Handböcker i HMK

HMK består av ett antal handböcker som tar upp olika teman, till exempel specifika insamlingstekniker eller geodataprodukter. I HMK-serien ingår också fyra gemensamma referensdokument för att underlätta användningen av de tematiska handböckerna.

Gemensamma referensdokument för handböckerna

HMK handböcker

HMK handböcker (engelska)

Kortversioner på engelska av handböckerna Flygfotografering, Flygburen laserskanning och Fordonsburen laserskanning.

Gamla HMK-serien

Vissa av handböckerna i gamla HMK-serien, Handbok till mätningskungörelsen från 90-talet, används än idag. Ett skäl till detta är att nya serie av handbok i mät- och kartfrågor saknar uppdaterade riktlinjer inom vissa av dessa områden, t.ex. stompunktsmarkering.

Därför finns en aktualitetsbeskrivning i början av de nio handböckerna. beskrivningen visar vilka delar av innehållet som bedömts vara giltigt, förändrat, passé o.s.v. vid det angivna datumet. Här bör observeras att även aktualitetsbeskrivningarna kan vara gamla.

OBS: Eftersom stora delar av HMK-Juridik var starkt föråldrade redan 2010 togs ett beslut att inte publicera denna handbok digitalt.

HMK handböcker äldre versioner

Här återfinns äldre, tidigare versioner av de aktuella handböckerna ovan.

Bilddata

Fordonsburen laserdatainsamling

Fotogrammetrisk detaljmätning

Geodatakvalitet

Geodetisk infrastruktur

GNSS-baserad detaljmätning

Grundkarta

Höjddata

Introduktion

Kravställning vid geodetisk mätning

Laserdata

Ordlista och förkortningar

Ortofoto

Referenssystem och geodetisk mätning

Stommätning

Terrester detaljmätning

Terrester laserskanning