Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Om Swepos

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering. Nätverket av fasta referensstationer ger användarna möjlighet till navigeringsstöd och noggrann positionsbestämning.

Sveriges geodetiska infrastruktur består bland annat av nationella referensnät – både referensstationer och fysiskt markerade punkter i terrängen – som på olika sätt ger användarna tillgång till de nationella referenssystemen. Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige.

Nätverket av fasta referensstationer ger användarna möjlighet till navigeringsstöd och noggrann positionsbestämning. Data från Swepos kan användas i en rad olika GNSS-tillämpningar; allt från positionsbestämning i realtid för produktionsändamål – t.ex. guidning av entreprenadmaskiner – till vetenskapliga studier – bland annat för att upptäcka mycket små och långsamma rörelser i jordskorpan, till exempel landhöjning. Vi kan också övervaka att satellitsystemen fungerar som de ska.

Ett antal av de mest stabila Swepos-stationerna bildar tillsammans den fysiska 'ryggraden' i vårt nationella tredimensionella referenssystem SWEREF 99. SWEREF 99 bygger på GNSS-observationer från Swepos och man brukar därför säga att Swepos realiserar SWEREF 99. En viktig följd av detta är att det möjliggör en direkt koppling mellan modern mätteknik och moderna referenssystem för lägesangivelse.

Vad kan just du använda Swepos till? Läs mer om våra tjänster.

Hur fungerar Swepos?

De fasta referensstationerna tar emot signaler från GNSS-satelliterna och skickar data vidare till Swepos driftledningscentral i Gävle. I driftledningscentralen samlas de kontinuerliga dataströmmarna från alla stationer in och kvalitetskontrolleras innan de används till våra tjänster eller vidaredistribueras till andra tjänsteleverantörer.

Lantmäteriet har det övergripande ansvaret för drift och utveckling av Swepos. Grundläggande investeringar i Swepos sker huvudsakligen via statliga anslag. Löpande driftkostnader inklusive framtida uppgraderingar finansieras på lång sikt via abonnemangsintäkter.

Swepos i internationella samarbeten

Stödsystem för GNSS finns inte bara nationellt, utan även internationellt. Swepos bidrar med data till sådana nätverk av fasta referensstationer.

De internationella stödsystemen för GNSS används bland annat för

  • realisering av globala geodetiska referenssystem
  • geodynamiska modeller, av t.ex. landhöjning och kontinentaldrift
  • klimatforskning och meteorologi
  • tidsreferens.

Internationella nätverk av fasta referensstationer

EPN, EUREF Permanent Network (öppnas i nytt fönster) är det europeiska nätverket av fasta referensstationer, där Lantmäteriet och Swepos bidrar med GNSS-observationer från cirka 30 stationer.

Den globala motsvarigheten samordnas av organisationen IGS, International GNSS Service (öppnas i nytt fönster) och där ingår närmare tio Swepos-stationer.

Läs mer om ovanstående samarbeten och om Lantmäteriets övriga internationella samarbeten inom geodesiområdet.