Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Öppna geodata

Här kan du hämta alternativt ansluta till de kartor och den geografiska information som Lantmäteriet tillhandahåller som öppna geodata. Produkterna är avgiftsfria och får användas och publiceras fritt. De är tillgängliga via FTP alternativt via API.

Med anledning av ett planerat tekniskt underhåll har webbplatsen begränsad funktionalitet under innevarande helg.

Hämta via FTP  •  Anslut till API 

Användarkonto - medför inga avgifter eller förpliktelser

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Användarvillkor 

Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna data-licensen Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.
Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Kartor

GSD-Distriktsindelning är en geografisk indelning av Sverige. Denna produkt innehåller distriktsytor med distriktskod och distriktsnamn.

Här hittar du mer information om produkten GSD-Distriktsindelning.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

GSD-Fjällinformation innehåller leder, broar, stugor med mera och täcker fjällområdet från Sälen i söder till Treriksröset i norr.
Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Fjällinformation

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox. Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

För att använda produkter i vektorformat behöver du en GIS-programvara som klarar Shape eller Mapinfo. 

Produkten är en rasterkarta i form av en digital bild som liknar den Topografiska webbkartan,  med information från Terrängkartans databas.

Beställning sker via Geotorget Beställning.

För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på produktsidan för Karta 1:50 000, raster

GSD-Sverigekartor, vektor, finns i skalorna 1:1 miljon, 1:5 miljoner, 1:10 miljoner och 1:20 miljoner. Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer.

Kartorna kan användas som bakgrundskartor i olika presentationer, som indata till GIS-tillämpningar och till olika typer av temapresentationer. 

För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på produktsidan för GSD-Sverigekartor vektor

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox. Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

För att använda produkter i vektorformat behöver du en GIS-programvara som klarar Shape eller Mapinfo. 

GSD-Terrängkartan är en vektorkarta i skala 1:50 000 som innehåller bland annat vägar, stigar och detaljerade beskrivningar av olika typer av skog och mark.
Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Terrängkartan, vektor.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox. Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

För att använda produkter i vektorformat behöver du en GIS-programvara som klarar Shape eller Mapinfo. 

Tjänsten har ett öppet API i form av en zoom- och panorerbar karta - från Sverigekartan 1:5 miljoner ner till motsvarande Terrängkartans information.

Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan för Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.

För tillgång till tjänsten använd URL som finns i den tekniska beskrivningen.

Läs mer och anslut till tjänsten

Våra visningstjänster riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets kartor och bilder i egenutvecklade system och applikationer eller GIS-programvaror.

Du kan inte använda geodatatjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare. Använd då i stället e-tjänsten Kartsök och ortnamn.

GSD-Vägkartan är en vektorkarta i skala 1:100 000 med information om till exempel vägar, vägnummer och vägars bärighet.
Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Vägkartan, vektor.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox. Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

För att använda produkter i vektorformat behöver du en GIS-programvara som klarar Shape eller Mapinfo. 

GSD-Översiktskartan är en vektorkarta i skala 1:250 000 med information om till exempel vägar, bebyggelse och gränser.
Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Översiktskartan, vektor.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox. Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

För att använda produkter i vektorformat behöver du en GIS-programvara som klarar Shape eller Mapinfo. 

Ekonomiska kartan (1935-1978) är en registerkarta som redovisar fastigheter, registerbeteckningar, bostadsbyggnader, tomt och trädgård, odlingsområden, fornminnen samt ett stort antal ortnamn. Skalan är 1:10 000, förutom över Norrlands inland där skalan är 1:20 000.

Produkten finns tillgänglig i ett rikstäckande lager. Det kan finnas två versioner av samma kartblad. Om båda versionerna är skannade finns de båda som öppna data, förutom i Göteborgs- och Bohus län och Gotlands län, där endast den senaste versionen finns med. För att hitta rätt kartblad finns översiktskartor i PDF-format, shape eller tjänsten Kartsök och ortnamn som stöd.

Så hittar du och väljer bilder

Bra att känna till

  • Filnamnet till ekonomiska kartorna innehåller tryckåret. Exempel på filnamn är J133-10F1d57, då 57 är kartans tryckår.
  • Ekonomiska kartan är upprättad i koordinatsystemet RT90 och den tillhörande georefererade .tfw-filen har koordinater i samma koordinatsystem.
  • Lantmäteriet har avstått upphovsrätten för Ekonomiska kartan. 
  • För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på Rikets allmänna kartverks arkiv.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp 

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Klienten som använder Topografisk webbkarta Visning, översiktlig för enkla nedladdningar av kartbilder finns som öppen källkod. Den kan användas som kodexempel för hur man kan använda Topografisk webbkarta Visning, översiktlig, som bas för utveckling av egna applikationer eller skicka in förslag på ändringar direkt i koden.

Källkoden tillgängliggörs enligt licensen Apache version 2.0, vilket i stora drag innebär att den kan användas i egna eller öppna applikationer men att det finns begränsningar i att använda varumärket.

Källkoden finns att hämta hem eller utveckla på Github.

Socken och stad visar Sveriges indelning i socknar och städer. Informationen lagras som ytor med kod, namn och huvudyta som attribut. Denna geografiska indelning är rikstäckande och består av 2355 socknar och 132 städer.

Här hittar du mer information om produkten och hur du laddar ned den.

N50 Kartdata (skala 1:50 000) och N250 Kartdata (skala 1:250 000) finns tillgänglig med svensk kodning motsvarande Terrängkartan respektive Översiktskartan.

Dataseten är öppna data och hämtas via följande länkar från Geonorge:

Häradsekonomiska kartan (1859-1934) baserades på laga skifteskartor och beskriver markanvändning, vegetation, bebyggelse, kommunikationer och gränser. Den omfattar dock inte hela Sverige utan bara delar av Götaland och Svealand (helt i 13 län) samt ett antal blad i Norrbottens län. Skalan är 1:20 000 i den södra delen av landet och 1:50 000 i Norrbotten.

Hitta bladnummer till Häradsekonomiska kartan

Bra att känna till

  • Lantmäteriet har avstått upphovsrätten för Häradsekonomiska kartan

För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på Rikets allmänna kartverks arkiv.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp 

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Generalstabskartan (1827–1971) beskriver naturlandskapet inklusive höjdförhållanden, kommunikationer, bebyggelse och översiktlig markanvändning. Skalan är 1:100 000 i Södra verket och i 1:200 000 i Norra verket.

Hitta bladnummer till Generalstabskartan

Bra att känna till

Gå vidare till hämtplatsen - ftp 

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Bild- och höjddata

GSD-Höjddata, grid 50+, innehåller höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m mellanrum. Mer information hittar du på produktsidan.  

På ftp-platsen finns Grid 50+ i två varianter och för att särskilja dessa åt har filerna varsitt prefix;

  • nh som baseras på nya nationella höjdmodellen från laserdata samt
  • hdb som baseras på gamla höjddatabanken.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Historiska ortofoton finns tillgängliga i ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960, som innehåller ortofoton från åren 1949 till 1970. Ett annat rikstäckande lager för referensår 1975 är under uppbyggnad med ortofoton från åren 1970 till 1980. Lagret uppdateras kontinuerligt med historiska ortofoton allteftersom de framställs.

Du beställer via Geotorget Beställning.

Mer information hittar du på produktsidan för Historiska ortofoton.  

Historiska ortofoton Visning är en tjänst med ett öppet API som ger dig möjlighet att zooma och panorera i historiska ortofoton. Historiska ortofoton är framställda ur äldre inskannade flygbilder, tagna före år 1995.

Ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960 innehåller ortofoton från åren 1949 till 1970. Ett annat rikstäckande lager för referensår 1975 är under uppbyggnad med ortofoton från åren 1970 till 1980. Visningstjänsten uppdateras kontinuerligt med historiska ortofoton allteftersom de framställs. 

Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan för Historiska ortofoton Visning

Läs mer och anslut till tjänsten

Produkten utgörs av ett punktmoln med klassificerade punkter baserad på laserdata insamlade med en punkttäthet av 1-2 punkter per kvadratmeter.

Punkterna är indelade i klasserna: mark, vatten, low point (noise), high noise (punkt registrerad ovan mark, vegetation, byggnader exempelvis moln), bro och oklassificerad (punkt som inte klassas i någon av de övriga klasserna).

Mer information hittar du på produktsidan Laserdata Skog

Här beskrivs mer om hur du hittar indexrutor du önskar ladda ner

Gå vidare till hämtplatsen - ftp 

Positionering och tyngdkraft

Swepos DGNSS-tjänst är en rikstäckande tjänst för positionering i realtid med GPS/GNSS-mottagare. Mer information hittar du i handledningen till DGNSS-tjänsten.

För att använda tjänsten behöver du en GNSS-enhet som kan ta emot standardiserade korrektionsdata (RTCM) för GNSS via Internet. 

Läs mer och anslut till tjänsten genom att skapa ett användarnamn (öppnas i nytt fönster).

Direktåtkomsttjänst för stompunkter i de nationella referenssystemen, SWEREF 99 och RH 2000. Informationen är hämtad ur Digitalt Geodetiskt Arkiv.

Mer information hittar du på produktsidan Stompunkt Direkt.

Läs mer och anslut till tjänsten

Visningstjänst för stompunkter i de nationella referenssystemen, SWEREF 99 och RH 2000. Informationen är hämtad ur Digitalt Geodetiskt Arkiv.

Mer information hittar du på produktsidan Stompunkt Visning.

Läs mer och anslut till tjänsten

Tyngdkraft Nedladdning täcker hela landet med undantag för vissa fjällområden och över sjöar och hav. Tjänsten ger tillgång till detaljmätta tyngdkraftspunkter och mätningarna är gjorda med cirka fem kilometers mellanrum. 

Mer information hittar du på produktsidan Tyngdkraft Nedladdning  

Läs mer och anslut till tjänsten

Tyngdkraft Visning täcker hela landet med undantag för vissa fjällområden och över sjöar och hav. Tjänsten ger tillgång till detaljmätta tyngdkraftspunkter och mätningarna är gjorda med cirka fem kilometers mellanrum.

Mer information hittar du på produktsidan Tyngdkraft Visning.

För fler uppgifter och exakta tyngdkraftsvärden, använd motsvarande nedladdningstjänst.

Läs mer och anslut till tjänsten

  Frågor och svar om våra geodata