Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodata. Vi ger stöd i mät- och kartfrågor i form av digitala handböcker. 

HMK-nytt (2018-10-26) beskriver eventuella förändringar som utförts i de olika dokumenten mellan versionsutgivningarna. Justeringarna är av karaktären uppdaterade länkar och mindre textändringar – men omfattar inte krav och rekommendationer.

Frågor och synpunkter på HMK-arbetet kan skickas till hmk@lm.se.

Aktuellt

Ny teknisk rapport!
En ny teknisk rapport har publicerats: Mätning och redovisning av bygg- och anläggningsobjekt – med tonvikt på långsträckta objekt i 3D (HMK-TR 2019:1).


Val_G-dokument.png  Val_Tidigare_vers.png  Val_TR.png 

Alla dokument presenteras i pdf-format.
  

Gällande dokument

Kortnamn

HMK – Introduktion 2017 HMK-Introduktion 2017
HMK – Geodatakvalitet 2017 HMK-Geodatakvalitet 2017
HMK – Ordlista och förkortningar december 2017 HMK-Ordlista dec 2017
   
HMK – Flygfotografering 2017  
Engelsk kortversion - Aerial photography 2017
HMK-Flygfoto 2017 
 
HMK – Flygburen laserskanning 2017  
Engelsk kortversion - Airborne laser scanning 2017
HMK-FlyLas 2017 
 
HMK – Fordonsburen laserskanning 2017  
Engelsk kortversion - Mobile laser scanning 2017
HMK-ForLas 2017 
 
HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning 2017  HMK-FoDet 2017
HMK – Geodetisk infrastruktur 2017 HMK-GeInfra 2017
HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2017 HMK-GnssDet 2017
HMK – Höjddata 2017 HMK-Höjddata 2017
HMK – Kravställning vid geodetisk mätning 2017 HMK-GeKrav 2017
HMK – Ortofoto 2017 HMK-Ortofoto 2017
HMK – Stommätning 2017 HMK-Stom 2017
HMK – Terrester detaljmätning 2017 HMK-TerDet 2017
HMK – Terrester laserskanning 2015 (version 2017 är försenad) HMK-TerLas 2015

Tidigare versioner

Dokumentnamn

Version

HMK – Introduktion

Version 2015
Version 2014
Version 2013
HMK – Geodatakvalitet Version 2015
Version 2014
HMK – Ordlista och förkortningar Version juni 2015
HMK – Bilddata Version 2015
Version 2014
Version 2013
HMK – Fordonsburen laserdatainsamling Version 2015
Version 2014
HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning Version juni 2015 
Första versionen 2015
HMK – Geodesi: Geodetisk infrastruktur Version 2015
HMK – Geodesi: GNSS-baserad detaljmätning Version 2015

HMK – Geodesi: Stommätning

Version 2015
HMK – Geodesi: Terrester detaljmätning Version 2015
HMK – Höjddata Version 2015
HMK – Laserdata Version 2015 
Version 2014
HMK – Ortofoto Version 2015
Version 2014
HMK – Referenssystem och geodetisk mätning Version 2014
Version 2013