Languages Lättläst Teckenspråk

Förlorat ett skriftligt pantbrev

Om du har tappat bort eller på annat sätt förlorat ett skriftligt pantbrev kan du ansöka om att döda pantbrevet. Du kan också välja att döda själva inteckningen i fastigheten eller tomträtten.

Enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling finns det två alternativa sätt att döda ett skriftligt pantbrev.

Om du ansöker om dödning enligt 20 § dödas både själva inteckningen i fastigheten och det skriftliga pantbrevet. Vill du ha en ny inteckning på samma belopp som tidigare eller på ett nytt belopp, kan du ansöka om det samtidigt som inteckningen och pantbrevet slutligen dödas. Då får du tillgodoräkna dig stämpelskatt för den inteckning som dödas och betalar bara en expeditionsavgift för varje ny inteckning.

Om du ansöker om dödning enligt 3 § dödas bara själva pantbrevet/handlingen och inteckningen finns kvar i fastigheten. Du ska sedan ansöka om utfärdande av ny handling när du fullföljer ärendet.

Ansökningsavgiften är 500 kronor och ska betalas i förskott till vårt bankgiro 766-6746. Vi börjar handlägga ditt ärende så fort du har betalat ansökningsavgiften. Kom ihåg att ange fastighetens fullständiga beteckning (till exempel Gävle Torp 1:1) vid betalningen.

Vid betalning från utländsk bank ange:
IBAN: SE83 1200 0000 0128 1010 7238
BIC/SWIFT: DABASESX

 • du har lagfart på fastigheten eller är tomträttsinnehavare till den fastighet som inteckningen och pantbrevet är registrerad på,
 • du förlorat pantbrevet,
 • pantbrevet är äldre än tio år och om det inte använts under de senaste tio åren,
 • du vill ha en ny inteckning på samma belopp som tidigare eller på ett nytt belopp. Om du ansöker om ny inteckning samtidigt som du ansöker om slutlig dödning kan du tillgodoräkna dig stämpelskatten för den inteckning som dödas,
 • du inte längre vill ha kvar inteckningen.

En kungörelsetid på sex månader gäller i detta fall och kungörelsen görs i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen görs för att allmänheten ska få kännedom om pantbrevet. Om någon innehar pantbrevet, har den personen möjlighet att komma med invändningar mot att det dödas.

Innebär att både inteckningen och pantbrevet dödas utan att handlingen behöver visas upp.

Ansökan innebär att både inteckningen och pantbrevet dödas utan att handlingen behöver visas upp. Inteckningen kommer inte längre att finnas kvar fastigheten eller tomträtten.

Ansök om dödande av inteckning enligt 20 § via webbformulär

 • Ansökan ska göras av dig som är fastighetsägare och har lagfart på fastigheten eller tomträttsinnehavaren.
 • En förutsättning är att pantbrevets inskrivningsdag är äldre än tio år.
 • En annan förutsättning är att tio år gått från det att pantbrevet visades upp för anteckning om innehav eller på annat sätt visats upp i ett inteckningsärende.
 • Kungörelsetiden är cirka sex månader från det att kungörelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar. Därefter fattar vi beslut om att inteckningen och pantbrevet får dödas.
 • Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter beslutsdatum. Då ska ärendet fullföljas genom att den som har lagfart på fastigheten eller är tomträttsinnehavare ansöker om slutlig dödning. Om fastigheten har bytt ägare är det den nya ägaren som ska fullfölja ärendet.
 • Vid ansökan om slutlig dödning kan en ny inteckning sökas på till exempel samma belopp som det belopp som slutligen dödats. Om det görs vid samma tillfälle behöver du inte betala ny stämpelskatt utan bara en expeditionsavgift på 375 kronor. Om andra inteckningar finns uttagna i fastigheten kommer den nya inteckningen att placeras sist i företrädesordningen. Om man väljer att ta ut en ny inteckning på ett högre belopp än det dödade beloppet betalar man stämpelskatt för mellanskillnaden.

Vill du hellre skicka din ansökan per post, kan du skriva ut och fylla i nedanstående blankett.

Du skickar din ansökan till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Ansök om dödande av inteckning enligt 20 § (pdf)

 • du är den som tappat bort eller förlorat ett pantbrev och kan redogöra för hur det har gått till,
 • du vill att inteckningen ska behålla sitt inomläge,
 • pantbrevet inte är äldre än tio år,
 • pantbrevet är äldre än tio år men det har gått mindre än tio år sedan pantbrevet visades upp för anteckning om innehav eller på annat sätt visats upp i ett inteckningsärende.

När man dödar ett pantbrev enligt 3 §, är det bara själva pantbrevet som dödas, inteckningen finns alltså kvar i fastigheten. Det innebär att du sedan måste ansöka om att utfärda ny handling.

En kungörelsetid på 12 månader gäller i detta fall och kungörelsen görs i Post- och Inrikes Tidningar. Det görs för att allmänheten ska få kännedom om pantbrevet. Om någon har pantbrevet i sin ägo, har den personen möjlighet att komma med invändningar mot att det dödas.

Ansökan innebär att det endast är pantbrevet som dödas. Inteckningen kommer att finnas kvar i fastigheten eller tomträtten.

 • Ansökan ska göras av den som har tappat bort eller förlorat pantbrevet/handlingen på annat sätt.
 • Du som ansöker ska försäkra att du har haft pantbrevet/handlingen och att du har tappat bort eller förlorat det på annat sätt.
 • Om den som tappat bort pantbrevet/handlingen har dött, kan dödsboet ansöka om dödning. Detta under förutsättning att dödsbodelägarna intygar att den avlidne haft pantbrevet och att det inte pantsatts av någon.
 • Kungörelsetiden är cirka 12 månader från det att kungörelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar. Därefter fattar vi beslut om att pantbrevet får dödas.
 • Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter beslutsdatum. Då ska ärendet fullföljas och det görs genom att den som påbörjade ansökan ansöker om utfärdande av ny handling. Du behöver inte betala ny stämpelskatt, bara en expeditionsavgift på 375 kronor per pantbrev.

Ansök om dödande av pantbrev enligt 3 § via webben

Vill du hellre skicka din ansökan per post, kan du skriva ut och fylla i nedanstående blankett.

Ansök om dödande av pantbrev enligt 3 § (pdf)

Du skickar din ansökan till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Slutlig dödning av inteckning 20 §

När beslutet vunnit laga kraft (20 §) ska den som är fastighetsägare och har lagfart på fastigheten eller är tomträttsinnehavare ansöka om slutlig dödning av inteckningen.

Vill du ansöka om en ny inteckning samtidigt som du ansöker om slutlig dödning? Då kan du tillgodoräkna dig stämpelskatten för den dödade inteckningen. Om det nya inteckningsbeloppet inte överstiger det inteckningsbelopp som dödas, betalar du bara en expeditionsavgift på 375 kronor för varje ny inteckning. Det nya pantbrevet utfärdas först efter att fakturan har betalats.

Ansökan om slutlig dödning av inteckning (pdf)

Utfärdande av ny handling 3 §

När beslutet vunnit laga kraft (3 §) ska den som har ansökt om dödande av förkommet pantbrev ansöka om utfärdande av ny handling. Du betalar en expeditionsavgift på 375 kronor för varje ny handling. Det nya pantbrevet utfärdas först efter att fakturan har betalats.

Ansökan om utfärdande av ny handling (pdf)

Vi börjar handlägga ditt ärende så fort du har betalat ansökningsavgiften.

Så här ser hela handläggningsprocessen ut:

 1. Du betalar ansökningsavgiften.
 2. Du skickar in ansökan.
 3. Vi registrerar och behandlar ansökan.
 4. Ärendet om dödning kungörs och publiceras i Post- och Inrikes Tidningar för att vi ska kunna fatta beslut om pantbrevet och inteckningen kan dödas. Kungörelsetiden är 6 eller12 månader.
 5. Vi fattar beslut om att döda pantbrevet eller inteckningen och därefter får du som ansökt ett meddelande om vårt beslut.
 6. Du avslutar ärendet genom att ansöka om slutlig dödning (20 §) eller utfärdande av ny handling (3 §).

Hör av dig till oss så snabbt som möjligt så hjälper vi dig. Du kan antingen skicka e-post till fastighetsinskrivning.pantbrev@lm.se eller ringa 026-63 34 00.