Languages Lättläst Teckenspråk

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodata. Vi ger stöd i mät- och kartfrågor i form av digitala handböcker. 

HMK-nytt (2018-03-05) beskriver eventuella förändringar som utförts i de olika dokumenten mellan versionsutgivningarna. Justeringarna är av karaktären uppdaterade länkar och mindre textändringar – men omfattar inte krav och rekommendationer.

Ny teknisk rapport: Mät- och lägesosäkerhet vid geodatainsamling – en lathund

I rapporten redovisas en sammanställning av mät- och lägesosäkerhetsuppgifter från 12 olika HMK-dokument. Lathunden omfattar geodetiska referenssystem och stommätning, bild- och laserdatainsamling samt geodetisk och fotogrammetrisk detaljmätning. Den syftar till att ge bättre överblick och därigenom underlätta metod- och teknikvalet.


Frågor och synpunkter på HMK-arbetet kan skickas till hmk@lm.se.

Alla dokument presenteras i pdf-format.

Tidigare versioner

Gällande dokument

Kortnamn

HMK – Introduktion 2017 HMK-Introduktion 2017
HMK – Geodatakvalitet 2017 HMK-Geodatakvalitet 2017
HMK – Ordlista och förkortningar december 2017 HMK-Ordlista dec 2017
   
HMK – Flygfotografering 2017 HMK-Flygfoto 2017
HMK – Flygburen laserskanning 2017 HMK-FlyLas 2017
HMK – Fordonsburen laserskanning 2017 HMK-ForLas 2017
HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning juni 2015 (version 2017 är försenad) HMK-FoDet juni 2015
HMK – Geodetisk infrastruktur 2017 HMK-GeInfra 2017
HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2017 HMK-GnssDet 2017
HMK – Höjddata 2017 HMK-Höjddata 2017
HMK – Kravställning vid geodetisk mätning 2017 HMK-GeKrav 2017
HMK – Ortofoto 2017 HMK-Ortofoto 2017
HMK – Stommätning 2017 HMK-Stom 2017
HMK – Terrester detaljmätning 2017 HMK-TerDet 2017
HMK – Terrester laserskanning 2015 (version 2017 är försenad) HMK-TerLas 2015

Tidigare versioner

Dokumentnamn

Version

HMK – Introduktion

Version 2015
Version 2014
Version 2013
HMK – Geodatakvalitet Version 2015
Version 2014
HMK – Ordlista och förkortningar Version juni 2015
HMK – Bilddata Version 2015
Version 2014
Version 2013
HMK – Fordonsburen laserdatainsamling Version 2015
Version 2014
HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning Första versionen 2015
HMK – Geodesi: Geodetisk infrastruktur Version 2015
HMK – Geodesi: GNSS-baserad detaljmätning Version 2015

HMK – Geodesi: Stommätning

Version 2015
HMK – Geodesi: Terrester detaljmätning Version 2015
HMK – Höjddata Version 2015
HMK – Laserdata Version 2015
Version 2014
HMK – Ortofoto Version 2015
Version 2014
HMK – Referenssystem och geodetisk mätning Version 2014
Version 2013