Avslutade examensarbeten

Här presenteras avslutade och publicerade examensarbeten ämnesvis.

Om du inte hittar det du söker

Om det inte finns en länk till examensarbetet på högskolans/universitetets hemsida så kan du vända dig till Lantmäteriets registrator för att ta del av examensarbetet som en allmän handling.

Alternativt kan du vända dig direkt till aktuell högskola/universitet.

Fastighetsrätt och fastighetsbildning

2024

Möjligheten att bilda servitut för båtplats med hänsyn till 7 kap. 1 § FBL : Hur påverkas bedömningen om det finns en överenskommelse till grund för servitutet? (nytt fönster)
Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2024/040551

Sakägare vid överföring av andel i samfällighet (nytt fönster)
Högskola/Universitet: Lunds Tekniska Högskola
Lantmäteriets diarienummer: LM2024/034747

2023

Fördelning av andelar i samfälligheter vid fastighetsbildning (nytt fönster)
Högskola/Universitet: Högskolan Väst.
Lantmäteriets diarienummer: LM2023/047985

Andelstal för vissa specialfastigheter i vägar ingående i gemensamhetsanläggning (nytt fönster)
Ny titel på examensarbetet: Andelstal i ga-väg för vindkraftverk och vattenkraftverk
Högskola/Universitet: Lund universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2023/043716 

Hantering av samfälligheter i gemensamhetsanläggningar: Är Lantmäteriets tillämpning av gemensamma andelstal för samfälligheter förenlig med gällande lagstiftning? (nytt fönster)
Högskola/Universitet: KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi.
Lantmäteriets diarienummer: LM2023/033995

2022

Ett nytt och mer differentierat strandskydd: Konsekvenser för framtida fastighetsbildningsärenden (nytt fönster)
Högskola/Universitet: KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management
Lantmäteriets diarienummer: LM2022/052389

Laddinfrastruktur inom gemensamhetsanläggningar: Beslut i strid mot anläggningens ändamål (nytt fönster).
Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2022/039758

2021

Ersättning vid marginella intrång i fastighet, Särskilt användandet av normer vid värdering av ersättningens storlek (nytt fönster).
Högskola/Universitet: Uppsala universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/044084

Förrättningskostnader: En analys av hur avgiften bestäms vid lantmäteriförrättningar och vad som kan påverka priset (Digitala vetenskapliga arkivet, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Umeå universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/027978

Stigande havsnivåer - vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden? (Lund University Libraries, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Lunds universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/023637

Förrättningsavgifter för anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar - Variationer och orsaker med sikte mot en enhetligare prissättning (Lund University Libraries, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Lunds universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/021636 

Laddningspunkter och annan ny teknik i gemensamhetsanläggningar (Umeå universitet, nytt fönster)
Högskola/universitet: Umeå universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/004966

2020

Hantering av gemensamt arbete vid stängning av plankorsning (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2020/015479

2018

Färdigställande av Sveriges digitala förrättningsarkiv: Effekter av skanning av äldre gällande förrättningsakter (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2018/002037


Fastighetsvärdering och fastighetstaxering

2024

Hur väl avspeglar nuvarande värderingsmodell ägarlägenheters taxeringsvärde? (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2024/009287

2021

Riktvärdet på tomtmark: En jämförelse mellan lantbruk och småhus som visar värdeskillnader över tid (Högskolan Väst, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/042999

Riktvärdet på tomtmark: En jämförelse mellan lantbruk och småhus som visar orsaker till värdeskillnaden (Högskolan Väst, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/043006

Biareans värdepåverkan: Hur påverkar biareans storlek och användningssätt prisbildningen för småhus? (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/023577

Påverkan på prisbildningen av hus på ofri grund till följd av arrendetomtens fastighetsrättsliga förhållanden (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/023572

2020

Värdepåverkan av swimmingpool på småhusfastigheter i Gävle (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2020/015120

2019

Värdeförändringar vid avstyckning av småhus och tomtmark från lantbruksenheten (Lunds universitet, nytt fönster)
Högskola/universitet: Lunds universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2019/010760

Fastighetsköpares värdering av skyddad skogsmark (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle 
Lantmäteriets diarienummer: LM2019/012083


Geodata och informationsförsörjning

2024

Objektidentifiering med djupinlärningsmetoder: Att skapa en detaljerad karta med hjälp av tränande neurala modeller (Karlstad universitets webbplats, nytt fönster)

Högskola/Universitet: Karlstad universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2024/039381

Investigation building detection efficiency utilizing machine learning and object-based image analysis techniques (Högskolan i Gävles webbplats, nytt fönster) 

Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2024/039086

Generative adversarial network for point cloud upsampling (Luleå Tekniska Universitets webbplats, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Luleå Tekniska Universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2024/011785

2023

Processorientering i myndigheter: Framgångsfaktorer för att lyckas med ett processorienterat arbetssätt i en funktionsstyrd verksamhet (Högskolan i Gävles webbplats, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2023/040794

2022

Redovisning av dispositionsrätter i fastighetsregistret avseende allmänt vattenområde (Högskolan i Gävles webbplats, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2022/060173

Rätten att disponera allmänt vattenområde: ur ett sakrättsligt perspektiv (Umeå universitets webbplats, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Umeå universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2022/060151

2021

Classification of bridges in laser point clouds using machine learning (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Mälardalens högskola i Västerås
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/025549

Kvalitetsutredning av angiven lägesosäkerhet för gränspunkter (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Karlstads universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/023631

2020

Kvalitetsundersökning av Laserdata Skog (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2020/018615

2019

Automatiserad mönsterigenkänning av stenmur (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2019/010245

2018

Medarbetarnas syn på processetablering - Mätning av hur etablerad en processorganisation egentligen är (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/universitet: Linnéuniversitetet
Lantmäteriets diarienummer: LM2018/000229

En informationssammanställning inför utveckling av en ny nationell ortnamnsdatabas (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/universitet: Karlstads universitet
Lantmäteriets diarienummer: 110-2018/7634

Metoder för kartering av bäckar och diken med användning av Nationella höjdmodellen och hydrologisk modellering (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/universitet: Karlstads universitet
Lantmäteriets diarienummer: 110-2018/6836

Begreppssamordning - En undersökande intervjustudie om terminologin inom geodataområdet
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

En informationssammanställning inför utveckling av en ny nationell ortnamnsdatabas
Högskola/universitet: Karlstads Universitet

Utveckling av en karttjänst och utvärdering av användbarhet - Realtidsrapportering om aktuell position för vägbommar
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


Geodata, Bild- och höjdenheten

Compression of Large-Scale Aerial Imagery: Exploring Set Redundancy Methods (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2023/031195


Geodesi och GNSS

Vissa examensarbeten inom ämnesområdet geodesi och GNSS har även publicerats som Lantmäterirapporter. Dem hittar du bland övriga Lantmäterirapporter inom ämnesområdet.

2024

Utvärdering av Galileo HAS Precise Point Positioning: En utvärdering av Galileo HAS fas 1 genom statisk och semi-kinematisk mätning i olika mätmiljöer (Karlstads universitet, pdf, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Karlstads universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2024/038266

2023

Undersökning av BeiDous påverkan på kvaliteten vid mätning med SWEPOS nätverks-RTK i svåra miljöer (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2023/033630

2022

Deformationsmätning av kubhörnsreflektorer med fotobaserad skanning och terrester laserskanning (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2022/048717

2020

Evaluation of airborne and marine gravity data over Kattegat region (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/030970

2019

Visualisering av referensstationsrörelser: En applikation för Swepos (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/030974

Lägesosäkerhet vid nätverks-RTK-mätning med inbyggd lutningskompensator (Digitala Vetenskapliga Arkivet, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/030978

2018

2018:3: Utvärdering av olika metoder för stationsetablering med nätverks-RTK
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


HR

2021

Employer Branding & Arbetsgivarvarumärke i offentlig sektor (nytt fönster)
Högskola/Universitet: Högskolan Dalarna
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/022909

2018

Predicerar en arbetstagares psykologiska kontrakt uppfattningen av arbetsgivarens attraktivitet? (nytt fönster)
Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: 110-2018/5358


Juridik och fastighetsekonomi

2021

Rättelse i fastighetsregistrets inskrivningsdel: Kan det vara mer rätt att rätta mer? (nytt fönster)
Högskola/Universitet: KTH, Kungliga Tekniska högskolan
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/023605

2019

Vilande lagfart vid köp av del av fastighet: Avskaffande av expeditionsavgiften (nytt fönster)
Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2019/010252