga rapporter i HMK-TR-serien samt andra rapporter med relevans för HMK.

Länk till Lantmäterirapporter (tidigare benämnd "Geodesi och Geografiska informationssystem)”

Länk till andra rapporter, stategidokument m.m. inom geodesiområdet.

Tekniska rapporter och rapportnummer
Tekniska rapporter Rapportnummer
Mätning och redovisning av bygg- och anläggningsobjekt – med tonvikt på långsträckta objekt i 3D

Teknisk rapport 2019:1

HMK – Beräkning och analys av
stomnät - med tonvikt på plana, terrestra nät

Teknisk rapport 2018:3

HMK – Bygg och anläggning  (HMK-BA)
- dess aktualitet och relation till HMK

Teknisk rapport 2018:2

Mät- och lägesosäkerhet vid geodatainsamling – en lathund

Teknisk rapport 2018:1

I gränslandet BIM – GIS - Geodesi

Teknisk rapport 2016:4

Lägesosäkerheten i geodata - likheter och olikheter

Teknisk rapport 2016:3

Standardosäkerheter, konfidensintervall m.m. vid positionsbestämning i 1D, 2D och 3D

Teknisk rapport 2016:2

Hantering av lägesosäkerheten i geodata – igår och idag

Teknisk rapport 2016:1

Terminologi, principer och trender inom
geodatakvalitet

Teknisk rapport 2015:1
Kontroll av lägesosäkerheten i laserdata Teknisk rapport 2014:1
Lägesosäkerhet vid fotogrammetrisk detaljmätning i 3D Teknisk rapport 2013:3
Tolkningsmöjligheter vid olika geometriska upplösningar Teknisk rapport 2013:2
Analys av den norska standarden "Kontroll av geodata" Teknisk rapport 2013:1

Äldre riktlinjer

Handbok till mätningskungörelsen (gamla HMK-serien)

Vissa av handböckerna i gamla HMK-serien används än idag. Ett skäl till detta är att nya Handbok i mät- och kartfrågor saknar uppdaterade riktlinjer inom vissa av dessa områden, t.ex. stompunktsmarkering.

Därför finns en aktualitetsbeskrivning i början av de nio handböckerna. beskrivningen visar vilka delar av innehållet som bedömts vara giltigt, förändrat, passé o.s.v. vid det angivna datumet. Här bör observeras att även aktualitetsbeskrivningarna kan vara gamla.

Handbok Geodesi, Stommätning (HMK-Ge: S) (pdf)

Handbok Geodesi, Detaljmätning (HMK-Ge:D) (pdf)

Handbok Geodesi, Markering (HMK-Ge:M) (pdf)

Handbok Geodesi, GPS (HMK-Ge:GPS) (pdf)

Handbok Fotogrammetri (HMK-Fo) (pdf)

Handbok Digitalisering (HMK-Di) (pdf)

Handbok Databaser HMK-Da) (pdf)

Handbok Kartografi (HMK-Ka) (pdf)

OBS: Eftersom stora delar av HMK-Juridik var starkt föråldrade redan 2010 togs ett beslut att inte publicera denna handbok digitalt.

Tillämpning av mätningskungörelsen, riktlinjer från 1976-80

Dessa riktlinjer föregick ”Handbok till mätningskungörelsen” och består av följande delar:

  • Sid 1-16: Inledning med kommentarer och kopia av mätningskungörelsen (SFS 1974:339)
  • Sid 17-67: Grundläggande riktlinjer
  • Sid 68-477: Tekniska förklaringar och anvisningar till mätningskungörelsen, förkortat ”TFA”. Detta är en mer omfattande och detaljerad beskrivning av riktlinjerna. Hänvisningar till TFA kan bl.a. förekomma i äldre förrättningsakter och mätningshandlingar.

TFA (pdf)

Presentationer och artiklar om HMK

Här hittar du artiklar om HMK samt presentationer från seminarier, konferenser och andra offentliga tillställningar.

Kartdagarna 2022

Samverkan för ökad enhetlighet, kompetens och kvalitet (pdf, nytt fönster) med Johan Linjer, Lantmäteriet.

Kartdagarna 2021

Senaste nytt om Handbok i mät- och kartfrågor (pdf, nytt fönster), med Birgitta Rydén och Lena Bengtsson, Lantmäteriet.

HMK-artikel i Kart & Bild 2021:1 (pdf, nytt fönster), med Lars Jämtnäs, Lantmäteriet.

Presentation av Geodesins möjligheter och utmaningar från Mät&Kart 2021 (pdf, nytt fönster)

Kurskompendium

"Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik" är ett svenskspråkigt kompendium framtaget i samarbete mellan Lantmäteriet (LM), Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lunds universitet (LU) och Högskolan i Gävle (HiG).

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik

Kompendiet är avsett för grundläggande kurser inom geodetisk och fotogrammetrisk mätningsteknik (samhällsmätning) och ingår i revideringen av HMK. Bland annat ska det bidra till att fylla behovet av teknikbeskrivningar i Nya HMK.

Framtagandet av kompendiet har skett genom finansiering från författarnas arbetsgivare, samt via ett ekonomiskt bidrag från Kartografiska Sällskapet (nytt fönster)

I slutet av varje kapitel finns Lästips och Tack till - där bakgrunden till varje kapitel framgår. Vissa kapitel är helt nyskrivna medan andra är sammanställningar/justeringar av andras texter. Vidare finns referenser, sakordsregister och förkortningsregister i slutet av kompendiet.

Kapitel 1–11 reviderades grundligt 2021 av Jonas Ågren, Lars Harrie och Milan Horemuz. Endast mindre ändringar gjordes då för kapitel 12–15.

Kompendiet är skyddat med licensen "creative commons by-nc-nd". Det innebär att det är fritt att sprida kompendiet, men endast i icke-kommersiella sammanhang. Vidare får verket inte bearbetas och den som använder verket måste ange upphovsmannen; upphovsmannen i detta fall är 'Lantmäteriet m.fl.'. Det är tillåtet att kopiera upp kompendiet och sälja det för självkostnadspris (=tryckkostnad plus eventuell fraktkostnad). Mer information om licensfrågor finns på: http://www.creativecommons.se (nytt fönster).

Nedladdning av hela kompendiet: Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik, version 2021-10-14 (pdf 13 Mb, nytt fönster)

Nedladdning av separat del: Formelsamling, version 2021-10-04 (pdf 0,4 Mb, nytt fönster)

Kapitelansvariga

Kap 1: Lars Harrie, LU
1 - Introduktion 

Kapitel 2–4: Lars Harrie och Jonas Ågren, HiG/LM
2 – Jordmodeller
3 – Kartprojektioner
4 – Geodetiska referenssystem

Kapitel 5: Bengt Andersson, LM
5 – Mätinstrument

Kapitel 6–10: Clas-Göran Persson, LM
6 – Terrestra mätmetoder
7 – Detaljmätning
8 – Mätosäkerhet
9 – Minsta-kvadratberäkningar med matriser

Kapitel 10–11: Milan Horemuz, KTH
10 – GNSS
11 – GNSS-mätning

Kapitel 12–14: Anders Boberg, Tyréns
12 – Fotogrammetri och flygbilder
13 – Fotogrammetriska metoder
14 – Fotogrammetriska tillämpningar

Kapitel 15: Perola Olsson, LU, Helen Rost (I-CONIC Vision) och Yuriy Reshetyuk (Geodesiexperten)
15 – Laserskanning

GUM, att uttrycka mätosäkerhet

GUM, Guide to the Expression of Uncertainty, är en världsstandard för att uttrycka mätosäkerhet.

Denna standard har successivt introducerats inom svensk mätningsteknik under 2010-talet, bland annat i samband med nyutgivningen av HMK.

GUM presenteras nedan i form av en artikel, ett tillhörande presentationsbildspel samt ett antal exempel och fördjupningar. Materialet är tänkt att kunna användas vid information om GUM samt inom utbildningen i mätningsteknik på högskolor, universitet etc.

Två engelskspråkiga beskrivningar finns också att tillgå: en artikel och ett bildspel:

Lantmäteriet, Kungliga tekniska högskolan, KTH, Lunds universitet och Högskolan i Gävle startade under 2010 ett gemensamt arbete för att introducera GUM inom mätningstekniken i Sverige.

Hänvisningar

Se även följande referenser:

Mätningsteknisk färdighet

Mätningskungörelsens § 13 föreskrev "behörighet att självständigt verkställa mätning och kartläggning". I samband med att mätningskungörelsen avvecklades 2010 (SFS 2010:167 pdf) togs nya rekommendationer fram i samverkan mellan Lantmäteriet, branschen och utbildningsanstalterna.

Följande dokument utgjorde beslutsunderlaget för den nya begreppet "grundläggande mätningsteknisk färdighet". Någon instans för formell prövning av färdigheten har inte etablerats. Liksom i MK § 13 ingår såväl skolutbildning som praktisk erfarenhet.

Grundläggande mätningsteknisk färdighet - Rekommendationer (pdf, nytt fönster) 

Grundläggande mätningsteknisk färdighet - Kompletterande information (pdf, nytt fönster)