Satellitbilder

Satellitdatabasen Saccess innehåller kostnadsfria satellitbilder över Sverige från 1970-talet och framåt.

Kort om produkten

Satellitdatabasen är ett verktyg för att studera de landskapsförändringar som skett under snart fem decennier - till nytta för till exempel jord- och skogsbruk, miljöanalyser och planering, men också för intresserad allmänhet.

De rikstäckande dataseten utgörs av optiska multispektrala data från satelliter med en geometrisk upplösning på 10 - 30 meter. Undantaget är MSS-datat från 1970-talet som har 80 meter upplösning.

Informationen i Saccess är kostnadsfri och tillgänglig för alla användare på lika villkor, oavsett om dessa är myndigheter, företag eller enskilda personer.


Användningsområden

Databasen innehåller satellitdata som är anpassade till olika typer av användare, t.ex.:

 • obearbetade data för experten
 • kartriktiga bilder för den vane GIS-användaren
 • molnfria mosaiker för den som vill visualisera ett större område än det som täcks av en enskild bild.

Mosaikerna sätts samman av kartriktiga bilder och presenteras dels som infraröda vegetationsbilder dels i naturliga färger. 


Ovärderligt analysunderlag

Den historiska databasen med bilder från 1970-tal och framåt ger unika möjligheter att exempelvis studera förändringar i miljön och effekter av klimatförändringar med mera. Årliga uppdateringar av databasen ger möjlighet till täta uppföljningar.

Mosaik med "naturliga" färger.
Mosaik med "naturliga" färger.
Mosaik med infraröda färger - lämplig för vegetationsstudier.
Mosaik med infraröda färger - lämplig för vegetationsstudier.

Vad betyder informationen?

Till varje scen som finns lagrad i Saccess finns en mängd information om just den scenen. Denna information, metadata, innehåller uppgifter om de förhållanden som rådde när scenen registrerades. Det kan handla om allt från vilket datum registreringen skedde, till solvinklar och satellitens position i förhållande till jordytan. Informationen är nödvändig för att exempelvis kunna korrigera data och göra dem kartriktiga. Det finns även uppgifter om vilka filformat data lagrats i, samt vilka spektrala våglängdsband satellitens sensorer omfattar.

Till varje scen hör även en liten påsiktsbild som kan ge snabb och överskådlig visuell information om exempelvis eventuell molnförekomst i scenen.

Då metadata är rätt omfattande finns här inte utrymme att beskriva alla poster, men här är några centrala begrepp:

 • Imaging date 
  Anger datum när scenen togs.
 • Imaging Time 
  Anger tidpunkt, i GMT, när scenen är tagen.
 • Mission 
  Anger namnet på aktuell satellit.
 • Instrument 
  Visar beteckningen på den sensor som använts.
 • Grid Reference 
  Ett sätt att dela upp jordytan i ett rutnät för att på ett ungefär veta var scenen ligger.
 • Copyright 
  Visar hur copyright ska anges vid eventuell publicering av data. Särskilda regler gäller och du ombeds alltid ta kontakt med vår support innan publicering (Kontakta oss i menyn).

Dataset/innehåll

Vad innehåller dataseten?

Saccess innehåller optiska satellitdata med historiska dataset från 1970-tal, 1980-tal, millennieskiftet samt 2005 och årliga rikstäckande dataset från och med år 2007.
Data är mottagna under vegetationsperioden respektive period, och har en geometrisk upplösning på 10-30 meter. Undantaget är data från 1970-talet som har 80 meter upplösning. Optiska data med 10-30 meters upplösning är den typ av satellitdata som har bredast operationell användning i Sverige idag.


Systemkorrigerade data

Systemkorrigerade data, är data som är så nära den råa produkten som möjligt. Korrigeringar har endast gjorts för satellitsystemets interna parametrar.

Vill du läsa mer om hur dessa korrigeringar gjorts, finner du dokument med detaljerade specifikationer från de olika satellitoperatörerna här.


Ortokorrigerade data

De flesta tillämpningar för satellitbilder kräver hög noggrannhet. Informationen som finns i bilderna används ofta tillsammans med annan geografisk information. Det är därför nödvändigt att bilden håller samma noggrannhetsstandard som kartor och övriga data.

Det samma gäller när bilder från olika tidpunkter jämförs med varandra för att studera förändringar över tiden. För att uppnå denna noggrannhet korrigeras de data som satelliterna registrerar så att hänsyn tas till jordkrökning, höjdskillnader och andra parametrar som förskjuter bildinformationen, och en kartriktig bild skapas.


Kvalitetskontroller

För att säkerställa att scenerna i Saccess uppfyller de uppställda kvalitetskraven genomförs ett antal kontroller:

 • Kontroll av metadata, dvs att det finns värden i metadatafilen och att hörnkoordinater är korrekta.
 • Översiktlig kontroll för samtliga scener. Varje scen kontrolleras mot flygortofoto. Finns det avvikelser i någon punkt som är mer än en pixel underkänns scenen. Eventuella resamplingskanter, drop-outs eller andra avvikelser i bilddata kontrolleras och noteras också.
 • Detaljerad kontroll för ett urval av scener. Cirka 10 scener per dataset väljs ut och kontrollpunkter tas i satellitdata och flygortofoto. Avvikelser i varje punkt och RMS beräknas. Denna kontroll sker för de bilder som godkänts i den översiktliga kontrollen.

Mosaiker

Mosaikerna består av flera bilder som lagts samman för att täcka större områden och kan levereras både i form av infraröda bilder som visar olika vegetationstyper och bilder med naturliga färger som är lättare att tolka för gemene man.


Satellitbilder efter årtal

Sverige 2017–

Från och med år 2017 består varje årstäckning enbart av data från Sentinel 2 som är en del av det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus. Sentinel 2 registrerar data i 13 spektrala band och har en geometrisk upplösning på 10 x 10 meter.

Alla Sentineldata hämtas från ESA i nivå L1C, vilket innebär att de redan till viss del är geometriskt korrigerade. Av denna anledning finns det inte heller några systemkorrigerade data tillgängliga för Sentinel 2.

Innan data läggs in i Saccess-systemet förbättras geometrin ytterligare med hjälp av en nationell höjdmodell och kontrollpunkter från flygortofoton. Data transformeras till en nationell projektion och ges kortare namn för att enklare kunna användas i de vanligast förekommande programvarorna.

Följande bandkombinationer används för de Sentinel-produkter som kan beställas ur Saccess:

Ortokorrigerade produkter: Kan tas ut som antingen en 3-bandsprodukt med band B4, B3, B2 eller en produkt innehållande samtliga spektralband.

Färgmosaik: Band B4, B3, B2

IR-mosaik: Band B8, B11, B4

Vid publik användning av Sentineldata från Saccess anges datakällan enligt följande: Contains modified Copernicus Sentinel data

Sverige 2016

Sentinel 2
Till största delen består 2016 års täckning av data från Sentinel 2 som är en del av det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus. Sentinel 2 registrerar data i 13 spektrala band och har en geometrisk upplösning på 10 x 10 meter.

Alla Sentineldata hämtas från ESA i nivå L1C, vilket innebär att de redan till viss del är geometriskt korrigerade. Av denna anledning finns det inte heller några systemkorrigerade data tillgängliga för Sentinel 2.

Innan data läggs in i Saccess-systemet förbättras geometrin ytterligare med hjälp av en nationell höjdmodell och kontrollpunkter från flygortofoton. Data transformeras till en nationell projektion och ges kortare namn för att enklare kunna användas i de vanligast förekommande programvarorna.

Följande bandkombinationer används för de Sentinel-produkter som kan beställas ur Saccess:

 • Ortokorrigerade produkter: Kan tas ut som antingen en 3-bandsprodukt med band B4, B3, B2 eller en produkt innehållande samtliga spektralband.
 • Färgmosaik: Band B4, B3, B2
 • IR-mosaik: Band B8, B11, B4

Vid publik användning av Sentineldata från Saccess anges datakällan enligt följande: Contains modified Copernicus Sentinel data 2016, Bearbetning Metria AB.

IRS-P6
©ANTRIX, SI, Euromap Neustrelitz.

Sverige 2015

IRS-P6  
©ANTRIX, SI, Euromap Neustrelitz.

Landsat 8  
USGS/NASA Landsat, Bearbetning Metria AB

Sverige 2014

IRS-P6  
©ANTRIX, SI, Euromap Neustrelitz.

Landsat 8  
USGS/NASA Landsat, Bearbetning Metria AB

Spot 5  
CNES©Distribution Airbus DS 2014.

Sverige 2013

Landsat 8  
USGS/NASA Landsat, Bearbetning Metria AB

Spot 5  
CNES©Distribution SpotImage 2013.

Sverige 2012

Spot 4, Spot 5  
CNES©Distribution SpotImage 2012.

IRS-P6  
©ANTRIX, SI, Euromap Neustrelitz.

Sverige 2011

Spot 4

Spot 5  
Copyright för SPOT-data ur Sverige 2011: CNES©Distribution SpotImage 2011.

Landsat TM  
Copyright för Landsat-data ur Sverige 2011: Landsat Imagery, ©ESA/Eurimage, 2011.

Sverige 2010

Spot 4

Spot 5  
Copyright för SPOT-data ur Sverige 2010: CNES©Distribution SpotImage 2010.

IRS-P6  
Copyright för IRS-P6-data ur Sverige 2010: ©ANTRIX, SI, Euromap Neustrelitz.

Sverige 2009

Spot 4

Spot 5  
Copyright för SPOT-data ur Sverige 2009: CNES©Distribution SpotImage 2009

IRS-P6  
Copyright för IRS-P6-data ur Sverige 2009: ©ANTRIX, SI, Euromap Neustrelitz

Landsat TM  
Copyright för Landsat-data ur Sverige 2009: Landsat Imagery, ©ESA/Eurimage, 2009.

Sverige 2008

Spot 4

Spot 5  
Copyright för SPOT-data ur Sverige 2008: CNES©Distribution SpotImage 2008

IRS-P6 
Copyright för IRS-P6-data ur Sverige 2008: ©ANTRIX, SI, Euromap Neustrelitz

Landsat TM 
Copyright för Landsat-data ur Sverige 2008: Landsat Imagery, ©ESA/Eurimage, 2008.

Sverige 2007

Spot 4

Spot 5 
Copyright för SPOT-data ur Sverige 2007: CNES©Distribution SpotImage 2007

IRS-P6 
IRS-P6 är den tionde satelliten i den indiska rymdorganisationen ISRO:s satellitprogram. IRS-P6 registrerar multispektrala data i fyra spektralband med 23,5 meters upplösning.

Copyright för IRS-P6-data ur Sverige 2007: ©ANTRIX, SI, Euromap Neustrelitz

Landsat TM 
Copyright för Landsat-data ur Sverige 2007: Landsat Imagery, ©ESA/Eurimage, 2007.

Sverige 2005

Spot 4 
Den första SPOT-satelliten började skicka ner bilder av jordytan 1986. Den följdes senare av SPOT 2 (1990) och SPOT 3 (1993). De tre första satelliterna i SPOT-programmet levererade data i 20 meters upplösning i tre spektrala band, grönt, rött och nära infrarött, samt svart/vitt data i 10 meters upplösning. SPOT 4 innehåller förutom dessa band, även ett fjärde spektralt band, det mellaninfraröda.

Spot 5  
I början av maj 2002 placerades jordobservationssatelliten SPOT 5 i sin bana runt jorden. Jämfört med sina föregångare erbjuder SPOT 5 förbättrade karteringsmöjligheter genom färgdata med 10 meters upplösning. (20 meter för det mellaninfraröda bandet).

Copyright för SPOT-data ur Sverige 2005: CNES©Distribution SpotImage, 2005

Landsat TM 
Copyright för Landsat-data ur Sverige 2005: Landsat Imagery, ©ESA/Eurimage, 2005

Sverige millennieskifte

Landsat TM

Landsat ETM+  
Landsat 7 med instrumentet ETM+ sändes upp den 15 april 1999. Det som framför allt skiljer ETM+ från de tidigare TM-instrumenten är ett svart/vitt band med 15 meters upplösning.

Copyright för Sverige Millennieskifte: Landsat Imagery, ©ESA/Eurimage, 1997-2002.

Sverige 1980-tal

Landsat TM 
Fram till mitten av 1980-talet var Landsat det enda kommersiella satellitprogrammet. Landsat TM är en sensor på Landsat 4 och 5 som har varit i bruk sedan juli 1982. Data registreras i sju spektrala band med en geometrisk upplösning på 30 meter, och ett termiskt band som registrerar temperaturer på jordytan. Scenstorleken är den samma som för Landsat MSS, cirka 180 x 180 kilometer.

Copyright för Landsat-data ur Sverige 1980-tal: Landsat Imagery, ©ESA/Eurimage, 1986-1990.

Spot 1-3  
Den första SPOT-satelliten började skicka ner bilder av jordytan 1986. Den följdes senare av SPOT 2 (1990) och SPOT 3 (1993). De tre första satelliterna i SPOT-programmet levererade data i 20 meters upplösning i tre spektrala band, grönt, rött och nära infrarött, samt svart/vita data i 10 meters upplösning.

Copyright för SPOT-data ur Sverige 1980-tal: CNES©Distribution SpotImage, 1990.

Sverige 1970-tal

Landsat MSS 
Landsat 1 med sensorn MSS var den första kommersiella satelliten. Den sändes upp redan i juli 1972. MSS fanns även på de efterföljande Landsat 2 till och med 5 och registrerade bilder av jordytan ända till oktober 1992.

Landsat MSS registrerade data i fyra spektrala band med en geometrisk upplösning på cirka 80 meter och varje scen täckte en yta på cirka 170 x 185 kilometer. MSS-datat i Saccess är restaurerade och anpassade för vidare bearbetning.

Copyright för Sverige 1970-tal: Landsat Imagery ©ESA/Eurimage, 1972-1981

Demodata

Fullupplösta produktexempel

Den kartbild som används för att söka och välja ut satellitdata visar endast lågupplösta data. De produkter som beställs ur systemet är däremot fullupplösta, i de flesta fall mellan 10 - 30 meter per pixel

Här kan du ladda ner fullupplösta produktexempel. De två bilderna är dels en mosaik i infraröda färger över Tyresta från 1980-talet, och dels en mosaik i naturliga färger över samma område från 2007. I den senare bilden ser man tydligt det område runt Stensjön som drabbades av branden år 1999.

Tyresta nationalpark 1980-tal, mosaik infraröda färger (zip, 5Mb) 

Tyresta nationalpark 2007, mosaik naturliga färger (zip, 5Mb)

Beställ produkt

Alla kan i Saccess titta på satellitdata med lågupplöst kvalitet.

För att beställa fullupplösta mosaiker och scener krävs att du registrerar dig som användare. 

Hur du går tillväga för att beställa satellitbilder i Saccess.

Hela avtalet på engelska (pdf, nytt fönster).

Frågor och svar

Lantmäteriet har fått ett särskilt statligt anslag för att täcka kostnaderna för etablering av Saccess och för de årliga datainsamlingarna. Detta gör att vi kan erbjuda kostnadsfria data till användare av Saccess.

Licensen ger användaren rätt att använda produkterna som de är och/eller bearbeta dem för personligt och/eller internt bruk. Vad gäller vidarebearbetning och spridning utanför den egna organisationen finns det begränsningar, läs mer i avtalet (pdf, nytt fönster).

För dig som redan är registrerad användare, tar det i allmänhet bara ett par minuter innan du får en bekräftelse på den e-postadress du angett. I bekräftelsen finns en länk till en nedladdningssida.

På den sidan kan du följa produktionsförloppet, och när produkten är färdiggenererad klickar du på nedladdningsikonen som visas när produkten är färdigprocessad, för att spara ner produkterna på din dator.

Hur lång tid processningen tar beror på hur stora mängder data du beställt, och hur många jobb som pågår samtidigt, men normalt ska produkten/produkterna finnas tillgängliga inom cirka femton minuter.

Kontakt

För att få svar på vad som gäller i just ditt fall ombeds du ta kontakt med oss via E-post: saccess@lm.se

Öppettider
Måndag - fredag kl 9-16